Girişimci Yönlülük, İç-Girişimcilik ve İşletme Performans İlişkisi: Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma

Gürcan PAPATYA, Nurhan PAPATYA, Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU
2.725 816

Öz


Bu çalışma İSO-500 listesinde yer alan Türkiye tekstil sektör işletmelerinin girişimci yönlülük ve iç-girişimcilik faaliyetleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik görgül bir araştırmayı amaçlamaktadır. Girişimci yönlülük, iç-girişimcilik ve işletme performansı olarak üç boyutlu tasarlanan çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 96 işletmeye 2015 Şubat-Mart ayında faks ve e-mail yoluyla gönderilmiş; ankete katılımı kabul eden 51 işletmeden anket geri dönüşümü sağlanmıştır. 51 işletmeden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. Veriler, SPSS 11.5 ve Lisrel 8.7 istatistiki programlar yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik model analizi ile test edilmiştir.

Analizde araştırmada oluşturulan, “girişimci yönlülük işletme performansını pozitif etkiler” şeklindeki birinci hipotez ve “iç-girişimcilik işletme performansını pozitif etkiler” şeklindeki ikinci hipotez red edilmemek suretiyle, araştırma modeli doğrulanmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.