LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ

Vedat AKMAN, Merve HANOĞLU, Cevdet KIZIL
4.146 700

Öz


Bu çalışmada liderlik tipleri ile iş gören performansı arasındaki ilişki ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmanın amacı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada otokratik, demokratik, hümanist lider tiplerinden hangilerinin kişilerle ilişkilendirildiği ve iş gören performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın evrenini otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları oluşturmaktadır.  Araştırmada firmada çalışan toplam kişi sayısı baz alınarak örneklem seçimi yapılmıştır ve 51 kişiye ulaşılmıştır. Anket çalışması beşli likert tipi derecelendirme ölçeği ile oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda liderlik tipleriyle iş gören performansı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş .Gören, Başarı

Anabilim Dalı: İşletme Yönetimi


Anahtar kelimeler


Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş .Gören, Başarı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.70272

Referanslar


Akat, Ömer. Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama. Bursa: Ekin Kitabevi, 2004.

Atlı, Dinçer. Yetenek Yönetimi. İstanbul: Crea Yayıncılık, 2012.

Dinçer, Ömer. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları, 2004.

Efil, İsmail. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Alfa Yayınları, 1999.

Ertuna, Özer. Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları, 2008.

Fındıkçı, İlhami. Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkar Liderlik. İstanbul: Alfa Yayınları, 2009.

Güney, Salih. Yönetim ve Organizasyon. Ankara, 2007.

Gürüz, Demet, ve Emet Gürel. Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006.

Helvacı, Akif. Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002.

Kaynak, Tuğray, et al. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Dönence Basım Yayım, 2000.

Köse, Arzu. Stratejik Yönetim. İstanbul: Kum Saati Yayınları, 2008.

Memduhoğlu, Hasan Basri, ve Kürşad Yılmaz. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2013.

Mucuk, İsmet. Temel İşletme Bilgileri. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2008.

Palmer, Margaret. Performans Değerlendirmeleri. İstanbul: Rota Yayınları, 1993.

Tengilimoğlu, Dilaver. İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.

Topaloğlu, Melih, ve Hakan Koç. Yönetim Bilimi. Ankara, 2010.

Tutar, Hasan. Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009.

Türkoğlu, Faruk. 2001'e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması. İstanbul: Sabah Yayıncılık, 2000.

Ulukan, Cemil. Genel İşletme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.

Yozgat, Osman. İşletme Yönetimi. İstanbul: Venüs Ofset, 1984. EKLER

EK-1: Anket Soruları Sayın Değerlendirici, Söz konusu anket, lider olan kişilerin yönlendirdiği bireylerin performansında bir artış

olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma bilimsel bir nitelik taşıdığı için, anket

yanıtlarınızın kayıtları, kimliğinizle ilgili bir bilgi içermez. Sorulara objektif ve samimi

yanıtlar vererek katılım gösterdiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. BİRİNCİ BÖLÜM 1. Cinsiyetiniz Bay ( ) Bayan ( ) 2. Yaşınız 18-25 ( ) 26-33 ( ) 34-41 ( ) 42-49 ( ) 50 ve üzeri ( ) 3. Eğitim Durumunuz

Lise ( ) Meslek Yüksek Okulu ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4. Medeni Durumunuz

Evli ( ) Bekar ( ) Diğer ( ) 5. Bu Kurumda Çalışma Süreniz 0-1 Yıl ( ) 1-5 Yıl ( ) 5-10 Yıl ( ) 10 Yıl ve Üzeri ( )