AMERİKAN UYGARLIĞI KURULUŞ MİTİNİN İNŞASI BAĞLAMINDA WESTERN FİLMLERİNDE CEZA VE ADALET ANLAYIŞI

Dilan TÜYSÜZ
1.164 530

Öz


Westernler, Amerikan toplumunun belirli bir dönemine ait tarihsel, kültürel ve sosyal
yapıyı yansıtması bakımından Hollywood tarafından üretilen türler arasında ayrıcalıklı konuma
sahiptir. Western öykülerinin konu aldığı dönemde A.B.D’de gerçekleşen olaylar, tür için gerekli
malzemeyi sağlamış ve westernlerin, Hollywood’a özgü bir tür haline gelmesine yol açmıştır.
‘ABD’nin batısındaki keşfedilmemiş toprakların fethi ve uygarlaştırılması’ teması, bütün
westernlerin alt-metnini oluşturmakta ve böylece Amerikan uygarlığının kurgusal inşasında
önemli rol oynamaktadır. Vahşi Batı’nın uygarlaştırılması için yerleşimin yaygınlaşması, ulaşım
ve iletişim ağlarının kurulmaya başlamasının yanı sıra, hukuksal düzenlemelerin de hayata
geçirilmesi gerekmiştir. Bu doğrultuda, western filmlerinin kurgusal evreninde, hukuk ve
adaletin sağlanması uygarlığın önkoşulu olarak sunulmaktadır. Çalışmada amaçlanan, Amerikan
uygarlığının kuruluş miti ile western filmleri arasındaki ilişkiye işaret etmek ve westernlerdeki
ceza ve adalet anlayışının bu mitin inşasındaki işlevini ortaya koymaktır. Makalede ele alınan
filmler, tür eleştirisi kapsamında incelenmiştir. Tür eleştirisinin, tür kategorisinde yer alan
filmlerdeki ortaklıkları, tekrarlanan tema ve uylaşımları ortaya koymak ve tür filmlerinin kültürel,
sosyal, tarihsel ve ideolojik yapıyla ilişkisini göstermek için uygun olduğu düşünülmektedir. Bu
yöntemin, westernlerde sunulan cezalandırma ve adalet anlayışını örneklendirme konusunda
yardımcı olması ve çalışmayı anlaşılır hale getirmesi hedeflenmiştir.


Anahtar kelimeler


Western, Amerikan Sineması, Amerikan Kuruluş Miti, Ceza, Adalet

Tam metin:

PDF