SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ MARKA FARKINDALIK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL SORUMLULUK PROJE FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ: Eti Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma

Sabiha KILIÇ, Kübra Müge ÇAKARÖZ
3.613 348

Öz


Günümüz tüketicileri sadece ürün ve hizmet kalitesiyle yetinmemekte bunun yanı sıra tüketici tercihlerinde kurumsal imaj ve marka imajını da göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu nedenle işletmelerin tüketici zihninde yer edinmek ve kalıcı olmak için çeşitli pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu stratejilerden birisi de sosyal sorumluluk projeleridir. Araştırmanın amacı sosyal medya kullanıcılarının marka farkındalık düzeylerine göre sosyal sorumluluk projeleri farkındalık düzeyleri arasındaki farklılıkları belirlemektir. Bu amaçla çalışmada demografik değişkenlerin yarattığı algı farklılıkları değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel varsayımı marka farkındalık düzeyi ve sosyal sorumluluk farkındalık düzeyinin demografik faktörlere ve haberdar olunan iletişim mecralarına göre farklılık gösterdiğidir.

Araştırmanın amacı ve temel varsayımı çerçevesinde geliştirilen hipotezler Bağımsız Örneklem T Testi,One-way ANOVA Parametrik Testi ve Post-Hoc Testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Antalyalı, Ö. L. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ş.Kalaycı (Ed.), Ankara: Asil Yayın Dağıtım

BOLLEN, Kenneth A. (1989), Structural Equations With Latent Variables, John Wiley & Sons Inc., New York, USA.

Elitok, B. 2003, Hadi Markalaşalım. 1. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Erdil, T.S, Uzun, Y, Marka Olmak, 2. Baskı. İstanbul:Beta Yayıncılık.

Franzen, Giep. (1999). Brands & Advertising. Kaynak: http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=XkZRTiwa1J0C&oi=fnd&pg=PA8&dq=giep+franzen+brands+advertising&ots=7_bqXf0G-U&sig=aIcxXUhXASNybj_oaiAVEUIp68s&redir_esc=y#v=onepage&q=giep%20franzen%20brands%20advertising&f=false

Hair, J.F., Anderson,R.E., Tatham, R.L., Black, W.C., (1998), Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.

http://www.etietieti.com/bizden_etkinlikler.aspx

İnternet Ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2015, http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2015/ Erişim Tarihi: 10.02.2016

İslamoğlu, A.H. Fırat, D. 2011, Stratejik Marka Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

L’Etang, Jacquie ve Pieczka, Magda, 2002, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara, Vadi Yayınları.

Nakip, M. 2003, Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (Spss Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ölçer, F. 2001. “Günümüzde Sosyal Sorumluluğun Değişen Boyutları ve İşletmeler Üzerine Etkileri”. Standart Dergisi, Yıl: 40, Sayı: 473, TSE Yayınları, Mayıs 2001.

Şener, M. 1996, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk, İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Tosun, B. N. 2010, İletişim Temelli Marka Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1. Basım.

Uztuğ, F. 2003, Markan Kadar Konuş, 2. Baskı. İstanbul: Mediacat Kitapları

Yıldırım, Y. 2010,Popüler Televizyon Dizilerinin Ve Dizi Karakterlerinin Marka Farkındalığı Yaratmadaki Rolü, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.