Monolitik zirkonya kron ve köprülerin başarısı üzerine klinik çalışma: ön rapor

Merve Bankoğlu Güngör, Seçil Karakoca Nemli, Alper Çağlar, Cemal Aydın, Handan Yılmaz
1.679 370

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı, posterior monolitik zirkonya tek kronlara ve köprülere ait klinik ön sonuçları sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Otuzdört hastaya, Bilgisayar Destekli Tasarım - Bilgisayar Destekli Üretim (CAD-CAM) sistemi kullanılarak posterior bölgede toplam 43 monolitik zirkonya restorasyon (kron ve/veya köprü) yapıldı. Restorasyonlar, başlangıç aşamasında ve 6 ayda bir sağ kalım oranı ve teknik açısından değerlendirildi. Restorasyonların başarısı, takip süresince restorasyonların in situ olarak yerinde kalmasına veya uzaklaştırma veya yeniden yerleştirme ihtiyacına göre tanımlandı. Teknik değerlendirmeler modifiye Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı Kriterleri ile yapıldı. Bütün restorasyonların sağ kalımı, Kaplan-Meier sağkalım analizi kullanılarak değerlendirildi. Her bir restorasyonun takip süresi, restorasyonun yerleştirilmesinden ilk başarısızlık tarihine kadar olan süre olarak kabul edildi.

Bulgular: Ortalama 18.6 ± 3.9 ay gözlem süresinde (8-24 ay aralığında), tek kronlara ve köprülere ait kümülatif sağkalım oranı sırasıyla %86.7 ve %92.3’tü. Teknik değerlendirmede, restorasyonların iyi marjinal adaptasyon ve kron konturu gösterdiği; ancak restorasyonların renk ve oklüzyon için düzenlemelere ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Sonuç: Bu ön sonuçlar, posterior monolitik zirkonya tek kron ve köprülerin yüksek sağkalım oranı gösterdiğini ve genel olarak teknik açıdan başarılı olduklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler


CAD-CAM; sağkalım analizi; yttria stabilize dörtgen zirkon

Tam metin:

PDF (English)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.