GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Hasan UYGURTÜRK, Neilan SOYLU
1.733 566

Öz


Sermaye kavramı işletmelerin tüm yaşam evrelerinde önemini koruyan faktörlerin başında gelmektedir. Ancak bir işletmenin kuruluşunda, varlığını sürdürmesinde ve gelişiminde ihtiyaç duyulan sermayeye erişim çoğu işletme için her zaman mümkün olamamaktadır. Özellikle gelişimlerinin erken evrelerinde bulunan, yeterli teminatı bulunmayan ve büyüme potansiyeline sahip girişimlerin geleneksel finansman kaynakları ile fon sağlamaları oldukça zor olmaktadır. İşletmelerin girişimlerini desteklemek ve sürdürmek için alternatif finansman kaynaklarına duyulan ihtiyaç yeni uygulamaların ve yapıların geliştirilmesine yol açmıştır. Bu kapsamda ele alınan finansal kuruluşlardan olan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları (GSYO) sermaye sağlamada engelleri olan yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere fon kaynakları sağlayarak ekonomide önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının likidite ve karlılık performansları COPRAS yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle 2013-2015 dönemine ait mali tablolardaki bilgilerden yararlanılarak finansal oranlar hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan oranlar COPRAS yöntemi ile analiz edilmiştir. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


AKSOY, E., ÖMÜRBEK, N., & KARAATLI, M. (2015), “AHP Temelli MULTİMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 33(4), 1-28.

BAYAR, Y. (2012), “Girişimcilik Finansmanında Risk Sermayesi ve Melek Finansmanı”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 7(2),133-144.

CHATTERJEE, P., ATHAWALE, V. M., & CHAKRABORTY, S. (2011), “Materials Selection Using Complex Proportional Assessment and Evaluation of Mixed Data Methods”, Materials and Design, 32(2), 851–860.

DAS, M. C., SARKAR, B., & RAY, S. (2012), “A Framework to Measure Relative Performance of Indian Technical Institutions Using Integrated Fuzzy AHP and COPRAS Methodology”, Socio-Economic Planning Sciences, 46(3), 230-241.

ERTÜRK, H., & SAYILGAN, G. (2014), “Girişim Sermayesi Fonları ve Bu Fonların Geliştirilmesinde Kamunun Rolü”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(2), 293-318.

GINEVIČIUS, R., & PODVEZKO, V. (2006), “Assessing the Financial State of Construction Enterprises”, Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 12(3), 188-194.

GINEVIČIUS, R., & PODVIEZKO, A. (2013), “The Evaluation of Financial Stability and Soundness of Lithuanian Banks”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2), 191-208.

GOMPERS, P., & LERNER, J. (2001), “The Venture Capital Revolution”, Journal of Economic Perspectives, 15(2), 145-168.

GROH, A., LIECHTENSTEIN, H., & LIESER, K. (2012), “The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index-2012 Annual”, (erişim adresi: https://www.preqin.com/docs/reports/IESE_Global_ VC_and_PE_Country_Attractiveness_Index_2012.pdf), (erişim tarihi: 05.06.2016).

KAKLAUSKAS, A., ZAVADSKAS, E. K., RASLANAS, S., GINEVICIUS, R., KOMKA, A., & MALINAUSKAS, P. (2006), “Selection of Low-E Windows in Retrofit of Public Buildings by Applying Multiple Criteria Method COPRAS: A Lithuanian Case”, Energy and Buildings, 38(5): 454-462.

KAKLAUSKAS A., ZAVADSKAS E. K, BANAITIS A., & SATKAUSKAS G. (2007), “Defining The Utility and Market Value of A Real Estate: A Multiple Criteria Approach”, International Journal of Strategic Property Management, 11(2), 107–20.

KAP (2016), (erişim adresi: http://www.kap.gov.tr/), (erişim tarihi: 18.06.2016).

KENDİRLİ, S. (2002), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri”, Hazine Dergisi, 14, Ocak-Nisan, 76-81.

METRICK, A., & YASUDA, A. (2010), “Venture Capital & The Finance of Innovation”, 2.ed., New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

MULLINER, E., SMALLBONE, K., & MALIENE, V. (2013), An Assessment of Sustainable Housing Affordability Using A Multiple Criteria Decision Making Method”, Omega, 41, 270-279.

ÖZDAĞOĞLU, A. (2013), “İmalat İşletmeleri İçin Eksantrik Pres Alternatiflerinin COPRAS Yöntemi ile Karşılaştırılması”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4(8), 1-22.

PODVEZKO, V. (2011), “The Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 22(2), 134-146.

POPOVIC, G., STANUJKIC, D., & STOJANOVIC, S. (2012), Investment Project Selection by Applying COPRAS Method and Imprecise Data”, Serbian Journal of Management, 7(2), 257 – 269.

SPK (2016), Aylık İstatistik Bülteni, (erişim adresi: http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx?submenuheader=-1) (erişim tarihi: 20.06.2016).

STANUJKIC, D., DORDEVIC, B. & DORDEVIC, M. (2013), “Comparative Analysis of Some Prominent MCDM Methods: A Case of Ranking Serbian Banks”, Serbian Journal of Management, 8(2), 213-241.

ULUYOL, O. (2008), “Girişimcilikte Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Melek Finansman Yöntemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 43-68.

VITEIKIENE, M., & ZAVADSKAS, E. K. (2007), “Evaluating The Sustainability of Vilnius City Residential Areas”, Journal of Civil Engineering and Management, 13(2), 149-155.

YİĞİT, M., & GÜNER, Ü. (2008), “Dış Ticaret ve Girişimcilik Perspektifinden Türkiye’de Risk Sermayesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 257-276.

ZAVADSKAS, E. K., KAKLAUSKAS, A., & SARKA, V. (1994), “The New Method of Multicriteria Complex Proportional Assessment of Projects”, Technological and Economic Development of Economy 1(3), 131–139.