Sosyal Sermaye ve Bireyler Arası Güven İlişkisinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Şafak Baykal, Sait Gürbüz
2.421 581

Öz


Sosyal sermayeyi; dayanışmacı sosyal sermaye ve aracı sosyal sermaye olmak üzere iki farklı bakış açısıyla ele alan bu çalışmada, çalışanların sosyal ağ içinde sahip olduğu düşünülen sosyal sermayesi ile yine örgütteki kişilere duyduğu güven arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir şirketten örneklem (N=61) seçilmiştir. Toplanan veriler Sosyal Ağ Analizi (SAA) ve diğer istatiksel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir.  Çalışanların sosyal sermayeleri SAA ile ölçülmüştür.  Çalışma sonucunda ele alınan sosyal sermaye yaklaşımlarıyla kişiler arası güven alt boyutlarından birisi olan yönetimin eylemlerine itimat etme düzeyi arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu yönetimin eylemlerine güvenen ve bu yönde davranış gösteren kişilerin, sosyal ağdada diğer kişilere daha çok güven duyan kişiler olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Dayanışmacı sosyal sermaye; Aracı sosyal sermaye; Sosyal ağ analizi ; Kişiler arası güven

Tam metin:

FULL TEXT (PDF)


DOI: http://dx.doi.org/10.18394/iid.40348

Referanslar


Bachmann, R. (2003). Trust and power as means of coordinating the internal relations of the organization - A conceptual framework. İçinde B. Nooteboom, & F. Six (Der.), Trust process in organizations: Emprical studies of determinants and the process of trust development (ss. 58-73). USA: E. Elgar Publishing.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Barney, J. B. & Hansen, M. H. (1994). Trustworthiness: can it be a source of competitive advantage?. Strategic Management Journal, 15(82), 175-203.

Başak, S. & Öztaş, N. (2010). Güven ağbağları, sosyal sermaye ve toplumsal cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 27-56.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. İçinde J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (ss. 241-258). New York: Greenwood Press.

Bouty, I. (2000). Interpersonal and interaction influences on informal resource exchanges between R&D researchers across organizational boundaries. The Academy of Management Journal, 43(1), 50-65.

Brislin, R. W., (1986). Back-translation methods: The wording and translation of research instruments. İçinde W.

J. Lonner & J. W. Berry (Ed.), Field methods in cross-cultural research (ss. 137 – 164). Beverly Hills, CA: Sage.

Burt, S. R. (1997). The contingent value of social capital. Administrative Science Quarterly, 42(2), 339-365.

Burt, S. R. (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behaviour, 22, 345-423.

Burt, S. R. (2001). Structural holes versus network closure as social capital. İçinde Nan Lin, Karen S. Cook K.ve Burt R. S. (Ed.), Social capital: Theory and research. Sociology and economics: Controversy and integration series. New York: Aldine de Gruyter.

Butler, J.K. Jr. & Cantrell, S. (1984). A Behavioral Decision Theory Approach to Modeling Dyadic Trust in Superiors and Subordinates. Psychological Reports, 55, 19-28.

Cohen, D. & Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makes organizations work. Boston, MA: Harvard Business School Pres.

Cohen, A. C. (2005). Social capital through workplace connections: opportunities for workers with ıntellectual disabilities, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Faculty of the Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University Waltham, Massachusetts.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of the human capital. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.

Cook, J. & Wall T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53, 39-52.

Cooke, P. & Willis, D. (1999). Small firms, social capital and the enhancement of business performance through ınnovation programs. Small Business Economics, 13, 219-234.

Dess, G. G. & Shaw J. D. (2001). Voluntary turnover, social capital, and organizational performance. The Academy of Management Review, 26(3), 446-456.

Evelyne, K. & Steven F. (2014). Voluntarism as an investment in human, social and financial capital: Evidence from a farmer-to-farmer extension program in Kenya. Agriculture and Human Values, 31(2), 231-43

Field, J. (2003). Sosyal Sermaye. (B. Bilgen & B. Şen, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks clarification. Social Networks, 1(3), 215-239

Fukuyama, F., (1999). Social capital and civil society. Conference on Second Generation Reforms, IMF Seminars, November 8-9.

