Yazarlar için bilgi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

Yayın İlkeleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe'dir. Dergi Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de çalışmalar kabul edilir ve yayınlanabilir.

Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilen çalışmalarda, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla web tabanlı bir program kullanılmaktadır. Bu kapsamda yazılımın verdiği benzerlik raporunda kaynakçaya devre dışı bırakılarak toplam benzerlik miktarının maksimum %20, rapor sonundaki farklı renkle gösterilen her bir eşleşme için benzerlik miktarının ise maksimum % 5 olması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan yazılar düzeltilmek üzere yazara gönderilir.

Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, editörün/editör yardımcılarının ön incelemesinden sonra Yayın Kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki hakeme gönderilir.

Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Yayın Kurulu karar verir. İki veya bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayımlanmaz.

Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında belirtilen düzeltmelerin yapılması için makale yazarına iade edilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı editör/editör yardımcıları tarafından kontrol edilerek son karar verilir.

Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine (HÜSBED) aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir.

Gönderilen çalışmalar, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Dergi Yayın Kuruluna aittir.

 

Yazım Kuralları

1- Makalelerin 6.500 kelimeyi geçmeyecek (maksimum 25 sayfa) şekilde sınırlandırılması gerekmektedir.

2- Makalelere 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe özeti metnin başına eklenmeli, İngilizce özet verilirken ayrıca makalenin İngilizce tam başlığı da İngilizce özetin üstünde belirtilmelidir. Ayrıca 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler hem İngilizce hem de Türkçe olarak ifade edilmelidir.

3-    Makale yazarı veya çevirmeninin unvanı, görev yaptığı kuruluş ve kendisine ulaşılabilecek olan mail adresi çalışmanın başında yıldızlı dipnotta ifade edilmelidir.

 

Yazılar, Microsoft Word Programında Yazılmalı  ve Sayfa Marjları Şu Şekilde Ayarlanmalıdır:

Kağıt Boyutu

Dikey A4

Üst Kenar Boşluk

5.5 cm

Alt Kenar Boşluk

5.5 cm

Sol Kenar Boşluk

4.5 cm

Sağ Kenar Boşluk

4.5 cm

Yazı tipi

Bookman Old Style

Yazı tipi Stili

Normal

Ana başlık

20 punto/ Büyük Harflerle/ Sola hizalı

Özetler

8 punto / italik

İngilizce Özet Başlığı

10 Punto/ italik / sola hizalı

 

 

Boyutu (normal metin)

10 punto

Satır Aralığı 

Tam

Önce 0 nk,

Sonra 6 nk,

değer 14 nk

 

Girinti yok.

1-    Makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır

2-    Makale içerisindeki “giriş” kısmı ve ana başlıklar “roma rakamıyla” numaralandırılacak ve büyük harflerde olacak;

Alt başlıklar A, B, C, D … şeklinde devam edecek ve sadece ilk harfleri büyük olacak;

bir kademe alt başlık var ise 1, 2, 3, 4 … şeklinde devam edecek ve yine sadece ilk harfleri büyük olacaktır ayrıca başka bir stil uygulanmayacaktır.

3-    Kaynak gösterme konusunda APA sistemi uygulacaktır.

4-    Makale sonunda mutlaka yazıda kullanılan kaynaklar KAYNAKÇA başlığı altında ifade edilmeli ve aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır.

 

Kitaplarda:

ATAKAN, Kemal. (2003),  Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitabevi, Ankara, 3. Baskı. [Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır]

(Atakan, 2003: 20) [Metin içinde bu şekilde yazılmalıdır]

Makalelerde: 

NİŞANCI, Murat. (2003), “Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: 1994Türkiye Kentsel Kesim Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.8, S.23, ss. 155-166. [Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır]

(Nişancı, 2003: 158). [Metin içinde bu şekilde yazılmalıdır]

Tezlerde:

BULUT, Erol. (1998), Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır]

(Bulut, 1998: 13). [Metin içinde bu şekilde yazılmalıdır]

Kongre-Sempozyum Bildirileri:

Gündoğdu, C. (2005). “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. H.K. Yılmaz (Ed.). Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2007, (ss. 179-195). İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı. [Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır]

 (Gündoğdu, 2005: 185). [Metin içinde bu şekilde yazılmalıdır]

İnternet Siteleri:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. (2000), “Aylık İstatistikleri”, (erişim adresi: http://www.hazine.gov.tr/yayın.htm), (erişim tarihi: 23 Mart 2008). [Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır]

(Hazine Müsteşarlığı, 2000). [Metin içinde bu şekilde yazılmalıdır]

 

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" adı altında verilmeli ve alfabetik olarak sıralanmış olmalıdır.

 ISSN: 2536-4944