Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin

Hasan Şahin KIZILCIK, Mustafa TAN
2.094 665

Öz


Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme aracı, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında ve çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir This project, has been purposed of compare to the multiple-choice item test format, short-answer test format and true-false test format which are developed for measuring the same learning outcome. Those test formats are known objective test formats used for writing test formats at the physics education and purposed of establish correlation among the tests for the impulse and momentum subject. The same learning outcomes and these three different sort of measurement formats which had been applied 32 senior students who attends on the science class 10-C in Keçiören Kalaba High School during the second semester of the 2003-2004 educational year. As a result; between the shortanswer test format and multiple-choice item test format which are applied for impulse and momentum subject was found significant correlation. Between the short-answer test format and true-false test format wFizik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, İtme ve Momentum, Çoktan Seçmeli Test, Kısa Cevaplı Test, Doğru-Yanlış TestiPhysics Education, Measurement and Assessment, Impulse and Momentum, Multiple-choice Item Test Format, Short-Answer Test Format, True-False Test Format. Tam Metin

Anahtar kelimeler


Fizik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, İtme ve Momentum, Çoktan Seçmeli Test, Kısa Cevaplı Test, Doğru-Yanlış Testi

Tam metin:

PDF