Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarını Kullanarak İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Analiz: 1996-2013

Yüksel İLTAŞ
2.307 461

Öz


Bu çalışmada, işletme sermayesi gereksinimi (lnISG) ile nakde dönüşüm süresi (NDS), kaldıraç oranı (KLD), cari oran (CO) ve aktif kârlılığı (ROA) arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı 1996-2013 dönemlerine ait sektör bilançolarından yararlanılmıştır. 1996-2013 döneminde yıllık verilerinden hareketle oluşturulan Panel FMOLS ve Panel DOLS sonuçlarına göre, lnISG, NDS, KLD, CO ve ROA arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. lnISG ile uzun dönemde NDS ve ROA arasında negatif; KLD ve CO arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeli sonuçlarına göre, uzun dönemde NDS, KLD, CO ve ROA’dan lnISG’ye doğru nedensellik ilişkisi mevcut olup panel nedensellik testi sonuçları panel eşbütünleşme testinin sonuçlarını desteklemektedir.


Anahtar kelimeler


İşletme Sermayesi; İşletme Sermayesi Yönetimi; İşletme Sermayesi Gereksinimi; Eşbütünleşme Analizi; Sektör Bilançoları.

Tam metin:

PDF