Çağdaş Tıp Dergisi

612.632 166.649

 

Duyurular

 

Dergi Sisteminin Taşınması

 

Dergi Sisteminin Dergipark.gov.tr adresine taşınmasından dolayı yeni sayılar ancak aşağıdaki linkten izlenebilecektir.

http://dergipark.gov.tr/gopctd

Tam olarak taşındıktan sonra www.cagdastipdergisi.com ile erişim sağlanabilecektir.

 İlginizin eksik olmaması dileğiyle

 
Yayın tarihi: 2017-01-12
 
Diğer duyurular

Cilt 6 (2016): ek sayı: Olgu Sunumları

İçindekiler

Vaka Sunumu

BEHÇET HASTASINDA NON-ANEVRİZMATİK REKÜRREN PULMONER TROMBOEMBOLİ PDF (English)
Turan Aktaş
Atrial Trombektomi ile Tedavi Edilen Pacemaker Lead Trombozu PDF (English)
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrası Gelişen Şiddetli Hiperbilirubinemi Vakası PDF (English)
Yunus Keser Yılmaz, Meral Ekim, Yaşar Turan, Mehmet Çelikbilek, Çiğdem Ünal Kantekin, Hasan Ekim, Ferit Çiçekçioğlu
Koroner Ark: Nadir bir koruyucu koroner arter anomalisi PDF (English)
Mustafa Serkan Karakaş
Travmatik Beyin Hasarı ile Konturlateral Sensorinöral İşitme Kaybı PDF
Özgür Demir
Papiller tiroid mikrokarsinomu nedeniyle yapılan tiroidektomiden iki yıl sonra ortaya çıkan oftalmopati PDF (English)
Mustafa Altay, Mehmet Çölbay, Metin Arslan
Akım Yönlendirilmiş Balon Uçlu Katater ile Oluşan İyatrojenik Pulmoner Arter Rüptürü: Nadir bir Vaka ve Literatür İncelemesi PDF
Mustafa Serkan Karakas
Şant Disfonksiyonuna Bağlı sekonder oksipital İnfarkt: Olgu Sunumu PDF
İsmail Gülşen
Alile Baskısı nedeniyle durdurulan transplantasyon olgusunun etik analizi PDF (English)
Müesser Özcan
Masif Hemoptizi Etyolojisinde Nekrotizan Pnömoni: Olgu sunumu PDF (English)
Fulsen Bozkuş
[Hekzan Gazına Bağlı Olarak % 80 Yanık Gelişen ve Greft Uygulanan Bir Hastanın Akut Dönemdeki Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu PDF
Sevinç Yılmaz, Fatma Eti Arslan, Nursel Vatansever, Neriman Akansel
KOROZİV MADDE HASARINA BAĞLI LARİNGOTRAKEAL STRİKTÜR GELİŞEN PEDİATRİK OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ PDF
Esra Özayar, Necla Dereli
Unilateral nevoid telenjiektazi: olgu sunumu PDF
Havva Yıldız Seçkin
EKSTRAKRANİAL SKALP METASTAZI İLE PREZENTE OLAN NADİR BİR HEPATOSELLÜLER KANSER OLGUSU PDF
Özge Gümüşay, Ahmet Demirtaş, Akgül Arıcı, Erkan Gokçe, Enis Erdem Yılmaz, Ayşe Kevser Demir, Banu Öztürk
Penetran Kalp Yaralanması: Olgu Sunumu PDF
Nuray Altındeğer
NADİR GÖRÜLEN SUBLİNGUAL EPİDERMOİD KİST: OLGU SUNUMU PDF
Selman Sarıca, Nagihan Bilal
Nadir bir akut batın nedeni : Yersinia Enterocolitica'ya bağlı mezenterik lenfadeni PDF
Sönmez Ocak, Bülent Halaçlar
FACIAL NERVE SCHWANNOMA LOCATED IN THE MIDDLE EAR PDF (English)
Muharrem Dağlı, Nergis Salman, Mehmet Eser Sancaktar, Gökhan Kuran, Ali Güvey, Orhan Yılmaz
Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu PDF
Fulsen Bozkus, Nursel Dikmen, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Hasan Kahraman
Ergen bir olguda diazepam ile düzelen katatoni; Olgu sunumu PDF
Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin
NEFROLİTİAZİS VE AKUT RENAL ARTER TROMBOZU BİRLİKTELİĞİ İLE SEYREDEN BİR OLGU SUNUMU PDF
Esra Ademoğlu
Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu Sunumu PDF
Hüseyin Büyükgöl
Akut Göğüs Ağrısının Alışılmadık Bir Nedeni: Öksürüğe Bağlı Kosta ve Skapula Kırığı PDF (English)
Hale Ates
Serebrovasküler Olay Geçiren Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu PDF
Funda Erol, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen

Derleme

Lazer Çeşitleri ve yüksek yoğunluklu lazer kullanımı PDF
İsmail Boyraz, Ahmet Yıldız
Nütrisyonel Hastalıkların Deri Bulguları PDF (English)
Erdinç Terzi, Aynur Akyol
İMMÜNOLOJİK YÜKSEK RİSKLİ HASTAYA YAKLAŞIM PDF
Sevgi Mir, Ebru Yılmaz
HAVA KİRLİLİĞİ VE AKCİĞER PDF
Buket Mermit Çilingir
Yenidoğanlarda Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri PDF
Çiğdem SARI, Naime Altay
Lumbosakral Radiküler Ağrı Tedavisinde Epidural Steroid İnjeksiyonu PDF PDF
Şeref Çelik
Topikal Prostaglandin Analogları ve Hiperpigmentasyon PDF
Nilay Duman

Editöre Mektup

Ateş ve Trombositopeni Ayırıcı Tanısında Endemik Bir Hastalık: Q ateşi PDF
Zeynep Banu Ramazanoğlu, Özgür Günal, Hamide Saygılı, Aynur Atilla, Süleyman Sırrı Kılıç
Antitüberküloz tedavi ile ilişkili rabdomyoliz PDF (English)
Selman Unverdi, Mevlut Ceri
Sertalin ile ilişkili peteşiyal döküntü PDF (English)
Mesut Yıldız