DİVAN ŞİİRİNDE VATAN

MEHMET SARI
1.649 798

Öz


DİVÂN ŞİİRİNDE VATAN

Özet

Müslüman Türk toplumunun temelini oluşturan, “özgürlük”, “namus”, “bayrak”, “devlet”, “toprak”, “millet” gibi esaslardan birisi de “vatan” konusudur. Bu tema, Edebiyatımızın her döneminde öncelikli işlenen konulardandır. Namık Kemalle en anlamlı boyuta ulaşan vatan konusu divan şiirinde de yer alır. Cem Sultan, Ahmedî, Haşmet, Niyâzî, Hâfız, Hüsnü mahlaslı şâirlerimizin “vatan redifli” manzumeleri bu konuda verilecek güzel örneklerdendir. Divan şiirinde vatan, “Cennet”, “Bâğ-ı Behişt”, “cilve-geh-i sırr-ı Hudâ”, “reşk-i gülzâr-ı İrem” gibi maddi ve manevi güzelliğe sahip yer olarak zikredilir. “Vatan tutmak”, “vatan kılmak”, “vatan eylemek”, “vatan itmek” gibi deyimlerle de geçen vatan, hasretliği duyulan, özlenilen, hayal edilen, sevdası çekilen bir güzel gibidir.

Anahtar kelimeler: Divan şiiri, vatan teması.

“Vatan” In Divan Poetry

Abstract

One of the components of Muslim Turk society’s such as “independence”, “honour” “flag”, “state”, “land” and “nation” is also the issue of “homeland”. This has been one of the most priority subjects that runned in our literature’s every period. The subject homeland which reached its most meaningfull level whit Namık Kemal, had also placed in Divan Literature. Poets whose pet names are Sultan Cem, Hasmet, Niyazi, Hafiz and Husnu, are appropriate examples for this subject with their ryhme of “homeland” in their poets. In the poetries of Divan, homeland is told as somewhere has spiritual beauty like “heaven”, “Bağ-ı Behist”, “cilve-geh-i sırr-ı Huda”, and “resk-i gülzar-ı Irem”. Homeland which is also told with the phrasals like “holding home” and “doing home” , is like something beautiful that missed, dreamed of and loved.

Keywords: poetry of Divan, theme of homeland


Tam metin:

PDF