ALİ EMÎRÎ EFENDİ DÎVÂNINDA KİTAP VE “KİTÂB” REDİFLİ ÜÇ GAZEL

MUSTAFA UĞURLU ARSLAN
2.076 552

Öz


ÖZ

Ali Emîrî Efendi, yirminci asrın başlarında adı kitapla birlikte anılan ender Osmanlı münevverlerinden birisidir. O, kendisini ve bütün olarak evreni  “'kitapların dünyası” üzerinden anlamış ve anlamlandırmıştır. Anlam, düşünce ve duygu dünyası arasındaki geçişler, hep kitap ve şiir aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ali Emîrî Efendi’de şiir/kitap okuma merakı, dokuz yaşlarında amcası Şâban Kâmî Efendi’nin kendisine hediye ettiği Mısır basması nadir bir eserle başlamış, ilerleyen yıllarda bu merak bir tutkuya dönüşmüştür. Özellikle geçmişte Diyarbakır’da bir milyon kırk bin ciltlik bir kütüphanenin varlığından haberdar olduktan sonra, kendisi de zengin bir kütüphane kurmanın hayali ile ömrünü kitap toplama ve neşretmeyle  geçirmiştir. Ali Emîrî Efendi, kitaba olan aşkını hem nazmına hem nesrine yansıtmış, özellikle dîvânında, okumuş olduğu kitaplar ve yazarlardan bahsetmiş ve “kitâb” redifli üç gazel kaleme almıştır. Bu çalışmada Ali Emîrî Efendi’nin kitap sevgisinin dîvânına yansımaları ele alındı ve dîvânında yer alan “kitâb” redifli üç gazel Latin harflerine aktarıldı.

 

Anahtar Kelimeler: Kitâb, gazel, Ali Emîrî Efendi, dîvân, kitap sevgisi.


Tam metin:

PDF