OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Erhan ALABAY, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
1.848 367

Öz


Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin bazı bağımsız değişkenleri ile farklılıkların yönetimine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul İli Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde özel ve resmi okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan toplam 211 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarını belirleyebilmek için  Balay ve Sağlam (2004) tarafından geliştirilmiş “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet ve çalıştıkları kurumda görev yapan öğretmen sayısına göre farklılıkların yönetimine ilişkin algıları anlamlı bir farklılaşma göstermezken; öğrenim durumu, mesleki kıdem, bulunduğu kurumdaki çalışma yılı ve okul türü bağımsız değişkenine göre anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmıştır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BALAY, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 32-46.

BALYER, A., ve Gündüz, Y. (2011). Yönetici ve öğretmenlerin okullarında farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 25-43.

BİLGİN, N. (2007). Kimlik inşası. Ankara: Aşina Kitaplar.

BOYDAK ÖZAN, M. ve Polat, A. G. M. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin farklılıkların yönetimine yönelik algıları (Muş ili örneği). E-International Journal of Educational Research, 4(4), 55-77.

COVEY, S. R. (1998). Etkili insanların 7 alışkanlığı. (Çev: Gönül Suveren, Osman Deniztekin) İstanbul: Varlık Yayınları

CÜCELOĞLU, D. (1997). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayınları.

ÇETİN, N., ve Bostancı, A. B. (2014). İlköğretim okullarında okul yöneticilerinin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme durumu. Sakarya University Journal of Education, SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2). 1-10.

DEMİRBOLAT, A. O. (1999). Demokrasi ve demokratik eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 229-244.

HOTAMAN D. (2010). Demokratik eğitim: demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1):29-42.

KARAKÜTÜK, K. (2001). Demokratik laik eğitim (Çağdaş toplum olmanın yolu). Ankara: Anı Yayıncılık.

KARASAR, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

KILIÇLAR- ŞAHİN, E. (2015). İlköğretim kurumlarında farklılıkların yönetimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEMDUHOĞLU, H. B. (2011). Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).37-53.

MEMDUHOĞLU, H. B., ve Ayyürek, O. (2014). Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre anaokullarında farklılıkların yönetimi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 175-188.

ÖZKAYA, M. A., Özbilgin, M. ve Şengül, C. M. (2008). Türkiye’de Farklılıkların Yönetimi: Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Örnekleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 359- 375.

ROSEN, R. (1998). İnsan yönetimi. İstanbul: Mü-Ka Matbaacılık.

SÜRAL ÖZER, P. (2007). Çeşitliliği Yeniden Düşünmek ve Çeşitliliklerin Yönetimi. Türkiye’de İşletmecilikte Yeni Perspektifler (ss. 97-122) (Editörler: Kurt, M., Bayraktaroğlu, S.) Ankara: Gazi Kitapevi.

SÜRGEVİL, O. (2008). Farklılık ve işgücü farklılıklarının yönetimine analitik bir yaklaşım. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

ŞİŞMAN, M., Güleş, H. ve Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 167-182.

TDK., 2016a. Farklılık. http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_gts&arama=gts&guid= TDK.GTS.57b57bd8d3f81 2.30 53054 sitesinden 15.02.2016 tarihinde ulaşılmıştır.

TDK., 2016b. Demokrasi. http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57b59218750b27.94243085 sitesinden 17.02.2016 tarihinde ulaşılmıştır.

TOZKOPARAN, G., ve Vatansever, Ç. (2011). Farklılıkların yönetimi: İnsan kaynakları yöneticilerinin farklılık algısı üzerine bir odak grup çalışması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 21, 89- 109.

TÖREMEN, F. (2001). Öğrenen okul, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

WİLLİAMS, K. Y. ve O’Reilly, C. A. (1998). Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research. Research in Organizational Behavior, 20, 77-140.