BASIN İŞLETMELERİNDE ÇEVRİMİÇİ GAZETECİLİK İLE İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ BECERİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Aysel ÇETİNKAYA
1.435 391

Öz


Çevrimiçi gazetecilik, bu alanda çalışacak profesyonellerin birtakım yeni becerilere
sahip olma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu alanda çalışan profesyonellerin bir içeriği
toplama, değerlendirme ve yazma gibi temel gazetecilik görevlerinin yanı sıra o içeriğe uygun
fotoğrafı seçme, gerekirse habere uygun bir fotoğraf galerisi oluşturabilme ve çoklu ortam içerik
üretiminin bir gereği olarak bir video içeriği üretme ve okur kitleye ulaşmasını sağlama gibi
yeterlilikleri yerine getirmesi beklenmektedir.
Çalışmanın amacı, çevrimiçi gazeteciliğin basın işletmelerinde ne tür istihdam alanları
yarattığı ve yeni iletişim teknolojilerinin sahip olduğu çoklu ortam özelliğinin emek süreci
teorisinde de üzerinde yoğun olarak durulan güç ve kontrol ilişkileri bağlamında gazetecilere
yeni beceriler kazanma mecburiyeti getirip getirmediğinin tespit edilmesidir.
Çalışmanın verileri, çevrimiçi gazetecilik ve emek süreci teorisi konularındaki literatür
taramasıyla ve yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanmış; örneklemi ise amaçlı örneklem
çeşitlerinden uzman örneklem tekniğiyle belirlenmiştir. Araştırmanın ana kütlesini ulusal
konvansiyonel gazetelerin çevrimiçi sürümlerinin içerikten sorumlu üst düzey yöneticileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise uzman örneklem tekniğine bağlı olarak, çevrimiçi
gazetecilik endüstrisine ve ekonomisine yön verdiğini düşündüğümüz çevrimiçi gazetelerin
yayın yönetmenleridir. Güç ve kontrol ilişkilerini temsil eden yönetici sınıfın görüşlerine
başvurmak, çevrimiçi gazetelerin işleyişi ve üretimini sürdüren işgücünde aradıkları niteliklerin
tespit edilebilmesi açısından önem kazanmaktadır.


Anahtar kelimeler


Çevrimiçi gazetecilik, emek süreci teorisi, çevrimiçi gazetecilikte işgücü.

Tam metin:

PDF