KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Nevser Mine Tükenmez, Ahmet Galip Gençyürek, Mehmet İlker Karakelleoğlu
2.150 667

Öz


Çalışmada 2009-2014 dönemi BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan mali sektör şirketleri hariç toplam 15 adet işletmenin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirme puanları (pay sahipleri, menfaat sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, yönetim kurulu puanları) ile finansal performansları arasındaki ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Bağımlı değişken olarak aktif karlılık (ROA) ve Tobin Q oranları kullanılmıştır. Toplam aktiflerin logaritmasının (şirket büyüklüğü), kaldıraç oranının ve şirketlerin yaşının kontrol değişkeni olarak ele alındığı araştırmada panel veri analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda işletmelerin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları ile aktif karlılıkları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup; ilişkinin yönü negatif olarak belirlenmiştir. İşletmelerin pay sahipleri ve menfaat sahipleri puanlarının Tobin Q değişkenine etkisi pozitif yönlüdür. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları ile Tobin Q değişkeni arasında ise ters yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir

Tam metin:

PDF