YERLİ TURİSTLERİN TURİSTİK KONAKLAMA TESİSİ TERCİHLERİNDE İNTERNET TEMELLİ SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Burcu Türkcan
2.073 493

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, İzmir ilinde ikamet eden potansiyel yerli turistlerin turistik konaklama tesisi tercihlerinde internet temelli sosyal ağların rolünü analiz etmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada ayrıntılı bir giriş bölümünün ardından birinci bölümde, ilgili literatüre yer verilirken, ikinci bölümde uygulanan yöntem açıklanmaktadır. Ardından üçüncü bölümde ampirik bulgular yorumlanmakta ve bu bulgular doğrultusunda yorumların yer aldığı sonuç bölümüne yer verilmektedir. Çalışma, İzmir ilinde ikamet eden potansiyel yerli turistlerin turistik konaklama tesisi tercihlerinde internet temelli sosyal ağların etkilerinin analizine yönelik benzer bir çalışma bulunmaması nedeniyle literatüre katkı yapmayı amaçlamaktadır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Antalyalı, Ö.L. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ed. Şeref Kalaycı. Asil Yayın Dağıtım. 5. Baskı. Ankara. Ss. 131 - 167.

Atadil, H.A., Berezina, K. ve Yılmaz, B.S. (2010). “An Analysis of the Usage of Facebook and Twitter as a Marketing Tool in Hotels”. İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt 11. Sayı 2. Ss. 119 – 125.

Aymankuy, Y., Soydaş, M.E. ve Saçlı, Ç. (2013). “Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama”. International Journal of Human Sciences. Cilt 10. Sayı 1. Ss. 377 – 397.

Cox, C., Burgess, S., Sellitto, C. ve Buultjens, J. (2009). “The Role of User-Generated Content in Tourists’ Travel Planning Behavior”. Journal of Hospitality Marketing & Management. Cilt 18. Ss. 743 – 764.

Çetinsöz, B.C. ve Akdağ, G. (2015). “Yerli Tursitlerin Tatil Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı ve Tatil Kararlarına Etkisi”. 1. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. Ss. 649 – 662.

Erol, G. ve Hassan, A. (2014). “Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi”. Journal of International Social Research. Cilt 7. Sayı 31. Ss. 804 – 812.

Eryılmaz, B. ve Zengin, B. (2014). “Sosyal Medyada Konaklama İşletmelerine Yönelik Tüketici Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Bilimi Dergisi. Cilt 2. Sayı 1. Ss. 147 – 167.

Eşitti, Ş. ve Işık, M. (2015). “Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye’yi Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Etmelerine Etkisi”. Dergi Karadeniz. Cilt 27. Ss. 11 – 30.

Fotis, J., Buhalis, D. ve Rossides, N. (2012). “Social Media Use and Impact During the Holiday Travel Planning Process”. Information and Communication Technologies in Tourism 2012. In M. Fuchs, F. Ricci & L. Can (Ss.13-24): Springer Vienna.

Holden, A. (2006). Tourism Studies and the Social Sciences. Routledge. Londra ve New York.

İşlek, M. S. (2012). “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”. Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Jafari, J. (1977). “Editor’s Page’. Annals of Tourism Research. Cilt:1. Sayı:1.

Kwon, J. M., Bae, J.I. ve Phelan, K. (2011). “Online Consumer Herding Behaviors in the Hotel Industry”. 16th Graduate Students Research Conference. Houston, Texas.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://www.kulturturizm.gov.tr

Lo, I. S., McKercher, B., Lo, A., Cheung, C. ve Law, R. (2011). “Tourism and Online Photography”. Tourism Management. Cilt 32. Ss. 725 – 731.

Munar, A.M. ve Jacobsen, J.K.S. (2014). “Motivations for Sharing Tourism Experiences Through Social Media”. Tourism Management. Vol 43. Pp. 46-54.

Radcliffe-Brown, A.R. (1940). “On Social Structure”. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Cilt. 70. Sayı.1. Ss. 1-12.

Scott, J. (2000). Social Network Analysis: A Handbook. http://books.google.com

SmartInsights. (2016). “Global Social Media Research Summary 2016”. http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ [Erişim: 18.02.2016]

Sungur, O. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ed. Şeref Kalaycı. Asil Yayın Dağıtım. 5. Baskı. Ankara. Ss. 116 – 125.

TÜİK. (2015). “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015”. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 [Erişim: 18.02.2016]

Wasserman, S. ve Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. New York: Cambridge University Press.

Wasserman, S. ve Galaskiewicz, J. (1994). Advances in Social Network Analysis: Research in the Social and Behavioral Sciences. http://books.google.com

Xie, H., Miao, L., Kuo, P. ve Lee, B. (2011). “Consumers’ Responses To Ambivalent Online Hotel Reviews: The Role Of Perceived Source Credibility And Pre-Decisional Disposition”. International Journal of Hospitality Management. Cilt 30. Ss. 178–183.