TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı: BİST 100’de Bir Araştırma

Serhat ŞAMİL, Murat ESMERAY
2.574 895

Öz


Türkiye, Vergi Usul Kanunu’nun fevkalade amortisman uygulaması dışında uzun vadeli varlıklarda değer düşüklüğü konusuyla Uluslararası Muhasebe Standartları ile tanışmıştır. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı, kapsamındaki varlıklarda değer azalması durumunun tespitine, eğer varsa ölçülmesine ve kayıtlara alınmasına yönelik rehberlik sağlamaktadır. Çalışmada, Türkiye’de TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı uygulamasına dair durum tespitleri yapılmıştır. Bu bağlamda TMS 36 Standardı kapsamındaki varlık türleri incelenerek bunlara dair yapılan değer düşüklükleri tespit edilmiştir. Ayrıca özellikli bir konu olan şerefiye ve şerefiyeye sahip şirketler ayrı ele alınarak incelenmiştir. Örneklem olarak öncü gösterge özelliğine sahip BİST 100 Endeksi’ndeki şirketler alınmıştır. Finansal şirketlerin TMS 36 Standardı kapsamında bulundurdukları varlıklar şirketin aktifinde çok az yer tuttukları için örneklem dışı bırakılarak finansal olmayan 89 şirket örneklemde yer almıştır. Örnekleme dahil edilen şirketler 2014 yılında BİST 100’de yer alan finansal olmayan şirketlerdir. Bu şirketlerin 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait finansal tablo ve dipnotları incelenmiş ve sayısal veriler elde edilerek dikey analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak standardın uygulanma seviyesinde yıllar itibariyle gittikçe bir artma olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte standardın gereği olarak hesaplanan kullanım değeri tespitinde bazı hususların net anlaşılamadığı daha detaylı açıklama ve yorumlara ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Varlıklarda Değer Düşüklüğü; TMS 36; BIST 100; Muhasebe Standartları

Tam metin:

PDF