Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Emine AYYILDIZ, Nurten ELKİN
2.207 961

Öz


Bu araştırmada yaşamın ilk dönemlerinde anneyle/bakımverenle kurulan ilk ilişkilerin ileriki yaşlardaki kişilik gelişimi ve kişiliğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığı düşünülerek, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri (güvenli, kayıtsız, saplantılı, korkulu) ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bulgular, kişilerin bağlanma stillerinin, genel öfke düzeyleri, öfkeyi bastırma, dışa vurma ve kontrol etme ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.  Sonuçlar, güvenli bağlanan üniversite öğrencilerinin sürekli öfke ve öfkeyi dışa vurma düzeylerinin anlamlı derecede düşük, öfkeyi kontrol etme düzeylerinin ise anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıtsız ve saplantılı bağlananların sürekli öfke ve öfkeyi bastırma düzeyleri anlamlı derecede yüksekken, kayıtsız bağlananların öfkeyi dışa vurma düzeyleri de yüksek bulunmuştur. Çalışmada korkulu bağlanmayla sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Bağlanma Stilleri, Sürekli Öfke, Öfke İfade Tarzı, Üniversite Öğrencileri.


Anahtar kelimeler


Bağlanma, bağlanma stilleri, sürekli öfke, öfke ifade tarzı, üniversite öğrencileri.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.76761

Referanslar


ALBAYRAK, Banu ve Yasemin KUTLU, “Ergenlerde öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, 2 (3), 2009, ss. 57-69.

BARTHOLOMEW, Kim, “Avoidance of Intimacy: An Attachment Perspective”, Journal of Social and Personal Relationships, 7 (2), 1990, pp. 147-178.

BARTHOLOMEW, Kim ve Leonard M. HOROWITZ, “Attachment Styles Among Young Adults: A Test of A Four-Category Model”, Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 1991, pp. 226-244.

BEE, Helen ve Dennis BOYD, Çocuk Gelişim Psikolojisi, (çev. Okhan Gündüz), İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2009.

BIFULCO, Antonia… vd., “Adult attachment style I: Its relationship to clinical depression”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 2002, pp. 50-59.

BOWLBY, John, Attachment and Loss, Basic Books, 1983, pp. 277-291.

BRETHERTON, Inge, “The origins of Attachment Theory: John Bowlby and Mary Ainsworth”, Developmental Psychology, 28, 1992, pp. 759-775.

BRUMARIU, Laura E., Kathryn E. KERNS, “Mother-Child Attachment and Social Anxiety Symptoms in Middle Childhood”, Journal of Applied Developmental Psychology, 29 (5), 2008, pp. 393-402.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener… vd., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Pegem Akademi, 2011.

CALAMARI, Elena ve Mauro PINI, “Dissociative Experiences and Anger Proneness in Late Adolescent Females with Different Attachment Styles”, J. Interpers Violence, 13, 2012, pp. 287-303.

CEYHAN, Aydoğan Aykut, “Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısının öğrenilmiş güçlük, kaygı ve psikolojik belirtileri yordama düzeyi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (1), 2006, s. 53-73.

DENİZ, M. Engin, “Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki”, Eurasian Journal of Educational Research, 22, 2006, s. 89-99.

DİLMAÇ, Bülent, Erdal HAMARTA ve Coşkun ARSLAN, Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Denetim Odaklarının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (1), 2009, s. 127-159.

DURAN, Ömer ve Jale ELDEKLİOĞLU, “Öfke Kontrol Programının 15-18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 2005, s. 267-280.

ECKHARDT, Christopher, Bradley NORLANDER ve Jerry DEFFENBACHER, “The Assessment of Anger and Hostility: A Critical Review”, Aggression and Violent Behavior, 9, 2004, p. 17-43.

FRIAS, Maria Teresa ve Phillip R. SHAVER, “The Moderating Role of Attachment Insecurities in the Association Between Social and Physical Pain”, Journal of Research in Personality, 53, 2014, pp. 193-200.

HAMARTA, Erdal, Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerindeki bazı değişkenlerin (benlik saygısı, depresyon ve saplantılı düşünme) bağlanma stilleri açısından incelenmesi, Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

KIDD, Tara ve David SHEFFIELD, “Attachment Style and Symptom Reporting: Examining the Mediating Effects of Anger and Social Support”, British Journal of Health Psychology, 10, 2005, pp. 540.

MIKULINCER, Mario, “Adult Psychological Development: Attachment”, Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (der.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, USA, 2001, pp. 160-167.

OKTAY, Burcu ve Ayşegül DURAK BATIGÜN, “Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke”, Türk Psikoloji Yazıları, 17 (33), 2014, s. 31-40.

ORAL, Nursen ve Nesrin HİSLİ ŞAHİN, “Yeme Tutum Bozukluğunun Kişilerarası Şemalar, Bağlanma, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke ile İlişkisi”, Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 2008, s. 37-48.

ÖZER, A. Kadir, “Sürekli Öfke (SL-Öfke) ve Öfke İfade Tarzı (Öfke-Tarz) Ölçekleri Ön Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi, 9 (31), 1994, s. 26-35.

SAÇAR, Berna, İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığın İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2007, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

SONKIN, Daniel J. ve Don DUTTON, Treating Assaultive Men from an Attachment Perspective, D. Dutton & D. Sonkin (Der.), Intimate Violence: Contemporary Treatment Interventions, New York: Haworth Publishing. 2003, pp. 1-29.

SÜMER, Nebi, “Yetişkin Bağlanma Ölçeklerinin Kategoriler ve Boyutlar Düzeyinde Karşılaştırılması”, Türk Psikoloji Dergisi, 21 (57), 2006, s. 8.

SÜMER, Nebi ve Derya GÜNGÖR, “Yetişkin Bağlanma Stillerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürler Arası Bir Karşılaştırma”, Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 1999, ss. 71-106.

WARREN, Susan L…. vd., “Child and Adolescent Anxiety Disorders and Early Attachment”, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36 (5), 1997, pp. 637-44.


 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)