İNTERNET MEDYASI VE ŞİDDET: İNTERNETTE SUNULAN ŞİDDET HABERLERİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Meryem ALTINTAŞ
1.451 596

Öz


Günümüzde şiddet, toplumların temel sorunlarından biridir. Şiddetin etkileri bireyin yaşına,
cinsiyetine ve kişisel özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Aile içinde ve toplumsal alanda
şiddete maruz kalan insanların yanı sıra medya aracılığıyla şiddete tanıklık eden insanlar vardır.
Türkiye’de medyadaki şiddeti ele alan araştırmaların çoğu radyoda, televizyonda ve gazetede
yer alan haber, dizi ve programlar üzerinedir. Ancak kullanımı giderek artan ve yaygınlaşan,
enformasyonu dünyanın her yerine aynı anda ve hızlı bir şekilde ulaştıran internetin, şiddet
konusunda toplum üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Gazete haberleri
yazı, radyo haberleri ses, televizyon haberleri ise görüntü-ses özelliğiyle öne çıkar. İnternet
haber sitelerinde olaya ilişkin yazıya, sese ve görüntüye diğer kitle iletişim araçlarından farklı
olarak daha detaylı ulaşılabilmektedir. Medyada yer alan şiddet içerikli olayların çocukların
fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğine dair birçok çalışma
bulunurken yetişkinler üzerinde ne tür bir etki oluşturduğu konusunda yeteri kadar araştırma
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, internet haber sitelerinde sunulan şiddet haberlerinin yetişkinler
tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmak amacıyla Dicle Üniversitesi’nde çalışan üst sosyoekonomik
statüye sahip 10 kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışma kapsamında
görüşülen yetişkinlerin, internette yer alan şiddet haberlerinden olumsuz yönde etkilendikleri
tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Medya; İnternet; Şiddet; Haber; Şiddet Haberleri

Tam metin:

PDF