Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının imipenem, meropenem ve doripenem duyarlılıkları

Yeşim ÇEKİN, Davut ERTEKİN, ÖZHAK Betil BAYSAN, Özge TURHAN, Duygu DAĞLAR, Gözde ÖNGÜT, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Ata Nevzat YALÇIN
1.399 213

Öz


Acinetobacter türleri son yıllarda hastanemiz yoğun bakım hastalarında en sık rastlanan etkenlerdendir. Acinetobacter türlerinin neden olduğu infeksiyonların kısıtlı tedavi seçenekleri arasında karbapenemler ön sırada yer almaktadır. Bu çalışmada Acinetobacter baumannii suşlarına karşı doripenem, imipenem ve meropenemin in vitro aktivitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Akdeniz Üniversitesi Merkez Laboratuvarı'na 01 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri arasında yoğun bakımlardan gelen çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 94 Acinetobacter baumannii suşu çalışmaya alınmıştır. İzolatlar konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem (Phoenix, Becton Dickinson, ABD) ile tanımlanmış, imipenem, meropenem ve doripenem duyarlılıkları E-test yöntemi ile çalışılmış, Acinetobacter baumannii suşlarında imipenem, meropenem ve doripenem duyarlılık oranları sırasıyla %22.3, %17.0, %12.8 bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına göre Acinetobacter baumannii suşlarının doripenem MİK50/MİK90 değerlerinin imipenem ve meropeneme benzer olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Acinetobacter baumannii; doripenem; imipenem; meropenem

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options

Clin Infect Dis 2008;46(8):1254-63

2. Souli M, Galani I, Giamarellou H. Emergence of extensively drug-resistant and pandrug-resistant Gram-negative bacilli in Europe. Euro Surveill 2008;13(47). pii:19045

3. Arman D. Yoğun bakımda gram negative bakteri sorunu, ANKEM Derg 2009;23(Ek 2):148-56

4. Başustaoğlu A, Özyurt M. Nozokomiyal patojen olarak Acinetobacter’lerin mikrobiyolojik, klinik ve epidemiyolojik özellikleri. Hastane İnfeksiyon Derg 1998;2(2):88-93

5. Fujimura T, Anan N, Sugimori G, Watanabe T, Jinushi Y, Yoshida I, et al. Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa clinical isolates in Japan to doripenem and other antipseudomonal agents. Int J Antimicrob Agents 2009;34(6):523-8

6. Aral M, Doğan S, Paköz NİE. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotiklere direnç oranlarının araştırılması. ANKEM Derg 2010;24(4):215-9

7. Gül Yurtsever S, Altıner NN, El S, Çetin FL, Pişmişoğlu E, Uzun S. Hastane infeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2008;22(3):148-52

8. Mansur A, Kuzucu Ç, Ersoy Y, Yetkin F. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

ANKEM Derg 2009;23(4):177-81

9. Siegel RE. Emerging gram-negative antibiotic resistance: daunting challenges, declining sensitivities, and dire consequences. Respir Care 2008;53(4):471-9

10. Paterson DL. Impact of antibiotic resistance in gram-negative bacilli on empirical and definitive antibiotic therapy. Clin Infect Dis 2008;47(Suppl 1):14-20

11. Nicolau DP. Carbapenems: a potent class of antibiotics. Expert Opin Pharmacother 2008;9(1):23-37

12. Shah PM. Parenteral carbapenems. Clin Microbiol Infect 2008;14(Suppl 1):175-80

13. Zhanel GG, Wiebe R, Dilay L, Thomson K, Rubinstein E, Hoban DJ, et al. Comparative review of the carbapenems. Drugs 2007;67(7):1027-52

14. Hammond ML. Ertapenem: a group 1 carbapenem with distinct antibacterial and pharmacological properties. J Antimicrob Chemother 2004;53(2):7-9

15. Keam SJ. Doripenem: a review of its use in the treatment of bacterial infections. Drugs 2008;68(14):2021-57

16. Matthews SJ, Lancaster JW. Doripenem monohydrate, a broad- spectrum carbapenem antibiotic. ClinTher 2009;31(1):42-63

17. Lucasti C, Jasovich A, Umeh O, Jiang J, Kaniga K, Friedland I

Efficacy and tolerability of IV doripenem versus meropenem in adults with complicated intra-abdominal infection: a phase III, prospective, multicenter, randomized, double-blind, noninferiority study. ClinTher 2008;30(5):868-83

18. Dedhia HV, McKnight R. Doripenem: position in clinical practice. Expert Rev Anti Infect Ther 2009;7(5):507-14

19. Korten V, Söyletir G, Yalçın AN, Oğünç D, Dokuzoğuz B, Esener H, et al. Comparative evaluation of in vitro activities of carbapenems against gram-negative pathogens: Turkish data of COMPACT study. Mikrobiyol Bul 2011;45(2):197-209