OKUL MÜDÜRLERİNİN DEĞER VE DEĞER KAZANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Pınar DOKTAŞ YEŞİLTAŞ, Ayşe MENTİŞ TAŞ
1.961 326

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilk ve ortaokullarda görev yapan okul müdürlerinin değer ve değer kazanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olup veriler araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu anket ile elde edilmiştir. Araştırma Şanlıurfa il merkezinde ve merkeze bağlı ilkokul ve ortaokullarda çalışmakta olan 35 okul müdürü üzerinde yürütülmüştür. Verilerin analizinde bir nitel araştırma tekniği olan “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul müdürlerinin yaşamına yön veren en önemli ilk üç değer “dürüstlük, sevgi ve saygı”dır. Bunların ardından “adalet, hoşgörü ve aileye bağlılık” değerleri gelmektedir. Okul müdürlerinin büyük bir kısmı öğrencilerin değer kazanımlarında ailenin rolünün çok büyük olduğunu, okulun değer kazandırmada aileden sonra geldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca değer kazanımında kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerinin daha fazla olduğunu vurgulamışlardır. Okul müdürünün sorumlu olanları yönlendirerek ve rol model olarak değer kazanımına katkı yaptıklarını belirtmişlerdir. Sayıları az da olsa bazı müdürler ise değer kazandırmada okul müdürlerinin etkisi konusunda olumsuz görüş bildirmişlerdir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


AKBABA ALTUN, Sadegül.(2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler.Değerler Eğitimi Dergisi

(1), 7- 18.

AKBAŞ,Oktay.(2004).Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim

II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi.Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

AKDEMİR, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili

Görüşleri Ve Bunların Kazandırılmasına İlişkin Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

AKTÜRK,A.O.,ŞAHİN,İ.&SÜNBÜL,A.M.(2008).Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Web

Temelli Öğretim Hakkındaki Görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri

Konferansı, Eskişehir.

ALBAYRAK,Fethiye.(2015).İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Kazandırılan Değerlerle İlgili

Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri.Yüksek Lisans Tezi.Atatürk Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Enstitüsü.Erzurum.

BALYER,Aydın.(2012).Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri.Ahi Evran Üniversitesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 75-93.

BERKANT,Hasan.Güner.,SÜRMELİ,Zehra.(2013).Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerleri

Kazandırmada Öğretmenlerin Güçlük Yaşama Durumlarının Çeşitli Değişkenler

Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı

, ss.334-348.

BOYDAKÖZAN,Mukadder.(2009).Öğrenim Görülen Okul Türine Göre Yöneticilerin

Öğrencilere Değer Kazandırma Davranışları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları

Dergisi.Cilt 8,Sayı 1,ss55-62.

CİHAN,Nazlı.(2014). Okullarda Değerler Eğitimi Ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış.

TurkishStudies ,Volume 9/2 ,p. 429-436.

ÇELENK, Süleyman. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması.

İlköğretim-Onlinedergisi, 2(2), 28-34.

ÇETİNGÖZ,Duygu.(2015).Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimde

Öğretmenin Rolüne İlişkin Görüşleri.Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,Sayı 3.

-52.

DİLMAÇ, Bülent. (2002). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

EKİZ,Durmuş.(2009).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık.2. Baskı. Ankara

KARABABA,Ali.(2015).Değer Olgusu.(İçinde) DİLMAÇ, Bülent ve BİRCAN, Hasan,

Hüseyin.(Editörler)(2016) Değer ve Değerler Psikolojisi.Pegem Akademi.2. Baskı.

Ankara.

KIZILÇELİK, Sezgin. ve ERJEM, Yaşar.(1994). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü,

Atilla Kitabevi, Ankara.

KUŞDİL,Ersin.,KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem. (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri

ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi, Sayı: 45, 56- 79.

KURTDEDE FİDAN, Nuray. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin

görüşleri, Kuramsal Eğitim Bilim, 2(2), 1-18.

MEYDAN, Ali. ve BAHÇE, Arzu. (2010). Hayat bilgisi öğretiminde değerlerin kazandırılma

düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya

Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 20-37.

ÖZDEN, Yüksel. (2013). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem Akademi.9.Baskı.Ankara.

ÖZCAN,Ahmet.,POLAT,Seyat.(2016). Öğretim Elemanlarının Öğrencilerde Görmek İstediği

Değerler.International Online Journal of EducationalSciences, 8 (1), 138 –

SELVİTOPU,Abdullah.,BORA,Veysel.,TAŞ,Ali.(2015). Ortaöğretim Öğrencilerine

Kazandırılması Gereken Değerlere İlişkin Velilerin Okuldan Beklentileri.K. Ü.

Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 979-994.

SÜNBÜL, Ali. Murat. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve

Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(1), 597-607.

TAY,Bayram.,DURMAZ,Fatma.Zehra.,ŞANAL,Müge.(2013). Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında

Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri.Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.cilt, 33.sayı,1.67-93.

TOKDEMİR, Muhammet.Ahmet. (2007). Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi

Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ULUSOY, Kadir., DİLMAÇ, Bülent. (2015).Değerler Eğitimi. Pegem Akademi.3.Baskı.Ankara.

ULUSOY, Kadir. ,ARSLAN, Ali. (2016). Değerli Bir Kavram Olarak Değer ve Değerler Eğitimi.

(İçinde) TURAN, Refik.,ULUSOY,Kadir (Editörler) (2016) Farklı Yönleriyle

Değerler Eğitimi. Pegem Akademi.2. Baskı. Ankara.

YAZAR, Taha. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut

Durumunun Belirlenmesi ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme,

Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

YAZAR, Taha. (2012). Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri, Eğitim ve

Öğretim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.

YAZAR,Taha.,ERKUŞ,Süreyya.(2013).Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim

Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.Dicle

Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim FakültesiDergisi, 20, 196-211.

YILDIRIM, Ali. & ŞİMŞEK, Hasan.(2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,

Seçkin Yayıncılık, Ankara.

YILMAZ, Kürşad.(2006). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerine Göre Kamu İlköğretim

Okullarında Bireysel ve Örgütsel Değerler ve Okul Yöneticilerinin Okullarını Bu

Değerlere Göre Yönetme Durumları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

YILMAZ, Kürşad. (2008). Eğitim Yönetiminde Değerler.Pegem Akademi.1.Baskı.Ankara.