Türk ve Fransız Vergi Hukuku Kapsamında Mükelleflerin Korunması

Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
1.764 360

Öz


Yasa koyucu vergilendirme işlemlerinde verginin taraflarına bazı yetki, görev ve sorumluluklar vermiştir. Mükellef hakları ile mükelleflerin korunması (garantie du contribuable) kavramları birbirleriyle ilişkili olmalarına rağmen farklı iki durumu ifade etmektedir. Pasif taraf olan mükellefin idare karşısında korunması demokratik hukuk devletinin bir zorunluluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkelerine uygun davranılabilmesi ve vergi bilincinin yerleşmesi için yasa koyucunun ve idarenin mükellefi koruyucu düzenlemelere önem vermesi gerekmektedir. Bu makalede, idarenin görüş değiştirmesi karşısında mükellefin korunması, vergi denetimi sırasındaki koruyucu düzenlemeler ve transfer fiyatlandırması müessesesi kapsamında peşin fiyatlandırma anlaşmasının koruyucu yönü üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler


Mükelleflerin Korunması; Mükellef Hakları; Peşin Fiyatlandırma Anlaşması; Vergi Denetimi.

Tam metin:

PDF
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi