Sayı 8 (1999)

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Cahit Zarifoğlu'nun Şiirlerinde Bir Kötülük Ögesi Olarak Yılan Sembolü PDF
M. Fatih ANDI
Küçük Kaynarca'dan Tanzimât'a Islâhât Düşünceleri PDF
Kemal BEYDİLLİ
II. Abdülhamid Döneminde Hafiyye Teşkilâtı ve Jurnaller PDF
Mehmet Ali BEYHAN
Balıkesir Bilmeceleri Üzerine Coğrafî Bölgeler Bakımından Karşılaştırmalı Bir Deneme PDF
Necat BİRİNCİ
Dilimizde Bir Belirsizlik Zamiri : Şey PDF
Salih DEMİRBİLEK, Levent DOĞAN
Şeyhi Divanındaki Mücerret Unsurlar ve Bunların Semantik Açıdan Değerlendirilmesi PDF
Muhammed Nur DOĞAN
Kıbrıs Ağzı Üzerine Bazı Notlar PDF
Musa DUMAN
Divan-ı Hikmet'te Adı Geçen Sûfîler PDF
Kemal ERASLAN
Korkut Ata'yla İlgili Bazı Kayıtların Düşündürdükleri PDF
Yıldız KOCASAVAŞ
Tanzimat Dönemi Yazarları ve Çamlıca PDF
Murat KOÇ
Ana Cümle Yüklemi "Sanmak" Fiili Birleşik Cümleler PDF
Mustafa KOÇ
Metin Tesbitinde Birinci Aşama : Vezin ve Anlam PDF
Günay KUT
Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında "Milli Tiyatro" Anlayışı ve Şemseddin Sami'nin "Besâ Yahud Ahde Vefâ" Adlı Piyesi PDF
Nuri SAĞLAM
Divan Tahlilleri Üzerine PDF
M. A. Yekta SARAÇ
Ferîde'd-Dîn-i 'Attâr'ın Tezkire-i Evliyâ'sının Doğu Türkçesi Tercümesinde Ca'fer-i Sâdık Bölümü PDF
Ayşe Gül SERTKAYA
Eski Türklerin Kağan Seçimi Üzerine Göktürk Yazıtlarındaki İki Ata Sözü PDF
Osman Fikri SERTKAYA
Kürek Kemiği Falı ve Ahmet Midhat Efendi'nin Gönüllü Romanındaki Yeri PDF
Erol ÜLGEN
Anadolu'da Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnâmeler : Âşık Paşa ve Miraçnâmesi PDF
Kemal YAVUZ
Millî Edebiyat Anlayışı PDF
Kâzım YETİŞ
Tepegöz Hikâyesinin Toros Dağlarındaki Keşli Boyu Varyantı PDF
Nuri YÜCE

Tenkitler

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan'ın Edebî Sanatlar'ına Farklı Bir Yaklaşım PDF
M. A. Yekta SARAÇ

Tercümeler

Kabul Müzesindeki Uygur Harfli nin Ketebe Kaydındaki Not PDF
Tourkhan GANDJEI

Belgeler

Kutbu'n-Nâyî Osman Dede'nin Şiirleri PDF
Müjgân ÇAKIR
Ahmet Mithat Efendi'den Fatih Kerimi'ye Mektuplar PDF
Fazıl GÖKÇEK

Tanıtmalar

Christiane Bulut, Evliya Çelebis Reise von Bitlis nach Van PDF
Musa DUMAN
Münevver Okur Meriç, Cem Sultan'ın Cemşid ü Hurşid Mesnevisi : İnceleme-Metin PDF
İsmail GÜLEÇ
Neşâtî, Şerh-i Ba'z-ı Kasâ'id-i Urfî PDF
Murat A. KARAVELİOĞLU
Yard. Doç. Dr. Mustafa Eski, İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları PDF
İhsan SÂFİ


ISSN: 1304-9828