OKUL YÖNETİCİLERİNİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Sinan YALÇIN
1.796 307

Öz


Okul yöneticilerinin motivasyonlarını etkileyen unsurları belirlemek için yapılan bu araştırma nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin motivasyon etkenleri belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Erzincan ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 27 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinden elde edilen veriler önce kodlanmış sonra temalandırılmıştır. Verilerin analizi sonucunda okul yöneticilerinin motivasyon etkenleri okul içi olumlu ve olumsuz etkenler ve okul dışı olumlu ve olumsuz etkenler olmak üzere dört ana kategoride değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul yöneticileri okul içi olumlu motivasyon etkenleri arasında en çok genç, aktif ve dinamik öğretmen kadrosu ile çalışma, okuldaki ekip ruhunun varlığı ve öğrenci başarısı etkenlerini tercih etmişlerdir. Okul dışı unsurlar olarak ise üst amirlerden okula ilişkin bakış açısı, üst makamlar ve veliler tarafından takdir edilme ve velilerin desteği görüşünü tercih etmişlerdir. Okul içi olumsuz etkenler arasında okul yöneticileri maddi imkansızlıklar ve öğretmenlerin okula olan bağlılığını, okul dışı olumsuz etkenler olarak ta veli ilgisizliğini ve yönetici atamalarındaki dengesizliği tercih etmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Yönetici, Okul Yöneticisi, Motivasyon

  • Bu araştırma 3-5 kasım 2016 tarihinde düzenlenen1.uluslar arası akademik araştırmalar kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.Tam metin:

PDF


Referanslar


AKINALTUĞ, E. (2003). Yöneticilerde iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi. Kırıkkale.

ALBDOUR, A. A. ve Altarawneh, I.I.(2014). Employeeengagementandorganizationalcommitment: Evidencefrom Jordan. InternatıonalJournal Of Busıness, 19(2)

ALİMOHAMMADİ, M. andNeyshabor, A.J. (2013). Workmotivationandorganizationalcommitmentamongıranianemployees. International Journal of Research in OrganizationalBehaviorand Human Resource Management, 1(3)

ANNELLS, M. (2006). Triangulation of qualitativeapproaches: Hermeneuticalphenomenologyandgroundedtheory. Journal of Advanced Nursing, 56(1)

AYAYDIN, M. ve Tok, H. (2015).Motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. TurkishStudies, 10(11)

BURNS, C.P.,Roe B.D. ve Ross E.P. (1992). Teachingreading in today’selementaryscchools. Boston HoughtonMifflinCompany.

CHEN, C. C. ve Huang, T. C. (2012). Learning in a u-Museum: Developing a context-awareubiquitouslearningenvironment. Computers&Education, 59(3)

ÇAKAL, Ö.,Ünsar, S., ve Oğuzhan, A. (2011). Özel ve kamu hastane yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. BalikesirUniversityJournal of SocialSciencesInstitute, 14(25).

ÇELENK, S. (2001), Okul dışı etkilerin ilk okuma yazma öğretiminde okuduğunu anlama başarısına katkısı, A.İ.B.Ü. Yayımlanmamış Araştırma.

DEMİR, S. ve Karakuş, M. (2015). Etik iklim ile öğretmen ve öğrencilerin güven ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(2)

DEMİRTAŞ, H. (2005). Okul çalışanlarının takım algısı. Ege Eğitim Dergisi, 6(1).

ERDOĞAN, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(3)

EREN, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

EKİNCİ, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2).

ESLAMİ, J. ve Gharakhani, D. (2012). Organizationalcommitmentandjobsatisfaction. Journal of ScienceandTechnology, 2(2)

GÜRSEL, M.(1997). Okul Yönetimi, Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya.

HARGİE, C.,Tourish, D. &Hargie, O. (1994). Managerscommunicating: an investigation of coresituationsanddifficultieswithineducationalorganizations. International Journal of Management. 8(6)

KARASAR, N.(2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Basım). Nobel yayın dağıtım. Ankara

KOÇEL, T. (2003). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.

KORKMAZ, M. (2005). İlköğretim okullarında örgütsel sağlık ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44(44)

KUŞLUVAN, Z. (1999), “Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Kullanılan Motivasyon Araçları”, İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 3(3)

LAZAROİU, G. (2015). Employeemotivationandjobperformance. LinguisticandPhilosophicalInvestigations, 14(97)

ÖNEN, S. M. ve Kanayran, H. G. (2015). Liderlik ve motivasyon: kuramsal bir değerlendirme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2)

ÖZDEMİR H. ve Yaylı A. (2014). Çalışanın örgütsel bağlılığı, performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Journal of RecreationandTourismResearch, 1(1)

PİNTRİCH, P. R. (2003). A motivationalscienceperspective on the role of studentmotivation in learningandteachingcontexts. Journal of educationalPsychology, 95(4)

ROBBINS, S. P. (1993), OrganizationalBehavior (6ed.), EnglewoodCliffs: Prentice-Hall.

SAĞLAM, A. Ç. ve Demir, M. (2015). Therelationbetweenthelevel of professionalguidance of nationaleducationinspectorsgiventoclassteachersandtheteachermotivations .InternationalJournal of Human Sciences, 12(2)

TARR, H. C. (1992). Thecommitmentandsatisfaction of Catholicschoolteachers. Doctoraldissertation, TheCatholicUniversity of America.

VAİTKUVİENE, Lina, Balvocıute, RasaandStoskus, Stasys. (2010). TheComparative Analysis of EmployeeMotivation Tools: The Case of LithuanianandSwedishManufacturingCompanies. OrganizacijøVadyba: SisteminiaiTyrimai, 54

YANG, Y. T. C. (2012). Buildingvirtualcities, inspiringintelligentcitizens: Digitalgamesfordevelopingstudents’ problem solvingandlearningmotivation. Computers&Education, 59(2)

YENİHAN, B. (2014). Örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişki. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4)

YILDIRIM, N. (2011). Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir İnceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1).

YILDIRIM, A. ve Şimşek, H.(2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık. Ankara