Sayı 5 (1997)

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Şiirin Anlattığı Şeye Dönüşmesi : Aşkı ve Ölümü! PDF
Hasan AKAY
Muallim Nâci'nin "Lisân-ı Fâtih'ten" ve "Selîmiyye" Şiirlerinde Yazılan Nazîre, Terbî' ve Tahmîsler PDF
M. Fatih ANDI
İmam Birgivî'nin (929-981H/1523-1573) Bir Mektubu PDF
Ahmet Turan ARSLAN
Fânizâde Ali İlmî Bey PDF
Ali BİRİNCİ
Mütareke Döneminde İtilaf Devletlerinin Müdahaleleri (30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919) PDF
Mustafa BUDAK
Şûrâ-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi PDF
Mehmet CANATAR
Dini-Tasavvufi Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme PDF
Ömür CEYLAN
İyelik Grubu Yapısında Dikkat Çekici Bir Husus PDF
Kemal ERASLAN
Osmanlı İktidarının Temel Unsurlarından Örf-Gelenek PDF
Nejat GÖYÜNÇ
Hoca Neş'et'in Hayatı, Eserleri ve Tûfân-ı Ma'rifet'teki Tasavvufî Görüşleri PDF
Ali GÜZELYÜZ
Abdurrahim Muhib Efendi'nin Paris Risâlesi PDF
İbrahim KÜRELİ
Necâti Bey'in Nişân Kasîdesi PDF
Ahmet MERMER
Tuhfe-i Vehbî Şerhleri PDF
Yusuf ÖZ
Edirneli Nazmî ve Türkî-i Basit Hareketi PDF
Mustafa ÖZKAN
Mehmet Akif'in Gölgeler'inin Arapçaya Tercümesi ve İbrahim Sabri Efendi PDF
M. A. Yekta SARAÇ
Müştak Baba ve Na'tları PDF
Kemal YAVUZ

Tercümeler

1839 Gülhane Hatt-ı Hümayûnu ve Dış Politikadaki Boyutları PDF
A. D. NOVİÇEV
İstanbul'da İnsan Tipleri PDF
Murad EFENDİ

Tanıtmalar

Vehbî, Lutfiyye PDF
Âdem CEYHAN
Pîr Mehmet b. Evrenos b. Nûreddîn, Kîtâb-ı Bostân-ı Nasâyih PDF
Bayram DURBİLMEZ
Azmi Bilgin, Nazmu'l-Hilâfiyyât Tercümesi (Giriş-Dil Özellikleri-Metin-İndeks) PDF
Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
M. Kaya Bilgegil'in Makaleleri PDF
Cafer KARİPER
M. Fatih Andı, Servet-i Fünûn'a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri PDF
Nuri SAĞLAM

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
 


ISSN: 1304-9828