Ali Şir Nevâyî’nin Eserlerinde “latife” Kavramı

AYŞEHAN DENİZ ABİK
1.311 294

Öz


 

Özet                                  

Bu çalışmada, Ali Şir Nevâyî’nin eserlerinin bir kısmında latife kavramı ve bu kavram alanı içinde değerlendirilebilecek sözler, tanıkları ile incelenmiştir. İlgili sözvarlığının değerlendirilmesi, eserlerin içeriği ile ilişkilendirilmiş,  karşılaştırmalarla sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler

Ali Şir Nevâyî, latife, mülatafa, mutayebe, nükte, mizah.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abik, Ayşehan Deniz. (1993), Ali Şir Nevayi’nin Risaleleri Tarih-i Hükema ve Enbiya, Tarih-i Mülük-i Acem, Münşeat, Metin, Gramatikal İndeks-Sözlük, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara,

Abik, Ayşehan Deniz. (2006), Ali Şir Nevayi Hamsetü’l-Mütehayyirin Metin- Çeviri- Açıklamalar- Dizin, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Çiftçi, Hasan. (2002), Klasik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Eraslan, Kemal (1979), Nesâyimü’l-Mahabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Eraslan, Kemal. (2001), Ali - Şir Nevayî Mecâlisün’Nefâyis I (Giriş ve Metin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Eraslan, Kemal. (2001), Ali - Şir Nevayî Mecâlisün’Nefâyis II Çeviri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Güven, Hikmet Feridun. (2006), “Klasik Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah”, Türk Edebiyatı Tarihi 2, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s.576-585.

Levend, A. Sırrı (1970); “ Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1970, 1971, s. 37-45.

Mengi, Mine. (2010), “Divan Şiirindeki Yergi Amaçlı Söz Sanatları”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınevi, Ankara, s. 85-95.

Seymen, Emine.(2008); Sehi Bey ve Latifi Tezkirelerinde İstitrâd, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Şemseddin Sami. (1317), Kamus-ı Türki, İkdam Matbaası, Dersaadet.