SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Adem BELDAĞ, Ali Faruk YAYLACI
2.195 605

Öz


Eğitim sistemine öğretmen olarak katılacak adayların öğretmenlik uygulaması deneyimleri, okullara ilişkin gözlemleri, eğitim sistemini değerlendirme ve geleceğe ilişkin çıkarımlar açısından değer taşımaktadır. Çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenliği programında yer alan, öğretmenlik uygulaması dersi çerçevesinde okullarda uygulama yapan öğretmen adaylarının yöneticiler, öğretmenler ve okula ilişkin görüşlerine dayalı olarak eğitim sistemi hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması çerçevesinde yürütülmüştür. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarına uygulanmak üzere beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 18 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Veriler betimsel analiz yönteminden yararlanılarak çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğretmen adayları uygulama derslerinin mesleği tanıma, öğrencilerle iletişim ve sınıf yönetimi becerilerini geliştirme, kuramsal bilgileri uygulayabilme boyutlarında oldukça yararlı olduğunu düşünmektedir. Aday öğretmenler okullarda, fiziki ve araç-gereç eksiklikleri olduğunu, öğrencilerin derslere ilgisiz olduklarını, sınav kaygısının üst düzeyde olduğu gözlemlemişlerdir.

Anahtar kelimeler


Eğitim sistemi, öğretmenlik uygulaması, sosyal bilgiler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.28018

Referanslar


Bayındır, N. (2011). Uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlerin kişisel ve mesleki nitelikleri hakkındaki görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 26, 1-7

Baykara Pehlivan,K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çağlar, A.;Yakut, Ö.;Karadağ, E. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan kişilik özellikleri ve liderlik davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 61-80.

Çiçek, Ş.; İnce, M. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri. Spor Bilimleri, 16 (3), 146-155.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research (3rd Ed.). Thousand Oaks:Sage.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının „öğretmenlik uygulaması‟ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Erdem, M. (2008). Karma öğretmenlik uygulaması süreçlerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik ve epistemolojik inançlarına etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 81-9

Gömleksiz, M.N.; Mercin,L.; Bulut, İ.; Atan,U. (2006). Okul deneyimi ıı. dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (Sorunlar ve çözüm önerileri). Eurasian Journal of Educational Research, 23, 148-158.

Hancock, B. (1998). An introduction to qualitative research. Leicester on Yell:Trent Focus Group

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kiraz, E. (2003). Uygulama öğretmeni yeterlilik ölçeği: ölçü aracı geliştirme örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 387-398.

Kuş, E. (2003). Nicel nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıcılık.

Love, D.M. (2009). Thinking on their feet: guiding teacher candidates to ıntuitive action. Dissertation Doctor of Philosophy. Capella University.

Marshall,C., & Rosman, B. G. (2006). Designing qualitative research. Thousand Oaks: Sage.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.

Öksüz,Y.; Coşkun, K.(2012). Öğretmenlik uygulaması derslerinin zihin engelliler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algılamaları üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 13(2), 131-155.

Özbek,R.;Kayhaoğlu,M.;Özgen,N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.

Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Ankara:Seta Analiz-17.

Rose, L.J.S (2008). The lived experıence of learning to teach in ınner city schools: negotiatıng ıdentity and agency in the figured worlds of teacher candidates. Doctoral Thesis, Department of Curriculum, Teaching and Learning University of Toronto.

Saban,A.;Korkmaz, İ.;Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 198-208.

Seçer, Z.; Çeliköz, N., Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152. Ünver, G. (2003). Öğretmenlik uygulamasında işbirliği: bir durum çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 87-100.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, K.; Altınkurt,Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 941-973.