MEKÂNSAL AYRIŞMANIN BİR YENİ BİÇİMİ OLARAK KAPALIKAPILI SİTELER AKKENT KONUTLARI ÖRNEĞİ

Mehmet AKALIN
2.157 303

Öz


Kapalı/kapılı siteler, küreselleşme, neo-liberal ekonomi politikaları, genişleyen yeni orta sınıflar ve bunların değişen konut tercihleri nedeniyle ülkemizde sayılarını hızla arttırmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte hızlı bir şekilde inşa edilebilen kapalı/kapılı konutlar; korku, güvenlik, sosyal donatı alanlarının gelişkinliği, daha fazla yeşil alan ve huzurlu bir yaşam gibi söylemlerle yeni sahiplerini kendisine çekmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Ankara’nın Batıkent ve Çakırlar bölgelerinde yer alan Akkent konutlarında yaşayan kişilerin; Sosyo-ekonomik profilleri, konutları tercih sebepleri ve komşuları ile ilişkileri literatür ve alan araştırması yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


AKYOL ALTUN, T. D. (2012). İzmir’de Yeni Bir Konut Üretim Süreci Olarak Kapalı Konut Siteleri, İdeal Kent, Sayı: 6, 40-61.

ALİAĞAOĞLU, A. (2015). Balıkesir Şehrinde Güvenlikli Siteler, Çağdaş Kent Örneği, Doğu Coğrafya Dergisi 34, 157-170.

ALTUN, D. T. (2008).Yeni Yaşam Tarzları: Kapalı Konut Yerleşkeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(3), 73–85.

ALVER, K. (2007). Siteril Hayatlar: Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güvenlikli Siteler, Ankara: Hece Yayınları.

AYDIN, S. (2012). İstanbul’da Orta Sınıf Ve Kapalı Siteler, İdeal Kent, Sayı: 6, 96-123.

BERKÖZ L (2012). Güvenlikli Yerleşimler: Konut Kullanıcılarının Yaşam Tercihlerindeki Değişim, İdeal Kent, sayı:6 172-189.

BALBO, M. (1993), Urban Planning And The Fragmented City Of Developing Countries, Third Word Planning Review.

BALİ, R. (2002).Tarzı Hayattan Life-Style’a, Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar Yeni Yaşamlar: İletişim Yayınları, İstanbul.

BALİ, R. N. (1999). “Çılgın kalabalıktan uzakta...” Birikim, Temmuz, no. 123, s. 35-46.

BARTU, A.(2002). Dışlayıcı Bir Kavram Olarak “Mahalle” İstanbul, 40 (1), 84-86.

BARTU, C. A. ve Kolluoğlu, B (2008). Emerging Spaces Of Neoliberalism: A Gated Town And A Public Housing Project İn İstanbul, New Pespectives On Turkey, Sayı: 39, 5-46.

BEKTAŞ, B. (2011). Kapalı Siteler Üzerine Yerel Bir Değerlendirme: Mersin Örneği, Toplum ve Demokrasi, 5(11), 97-114.

BİLGİN, İ. (2002). Bir Ağaç Gibi Issız ve Yalnız, Ve Bir Orman Gibi Mükerrer... Modern Toplumlarda Bahçeli Ev, Arredamento Mimarlık, 100(45), 90-93.

BLAKELY, E. J. ve Synder, M. G. (1999). Fortress America: Gated Communities in the United States, Brookings Institution Press: Washington D.C.

CASTELLS, M. (1996). The İnformation Age:Economy, Society And Culture, City 1: The Rise Of The Network, Blackwell: Oxford.

CHANEY, D. (1999) Yaşam Tarzları, (Çev. İrem Kutluk), Dost Kitapevi Yayınları: Ankara.

DANIŞ, D. ve E. Kayaalp (2005). Bir Bağlamlandırma Denemesi: Elmadağ’da Göçmenlik Deneyimleri, İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar içinde, (der.) H. Kurtuluş, Bağlam Yayınları: İstanbul, s. 267-305.

ENGİNÖZ, A. E. (2010) İstanbul’da Kapalı Sitelerin Konut Hoşnutluğu Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi: İstanbul.

