DIJITAL ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKDADEMIK GÜDÜLENMELERI ÜZERINDEKI ETKISI

Fatih SALTAN, Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, ilker KÖSTERELİOĞLU
1.697 287

Öz


Bu araştırmanın amacı örnek olay yönteminin 3.sınıfta eğitim gören öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerine etkisini belirlemektir. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Toplamda 138 öğretmen adayından oluşan her iki gruba da sınıf yönetimi dersi geleneksel öğretim yaklaşımları takip edilerek aynı öğretim üyesi tarafında anlatılmıştır. Yalnızca deney grubu öğrencilerinin eğitimi 8 hafta boyunca dijital ortamda örnek olaya dayalı uygulamalarıyla desteklenmiştir.Uygulama öncesinde ve sonrasında tüm katılımcılara “Akademik Güdülenme Ölçeği” uygulanmıştır. Gruplar arasındaki değişim farklılıklarını aynı anda görmek için karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucu sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının son test puanları artış gösterirken bu değişikliğin anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür.Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerde ise akademik güdülenme düzeyleri öntest ve sontest puanlarında değişim göstermemiştir. Bunun yanı sıra ortak grupetkisi araştırıldığında da gruplar arasında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKBABA, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Sayı: 13

BAETEN, M. Dochy, F. & Struyven, K. (2013). The effects of different learning environments on students’ motivation for learning and their achievement. British Journal of Educational Psychology (2013), 83, 484–501

BOZANOĞLU, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 83-98.

BRONACK, S. C., Kilbane, C. R., Herbert, J. M., &Mc Nergney, R. F. (1999). In-service and pre-service teachers' perceptions of a Web-based, case-based learning environment. Journal of Information Technology for Teacher Education, 8(3),305-320.

CHOİ, I. & Lee, K. (2009). Designing and implementing a case-based learning environment for enhancing ill-structured problem solving: classroom management problems for prospective teachers. Education Technology Research Development 57:99–129

DERYAKULU, D. (2005). Bilgisayar Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 19,pp, 35-53

FRAENKEL, J. R., &Wallen, N. E., Hyun H. H. (20011). How to Design and Evaluate Research in Education. Eighth Edition. New York: McGraw-Hill.

JONASSEN, D. H. (2004). Learning to solve problems: an instructional design guide. San Francisco, Pfeiffer

KELLER, J. (2000). How to integrate learner motivation planning into lesson planning: the ARCS model approach. https://pantherfile.uwm.edu/simonec/public/Motivation%20retention%20articles/Articles/KelleriIntegrateMotivationIntoLessonPlans.pdf adresinden 16 Mart 2016 tarihinde edinilmiştir

LEE K. & Choi I.(2008) Learning Classroom Management Through Web-Based Case Instruction: Implications for Early Childhood Teacher Education. Early Childhood Educ J 35:495–503

MAYO, J.A.(2004). Using Case-Based Instructıon To Bridge The Gap Between Theory And Practıce In Psychology Of Adjustment. Journal of Constructivist Psychology, 17:137–146, 2004 Copyright  Taylor & Francis Inc. ISSN: 1072-0537 print / 1521-0650 online DOI: 10.1080/107205304902739174

ROUSHİAS, C., (2005). The Design and Development of a Multimedia Case-based Environment: PARENTS. Unpublished Dissertation. Columbia University, USA.

SABAN, A.(2004). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık

SALTAN, F. &Ozden Y. (2010). Designing a Case-based Instruction Model for Web-based Teacher Education. Soceity for Information Technology & Teacher Education. San Diego, California - March 29- April 2, 2010.

SARAL, S.(2008). TheEffect Of Case Based Learning On Tenth Grade Students’ Understanding Of Human Reproductive System And Their Perceived Motivation. In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science In Secondary Science And Mathematics Education.

SÖNMEZ, V. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 11.Baskı. Ankara: Pegem Akademi

TOMEY, A.M. (2003). Learning withcases. TheJournal of ContinuingEducation in Nursing. January 2003 - Volume 34 • Issue 1: 34-38. DOI: 10.3928/0022-0124-20030101-07

VİAU, R. (2015). Okulda Motivasyon. Çev. Yusuf Budak. Ankara: Anı Yayıncılık

YALÇINKAYA, E. (2010). Effect Of Case Based Learning On 10th Grade Students’ Understanding Of Gas Concepts, Their Attitude And Motivation. In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy In Secondary Science And Mathematics Education.

YOO, M.S.&Park, H.R.(2015). Effects of case-based learning on communication skills, problem-solving ability, and learning motivation in nursing students. NursHealthSci. 2015 Jun;17(2):166-72. doi: 10.1111/nhs.12151. Epub 2014 Jun 3.

YOO,M.S.Park,H.R.&Lee,S.R. (2010). Theeffects of case-based learning using video on clinical decision making and learning motivation in undergraduate nursing students. J KoreanAcadNurs. 2010 Dec;40(6):863-71. doi: 10.4040/jkan.2010.40.6.863