Sayı 14 (2002)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Klâsik Türk Edebiyatında Mürâca'a Şiirler PDF
Lütfi ALICI
Tarihî Romanda Post-Modern Arayışlar PDF
Hülya ARGUNŞAH
Türkiye Türkçesinde Uzun Ünlülerde Vurgu PDF
Erdoğan BOZ
Biyografik Bilgi ve Şiir Eleştirisi Açısından "Baharistân" PDF
Yusuf ÇETİNDAĞ
Şiir ve Musiki PDF
Ali EROL
Karacaoğlan'dan Sabahattin Ali'ye Tevekkülün ve Başkaldırının Şiiri PDF
Cafer GARİPER
Edirneli Örfî'nin Leylâ ve Mecnûn'u PDF
Müberra GÜRGENDERELİ
İsyan Günlerinde Aşk PDF
Alâattin KARACA
Modern Türk Şiirinde Çocuk II PDF
Turan KARATAŞ
Çağdaş Kazakça'da -KAy ve -KAy edi Formlarına Dair PDF
Mehmet KUTALMIŞ
XVI. Yüzyıl Dîvân Şâiri Fedâyî ve İki Bahr-i Tavîli PDF
Ahmet MERMER
Aykırılaşma Terimi, Tanımı ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine PDF
Sadettin ÖZÇELİK
Tarihî Popüler Türk Romanlarında Yüceltilen Bir "Değer" Olarak "Türk Kimliği" PDF
Şaban SAĞLIK
Tarihî Romanlarımızda (1871-1950) Öğretmen Kahramanlar PDF
Zeki TAŞTAN
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Hz. Âdem ve İlk Günah PDF
Şecaattin TURAL
Kısa Öyküye Kuramsal Bir Yaklaşım Denemesi PDF
Hilmi UÇAN
Divan Tertibine Farklı Bir Yaklaşım : Hüsn-i Hakikî-Hüsn-i Mecazî PDF
Ahmet YENİKALE

Tercümeler

"Kutadgu Bilig" ve "Altun Yaruk" PDF
Ethem R. TENİŞEV

Tenkitler

"Sultan Sofraları" Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Mustafa ARGUNŞAH
"Lütfi Paşa ve Tevârîh-i Âl-i Osman" Üzerine PDF
Hayati DEVELİ

Tanıtmalar

Kadın/Woman 2000 PDF
Ayşe DEMİR
Fikret Turan, Eski Oğuzca Sözlük : Bahşayiş Lügati PDF
Enfel DOĞAN
Bernt Brendemoen, The Turkish Dialect of Trabzon I-II PDF
Mehmet D. ERDEM

Belgeler

Tevfik Fikret'in Kalem Hayatı Üzerine PDF
İhsan SÂFİ

Bibliyografya

Türk Dili ve Edebiyatı Sahasında Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri (1987-1999) -II- (Eski ve Yeni Türk Dili) PDF
Şevkiye KAZAN


ISSN: 1304-9828