ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Funda YALIM
1.162 364

Öz


Günümüzde tüm kurumlar, örgütün ortak değerlerini ve normlarını benimseyen,
örgütle bütünleşmiş ve örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlarla birlikte olmayı istemektedirler.
Güçlü bir örgüt kültürü, çalışanların örgütsel hedefleri gerçekleştirmesinde önemli bir rehber
niteliği taşımaktadır. Son yıllarda örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerinde de sıklıkla
durulmaktadır. Güçlü bir örgüt kültürünün çalışanların örgütsel bağlılıkları ile ilişkili olduğu
ve çalışanların bağlılıkları üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma algılanan
örgüt kültürünün örgütsel bağlılık ile ilişkisini ve bağlılık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak
amacı ile İstanbul Bahçelievler Belediyesi çalışanlarına yönelik anket tekniği kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları SPSS 22.0 İstatistik programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmada örgüt kültürü boyutları ile örgütsel bağlılık boyutları arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişki olduğu ve algılanan örgüt kültürünün, örgütsel bağlılığı etkilediği belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


halkla ilişkiler

Tam metin:

PDF