EVREN, Y. (2007). İstanbul Merkez Bölgede Bütünleşme ve Ayrışma: 15. ISOCARP Genç Profesyonel Plancılar Çalıştayı’nın Düşündürdükleri, Ytü Arch. fac.e-jurnal, 2(1), 2007. 11-21.

GENİŞ, Ş.(2007). Producing elite localities: The rise of gated communities in Istanbul, Urban Studies, 44.(4),771-798.

GRANT, J. (2003). Planning Responses to Gated Communities in Canada, Housing Studies, 20(2), 277-289.

HARVEY, D. (2003). Sosyal Adalet ve Şehir, Çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Metis Yayınları.

İÇLİ G.(2013). Kentsel Yapili Çevrenin Üretimi ve Yeni Mekânsal Dinamikler - Kentsel Dönüşüm Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), 247- 257.

İŞLEK, E. (2007). İstanbul’da 1980 Sonrasında Oluşan Kapalı Konut Alanlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi: İstanbul.

JORDAN, D. (1995), Transforming Paris. The Life and Labors of Baron Haussman. Chicago: Universty of Chicago Pres.

KUPPİNGER, P.(2012). Dışlayıcı Yeşillik: Kahirede Güvenlikli Siteler, İdeal Kent, Sayı: 6, 10-39.

KURTULUŞ, H. (2005). İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler: Beykoz Konakları Örneği, İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar içinde (der.) H. Kurtuluş, Bağlam, 161-186.

KURULTAY BİNAY, A. ve Pekevgen, B. (2012) Markalı Güvenlikli Site Reklamlarında Türk Orta Sınıf Hayali, İdeal Kent, 190-207.

NEWMAN, O. (1972). Defensible space. New York: Macmillan, 1972.

LE GOİX, R. (2003). Gated Communities: Sprawl and Social Segregation in Southern California. Housing Studies, Taylor & Francis (Routledge), 2005, 20 (2), 323-343.

MARMASAN, D. (2013), Bir Mekânsal Ayrişma Modeli Olarak Modern Gettolaşma: Televizyon Reklamlari Üzerine Bir inceleme, Anadolu Üniversitesi, CommUnity: Türkiye II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu’nda ( 6- 8 Kasım 2013) Sunulan Bildiri, 219-242.

ÖZGÜR, F. E. (2006). Sosyal ve Mekânsal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği, Planlama,79-95.

ROİTMAN, S. (2010). Gated Communities: Definitions, Causes and Consequences. Urban Design and Planning, 163 (1) 31-38.

TANÜLKÜ, B. (2012). Güvenlikli Siteler Arası Rekabet: Ahlaklı Kapitalizmin Kimlik Üzerine Etkisi, İdeal Kent, 6, 124-154.

ÖNCEL, A. D. ve Aydın, G. (2012), Kapalı Site Olgusunun Değişim Sürecine Bir Bakış: Beykoz Soğuksu Örneği, İdeal Kent, Mayıs 2012, Sayı 6, 63-64.

PÉROUSE, J. (2011). İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri, Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, İletişim: İstanbul.

PÉROUSE, Jean-François - Danış, A. D.(2005), Güvenliğin Mekanda Yeni Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli Siteler, Toplum ve Bilim, (104), 92-123.

ŞENYAPILI, T. (2003). Kaçıs Adaları, Arredamento Mimarlık, Sayı: 100, s. 57–61.

TÜMER, H. Ö. ve Dostoğlu, N. (2008). Bursa’da Dışa Kapalı Konut Yerleşmelerinin Oluşum Süreci ve Sınıflandırılması, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 13(2), 53–68.

YAKIŞAN, D. (2008) Postmodern Planlamanın Bir Yansıması Olarak Kapılı- Güvenlikli Siteler ve Konya Örneğinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

YÜCEL, H. ve Aksümer, G. (2011). Kentsel Dönüşüme Karşı Kent Hakkı Mücadelesi: Kazım Karabekir Mahallesi’nde Mekânsal Kimlik ve Dayanışma Örüntüleri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9(36), 117- 139.