GÖÇMENLERİN KİMLİK ARAYIŞI

Yakup ÇOŞTU
2.359 460

Öz


Bu çalışmada, Avrupalı Türkler deneyiminde birinci, ikinci, üçüncü ve sonraki kuşak neslin sosyal kimlik tanımlamalarının, çifte-bilinç kavramsallaştırması merkeze alınarak, tek-bilinç, çifte-bilinç, tek-bilinç kavramsallaştırması çerçevesinde analiz edilebileceği önerilmektedir. Buna göre, tek bilinç, ilk kuşak göçmenlerin anavatandan getirdikleri kimliğe, çifte-bilinç, ikinci ve/veya üçüncü kuşak neslin iki dünya arasında gidip gelmelerini ifade eden kimliğe, ve tekrar tek-bilinç de, üçüncü ve/veya sonraki kuşak neslin, köken kültürden uzaklaşarak hakim kültür içerisinde edindiği kimliğe gönderme yaptığı düşünülmektedir. Her bir bilinç düzeyinin, göçmen toplulukların ev sahibi toplum içerisindeki sosyal kimlik ve aidiyet tanımlaması, yerleşim örüntüsü, sosyo-kültürel ve ekonomik durum, sivil örgütlenme biçimi, uyum süreci, birlikte yaşama kültürü gibi, çeşitli değişkenlere göre farklı iz düşümlere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, makro-sosyolojik bir perspektiften hareketle önerilen bu kavramsallaştırmanın analizi, konuyla ilgili literatürde yer alan, çeşitli Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, vb. gibi) yerleşik Türk göçmen nüfus üzerine yapılan saha çalışmalarda ulaşılan kimlik aidiyetine ilişkin bulgular ışığında yapılacaktır. Hiç kuşkusuz, bu kavramsallaştırmanın doğrulanabilmesi için, konuya özel daha spesifik saha araştırmalarına ihtiyaç duyulduğu da ifade edilmelidir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ABADAN-UNAT, Nermin. (2006). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

AKGÖZ, Semra. İlker ERCAN. İsmet KAN. (2004). “Meta-analizi”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30/2, ss. 107-112.

AKINCI, Mehmet Ali (2014). “Fransa’daki Türk Göçmenlerin Etnik ve Dini Kimlik Algıları”, Bilig, sayı: 10, (29-58).

CANATAN, Kadir. (1990). Göçmenlerin Kimlik Arayışı –Konuk İşçilikten Yerleşik Göçmenliğe-, İstanbul: Endülüs Yayınları

ÇOŞTU, Yakup. (2013). İngiltere’deki Tük-Müslüman Göçmenler; Dini Organizasyonlar, Çorum: Lider Matbaası.

DU BOIS, William Edward Burghardt (1903/1999). The Souls of Black Folk, New York: Bartleby.

GELEKÇİ, Cahit & Ali KÖSE. (2011). Misafir İşçilikten Etnik Azınlığa Belçika’daki Türkler, Ankara: Phoenix Yayınları.

GÖKER, Göksel. (2015). Göç Kimlik Aidiyet; Kültürlerarası İletişim Açısından İsveçli Türkler, Konya: Literatür Academia.

KAYA, Ayhan & Ferhat KENTEL. (2005). Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü Mü Engel mi? Almanya –Türkleri ve Fransa Türkleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

KAYA, Ayhan & Ferhat KENTEL. (2008). Belçika Türkleri Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü Mü, Engel mi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

KAYA, Ayhan. (2015). “Euro-Türkler, Kuşaklararası Farklılıklar, İslam ve Entegrasyon Tartışmaları”, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, ss. 44-79).

ÖZMEN, Nebile (2012). Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din, İstanbul: Çamlıca Yayınları.

PERŞEMBE, Erkan. (2005). Almanya’da Türk Kimliği Din ve Entegrasyon, Ankara: Araştırma Yayınları.

ŞAHİN, Birsen. (2010). “Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme”, Bilig, Sayı: 55, ss. 103- 134.

ŞİMŞEK, Doğuş. (2016). Ulusaşırı Kimlikler Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

YAZGAN, Pınar. (2010). Danimarka’daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Aidiyet ve Kimlikleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.