DOĞAL AFETLERLE İLGİLİ KURULUŞLARIN ÖNEM VE SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ayhan BAYRAM, Seyhan BİLİR GÜLER
1.922 335

Öz


Doğal afetler, yol açtığı can ve mal kayıplarıyla insanoğlu için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle 20. Yüzyılda doğal afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarının fazla olması nedeniyle toplumlar, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla örgütlenme çabalarına girmiştir. Bu örgütlenmede kuruluşlar önemli rol oynamaktadırlar. Araştırma ile kuruluşların halk nezdinde, doğal afetlerde ki önem ve sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz aşamasında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri uygulanmıştır.Yapılan testler sonucunda doğal afetlerde ki önem ve sorumluluk düzeylerine göre kuruluşların yaş, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kuruluşların yaş, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinde farklılık gösterme nedenlerine ilişkin çıkarımlarda bulunarak, çözüm önerileri geliştirilmelidir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


AKAR, Sevda (2013), Doğal Afetlerin Kamu Maliyesi Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

ALTUNIŞIK, Remzi. COŞKUN, Recai. BAYRAKTAROĞLU, Serkan. YILDIRIM, Engin. (2010): Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 7. Baskı.

CİN, Mustafa. (2010), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğal Afetler İle İlgili Yanılgıları”, Marmara Coğrafya Dergisi, c.1, S.70, ss.71.

ERKAN, B. Burçak Başbuğ. (2011), Terminoloji, Afet Evreleri ve Afet Ekonomisi, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

ERSOY, Şükrü. (2013), “2013 Afet Raporu Dünya ve Türkiye”, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, S.1, ss.3

GÜLER, Çağatay. ÇOBANOĞLU, Zakir (1994), Afetler, Aydoğdu Ofset, Ankara.

KADIOĞLU, Mikdat. (2011), Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul.

KALAYCI, Şeref. (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul.

KOÇ, Hakan. (2013), “Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme”, Journal of World of Turks, v.5, N.2, pp.123.

MERAL, Cem. (2014). Gümüşhane İlinin Köse İlçesinde Halkın afet Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti Araştırması, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane.

ÖZGEN, Nurettin. ÜNALDI, Ülkü Eser. BİNDAK, Recep (2011), “Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik Etkili Öğrenme Biçimlerinin Belirlenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, c12, S.4, ss.305.

TANAKA, Ayumu. (2015), “The Impacts of Natural Disaster on Plants’ Growth: Evidence From the Great Hanshin-Awaji (Kobe) Earthquake”, Regional Science and Urban Economics, v.50, N.1, pp.31

TURAN, İlhan. KARTAL, Ayça (2012), “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, c.13, S.3, ss.78.

TUTAR, Hasan (2011), Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş., Ankara, 3. Basım.

USUZAWA, Motoki. TELAN, Elizabeth O. KAWANO, Razel. DİZON, Carmela S. ALİSJAHBANA, Bachti. ASHİNO, Yugo. EGAWA, Shinichi. FUKUMOTO, Manabu. IZUMİ, Takako. ONO, Yuichi. HATTORİ, Toshio. (2014), “Awareness of Disaster Reduction Frameworks and Risk Perception of Natural Disaster: A Questionnaire Survey Among Philippine and Indonesian Health Care Personnel and Public Health Students”, The Tohoku Journal of Experimental Medicine, v.233, n.1, p. 44.

YAVAŞ, Hikmet. (2004), Doğal Afetler Yönüyle Türkiye’de Belediyelerde Kriz Yönetimi (İzmir Örneği), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

YAVAŞ, Hikmet. (2005), Doğal Afetler Yönüyle Türkiye’de Belediyelerde Kriz Yönetimi, Orion Yayınevi, Ankara.

YEŞİLKUŞ, Abbas. (2011), Afet ve Acil Durum Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Güvenlik Sisteminin Yapılandırılması, Yayımlanmamış Kaymakamlık Tezi, Ankara.

YILDIRIM, Ali. ŞİMŞEK, Hasan.(2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.