5510 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARININ OLASI FİNANSAL ETKİSİNİN SOSYAL POLİTİKA HEDEFLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Ferhat Sayım, Turkay Odabaş
2.063 924

Öz


Bir yasal düzenlemenin, sosyal politika hedeflerini hangi açılardan karşılayıp karşılanmadığının belirlenmesi önemlidir. Bunun analizinde kullanılmak üzere; bir ölçüm tablosunun ve bağlı yönergesinin oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu yöntemin, değerlendirmelerin objektifliğine ve bilimselliğine hizmet edeceği düşünülmüştür. Bu çalışmada, aylık bağlama oranlarında yapılan değişikliğin olası finansal etkilerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Düzenlemelerin sosyal politika hedefleri açısından beş başlıkta uygunluğunun tespiti için, kriterler belirlenmiştir. Yönerge kısmında belirtilen kriterlerin, ağırlıklı karşılanma durumu incelenmiştir. Bununla birlikte düzenlemenin o başlıktaki etkisi ifade edilmiştir. Ayrıca düzenlemenin sosyal politika araçlarıyla ilişkisi ifade edilmiştir. Hangi araçlar kullanılmıştır sorusu, cevaplanmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Aylık Bağlama Oranı, Sosyal Politika, 5510 No’lu Yasa, Emeklilik 


Anahtar kelimeler


Aylık Bağlama Oranı, Sosyal Politika, 5510 No’lu Yasa, Emeklilik

Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

AKTAN, Can; “Sosyal Devletin Araçları”, http://www.canaktan.org/politika/refah-devleti/araclar.htm 30.09.2013

ALPER, Yusuf; (2002), “Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik”, Çimento işveren Dergisi, Mart 2002, Sayı.2 Ankara.

ALTAN, Ömer Zühtü, (2007), “Sosyal Politika” , Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir.

ATATANIR, Hicran; ( 2011) , “Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Finansman Krizinin Aşılması Noktasında İzlenen Politikalar”, Sosyal Güvenlik Kurumu Yayınları, Ankara

DEMİRBİLEK, Sevda; ( 2005) ,“Sosyal Güvenlik Sosyolojisi” Legal Yayınları, Ankara.

DENK, Nevzat; (2010), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Antropolojik İncelemesi ve Emeklilik Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

ERDOĞAN, Gürbüz; (2010), “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, Detay Yayıncılık, Ankara.

ERSÖZ, Halis Yunus; (2011), “ Sosyal Politikada Yerelleşme” İTO Yayınları, İstanbul.

GÖKTAŞ, M. E. Çakar, M. Özdamar; (2011),“Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik ve Primsiz Rejim” Yaklaşım Yayınları, Ankara.

KOÇ, Muzaffer; (2005) ,“Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihi Gelişimi ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Malatya.

KORAY, Meryem; (2000), “Sosyal Politika”, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.

KURT, Resul; (2004), “ İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatında Usul ve Esaslar” İSMMMO Yayını (İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası), İstanbul.

ÖZDEMİR, Süleyman; (2007), “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti” , İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2004-69, İstanbul.

SAYIM, Ferhat ; (2013), “Sosyal Güvenlik Ve Sağlık Harcamaları İle Sosyal Politika İlişkilerini Değerlendirmede Ölçek Geliştirilmesi” www.ferhatsayim.net (01.06.2014).

SEYYAR, Ali; (2011), “Sosyal Politika Bilimine Giriş”, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.

ŞENKAL, Abdülkadir; (2005), “Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika” , Alfa Yayınevi, İstanbul.

ŞİMŞEK, Nergis; (2011), “En Son Değişiklik Çerçevesinde Tüm Yönleriyle SSK ve BAĞ-KUR’da Emeklilik” Yaklaşım Yayınları, Ankara.

TİYEKLİ, Mustafa; (2008), “Sosyal Devlet İlkesi Bakımından Türkiye’de Sosyal Güvenlik Uygulaması Ve Sosyal Güvenlikte Reform Arayışları” Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

TOKOL, Aysen; (2000), “Sosyal Politika”, Vipaş Yayınları, Bursa.