Vol 18, No 2 (2016)

Full Issue

View or download the full issue TÜM SAYI (Türkçe) JENERİK (Türkçe) SAYI KAPAĞI (Türkçe)

Table of Contents

Articles

Fen Bilgisi Dersine Yönelik Okul Dışı Öğrenme Ortamları Etkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi PDF PDF (Türkçe)
Zehra Erten, Güntay Taşçi
Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Oğuz Çetin
Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması PDF PDF (Türkçe)
Hüseyin Artun, Necat Dağtekin
6 Yaşında Okula Başlayan Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Alper Kaşkaya, Mustafa Ulu, Tacettin Duran
Fen Lisesi Kimya Öğretmenlerinden Bir Yansıtma: Güncellenen Kimya Öğretim Programı ile İlgili Görüşler PDF PDF (Türkçe)
Sevil Akaygün, Rıdvan Elmas, Hüseyin Kara, Faik Özgür Karataş, Gözde Yıldırım
Modern Fiziğe Karşı Açığa Çıkan Negatif Algılar Ve Bu Algılardan Yabancılaşma Algısının Nedenleri: Lisans Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma PDF PDF (Türkçe)
Ayhan Aksakallı, Ümit Turgut, Rıza Salar
Lise Matematik Öğretmenlerinin Türevin Tanımına ve Türev-Süreklilik İlişkisine Yönelik Pedagojik Alan Bilgileri PDF PDF (Türkçe)
Murat Duran, Abdullah Kaplan
Evaluation of 10th Grade Mathematics Curriculum of General Secondary Education Institutions PDF PDF (Türkçe)
Melike Özüdoğru
Türkiye’de Yayınlanan Yetişkin Eğitimine İlişkin Makalelerin Meta Değerlendirmesi PDF PDF (Türkçe)
Çiğdem Kılıç, Sibel Arslan
Türkiye, Singapur, Güney Kore Matematik Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması PDF PDF (Türkçe)
Ümit Kul, Zeki Aksu
Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları PDF PDF (Türkçe)
Muzaffer Okur, Zeynep Çakmak Gürel
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Eser Kullanımı: Nitel Bir Çalışma PDF PDF (Türkçe)
Adem Beldağ, Elif Aktaş
Yök Tez Merkezi ve Proquest Veri Tabanında Yer Alan Tarih Eğitimi Tezlerinin Değerlendirilmesi PDF PDF (Türkçe)
İbrahim Turan, Hasan Aslan
Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Fatih Özgül, Tülin Atan
Estetik Değer Oluşturmada Masalların Rolü: Türk Masalları Örneği PDF PDF (Türkçe)
Ali Fuat Arıcı
Kültürel Bellek Aktarımı Temelinde Ninnilerin Rolü: “Anneler Ninnileri Biliyor Mu?” PDF PDF (Türkçe)
Beytullah Karagöz, Adem İşcan
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Akademik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasın-daki İlişkinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Meliha Yılmaz, Orhan Taşkesen, Selma Taşkesen
Otomatik Armonizasyon İşlemli Müzik Yazılım Programları Üzerinde Çokseslendirme Analizleri PDF PDF (Türkçe)
Ali Korkut Uludağ
Okul Kültürü Bağlamında İlköğretim Kurumlarında Etkili Okul Değerlendirilmesi PDF PDF (Türkçe)
Durdağı Akan
Ortaöğretim Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Dursun Meral, Hüseyin Hüsnü Bahar
Ergenlerde Sanal Zorbalik Ve Mağduriyetin Empati İle İlişkisinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Mücahit Kağan, Alaattin Ciminli
A Study on Preservice Teachers’ Use of Social Networks in Teaching Activities PDF PDF (Türkçe)
Yasemin Sağlam Kaya, Dilek Sultan Acarlı
Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanımına Yönelik Görüşleri PDF PDF (Türkçe)
Murat Akçayır, Gökçe Akçayır
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine Yönelik Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Çavuş Şahin, Mehmet Kaan Demir, Serdar Arcagök
Yabancı Öğreniciler İçin Dinleme Becerisine Yönelik Üstbilişsel Dereceli Puanlama Anahtarı PDF PDF (Türkçe)
Deniz Melanlıoğlu
Students learn English idioms through WhatsApp: Extensive use of smartphones PDF PDF (Türkçe)
Özgür Şahan, Mustafa Çoban, Salim Razı
Çocuk Edebiyatı Eleştirisinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Çocuk Kitaplarını Gelişim Düzeylerine Göre Ayrıştırma Becerisine Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Esra Lüle Mert
Öğretim Materyallerinin Etkililiğini Artirmaya Yönelik Disiplinlerarasi Materyal Geliştirme Model Önerisi: DIMAG Modeli PDF PDF (Türkçe)
Oğuzhan Sevim
Ortaöğretim Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Vafa Savaşkan
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlam Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme PDF PDF (Türkçe)
Sezgin Demir, Ahmet Turan Sinan
Tenis Eğitiminde Duvar Çalışmalarının Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Bülent Kilit, Erşan Arslan
Jigsaw YöntemininMaddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Alev Doğan, Muhammet Ali Kılıç, Ümit Şimşek
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Günlük Yaşamlarıyla İlişkilendirebilme Konusundaki Farkındalıkları ile Fen Bilimleri Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişki PDF PDF (Türkçe)
Filiz Kara
Fen Eğitiminde Astronomi Konu Alanında Yayınlanan Ulusal Makalelerin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Mehmet Altan Kurnaz, Hafife Bozdemir, Bahattin deniz Altunoğlu, Ebru Ezberci Çevik
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulanışı: Nitel Bir Çalışma PDF PDF (Türkçe)
Muhammed Ertaç Atila, Mustafa Sözbilir
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okuldaki İletişim Engellerine İlişkin Algıları PDF PDF (Türkçe)
Murat Taşdan, Sabri Güngör
Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelere İlişkin Bir İçerik Analizi: 2000-2015 PDF PDF (Türkçe)
Sezin Yüksel, Kerim Gündoğdu, Bertan Akyol, Ruken Akar Vural
Öğretmen Adayları İçin Epistemolojik İnançlar Ölçeği Uyarlama Çalışması PDF PDF (Türkçe)
Behiye Akçay, Seda Usta Gezer, Hakan Akçay
Öğretmen Adayları Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik Görüşlerinin Tespiti PDF PDF (Türkçe)
Gamze Kırılmazkaya, Fikriye Kırbağ Zengin


ISSN: 2148-7510