2000-2009 Yılları Arasında Gümüşhane İlinde Gerçekleşen Ölümlerin Epidemiyolojik Yönden İncelenmesi

Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Hasan Hüseyin EKER
656 337

Öz


Bu araştırma; Gümüşhane İlinde 10 yıl içerisinde gerçekleşen ölümlerin epidemiyolojik yönden incelenmesi amacı ile yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır.
Araştırmanın evreni olan Gümüşhane İli nüfusuna kayıtlı kişilerden 10 yıl içerisinde gerçekleşen 18 066 ölüm vakasının tümü araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler Nüfus Müdürlüğü elektronik kayıtlarından elde edilmiştir. Ayrıca 2009 yılında gerçekleşen ölüm vakaları için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen kayıtlar incelenmiştir. Veriler Epi info 2000 programında değerlendirilmiş ve istatistiksel analiz olarak Ki kare testi kullanılmıştır.
10 yıl içerisinde gerçekleşen ölümler incelendiğinde; erkek nüfusundaki ölümlerin kadın nüfusundaki ölümlere göre yaklaşık % 10 daha fazla olduğu görülmüştür.
Ortalama yaşam süresinin her iki cinste de 10 yıl içerisinde giderek arttığı; erkeklerde 57'den 63'e, kadınlarda ise 63'den 69'a çıktığı tespit edilmiştir. Ölen kadınların yaklaşık yarısının, ölen erkeklerin ise yaklaşık %13'ünün dul olduğu tespit edilmiştir.
Ölümlerin ancak % 12,4'ne ölüm formu doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Ölüm formunun aile hekimliği ve hastane otomasyonuna konulması ve bilgilerin bu yolla MERNİS Sistemine entegre edilmesi verilerin toplanılmasında hız ve kaliteyi artıracaktır. Ölüm istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yerine Sağlık Bakanlığı tarafından derlenmesinin, değerlendirilmesinin ve ilgili kurumlarla paylaşılmasının daha doğru olacağı kanaatini taşımaktayız.
This research is a descriptive study conducted in order to make the epidemiological investigation of the deaths occurred within 10 years in Gümüşhane province.
The universe of the study was the 18 066 deaths occurred within 10 years in Gümüşhane province and all of the 18 066 deaths have been included to the study. Data have been obtained from the electronic data of the Population Directorate. Also, the data of deaths occured in 2009 was investigated from the data sent to the Health Directorate. The obtained data have been analysed by the computer with Epi İnfo 2000 program and khi-square test has been used for the ststistical analysis.
When the deaths that occurred within 10 years were examined it has been found out that the deaths of male population were approximately 10% more than the deaths of women population.
It has been found out that within 10 years the average life expectancy has increased in both sexes; and it has increased to 63 from 57 in men and to 69 from 63 in women. About half of the women and about 13% of the men who died were found to be widowed.
The form of death was filled and sent to the Provincial Health Directorate in only 12.4% of the deaths.
Introduction of death form to the family medicine and hospital automation systems and entegrating knowledge to MERNIS system will increase the speed and quality. We are convinced that it would be more appropriate that the compilation, evaluation and sharing of death statistics with relevant institutions should be done by the Ministry of Health instead of Turkey Statistical Institute (TSI).

Anahtar kelimeler


Ölüm kayıtları, Gümüşhane, demografik özellikler

Tam metin:

PDF