POPÜLER ARAMALAR, POPÜLER KÜLTÜR VE KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME

Sibel Fügan VAROL, Neşe Kars TAYANÇ
1.291 551

Öz


Bu çalışmada, arama motoru Google’da 2001-2015 yılları arasında en sık aranan anahtar
sözcükler tespit edilerek son 15 yıllık süre içinde küresel düzeyde egemen durumdaki popüler
eğilimler sorgulanmıştır. Sorgulama, Google Trends sitesindeki “Evrensel” kategorisinde yer
alan veriler kullanılarak yapılmış, kültürel küreselleşmenin Türkiye’deki etkilerinin küresel
sonuçlarla farklılık gösterip göstermediğini anlamak için “Türkiye” kategorisindeki veriler
temelinde de benzer bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, başta ABD olmak üzere
Batılı ülkelerde egemen popüler kültür öğelerinin internet erişimine sahip dünya nüfusunu etkisi
altına almış olduğu, dolayısıyla küresel düzeyde hâkim popüler kültürün dünya ülkelerinin
çeşitliliğini yansıtan bir mozaik sunmaktan ziyade homojenleşme eğilimi gösterdiği ve araştırma
süresinin başlangıç ve bitiş yılları (2001 ve 2015) arasında bu durumda Batılı ülkeler lehine
küçük de olsa (p=1.80) bir farklılaşma yaşandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın ortaya koyduğu
bir diğer tespit ise, Türkiye’de şu anda Batı merkezli homojen bir kültürden söz edilemeyeceği,
yerel öğelerin popüler kültür eğilimlerinde büyük bir ağırlık taşıdığı, ancak yerel öğelerden
arındırılmış sonuçlarda ağırlıklı olarak ABD merkezli kültürel öğelerin yer aldığı şeklindedir.


Anahtar kelimeler


Küreselleşme; Popüler Kültür; Google Trends; Kültürel Homojenleşme; Kültürel Melezleşme

Tam metin:

PDF