Gürbüz, S. & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Halis, M., Gökgöz, G. & Yapar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 188-205.

Harriss, J. & Paolo, R. (1997). Missing link or analytically missing?: The concept of social capital – An introductory bibliographic essay. Journal of International Development, 9(7), 919-937.

Hollenbeck, J. R & Jamieson, B. B. (2015). Human capital, social capital, and social network analysis: Implications for strategic human resource management. Academy of Management Perspectives, 29(3), 370-385.

Iravani, M. R. (2010). Role of social capital on development, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 2(2), 966-978.

İslamoğlu, G., Birsel, M. & Börü D. (2007). Kurum içinde güven: Yöneticiye, iş arkadaşlarına ve kuruma yönelik güven ölçümü (alan araştırması ve sonuçları). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Johnson, R. B., Seevers, M. & Darnold, T. (2015). School ties: social capital and student performance in individual and group tasks. Journal for Advancement of Marketing Education, 23(2), 34-46.

Kai, K., Jingyin L. & Jie, Z. (2009). An empirical study of the effects of social capital on inter-firm knowledge transfer and innovation performance. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.

Kilduff, M. & Krackhardt, D. (1994). Bringing the individual back in: A structural analysis of the internal market for reputation in organizations. Academy of Management Journal, 37, 87-108.

Knoke, D. & Yang, S. (2008). Social network analysis. Series: Quantitative applications in the social sciences. Los Angeles: Sage Publications.

Krackhardt, D. & Kilduff, M. (1990). Friendship patterns and culture: The control of organizational diversity. American Anthropologist, 92, 142-154.

Laumann, E., Marsden, P. & Prensky, D. (1983). The boundary specification problem in network analysis. İçinde Burt, R. and M. Minor (Ed). Applied network analysis (ss. 18-34).. Beverly Hills, CA: Sage.

Limerick D., Passfield R & Cunnington, B. (1994). Transformational change: Towards an action learning organization. The Learning Organization, 1(2), 29 – 40.

Lin, N. (1999). Building a network theory of social capital. Connections, 22(1), 28-51.

McCauley, D.P. & Kuhnert K.W. (1992), A theoretical review and empirical investigation of employee trust in management. Public Administration Quarterly, Summer, 265-284.

Oğuzhan, T., Köksal, K. & Turgut E. (2015), İzlenim yönetimi taktiklerinin, örgüt içi sosyal konuma etkisi: Kamu üniversitesinde bir çalışma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(2), 89-107.

Öksüzler O. (2006). Sosyal sermaye, güven ve belirleyicileri: Bir panel analizi. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 12, 108-129.

Öztaş, N. (2007). Sosyal sermayenin ağbağ kuram(lar)ı: Dayanışmacı ve aracı sosyal sermaye. Amme İdaresi Dergisi, 40(3), 79-98.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community (1. Baskı). Simon & Schuster.

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 64-78.

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

Sargut A.S. (2003). Kurumsal alanlardaki örgüt yapılarının oluşmasında ve ekonomik işlemlerin yürütülmesinde güvenin rolü. İçinde F. Erdem (Ed.), Sosyal bilimlerde güven (ss. 89-124). Ankara: Vadi Yayınları

Seçer, B. (2009). İşgücü Piyasasında Sosyal Sermaye. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 10(3), 103-130.

Sözen, C. & Gürbüz, S. (2012). Örgütsel Ağlar. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta.

Stevens, J. (2010). Comparing multiple social networks using mutiple dimensional scaling. Methodological Innovations Online, 5(1), 86-102.

Stork, D. & Richards, W.D. (1992). Nonrespondents in communication network studies. Group & Organization Management, 17(2), 193-209.

Tsai, W. & Ghosal, S. (1998), Social capital and value creation: The role of interfirm networks. Academy of Management Journal, 41(4), 454-476.

Turgut, E. & Begenirbaş M. (2013), Çalışanların yenilikçi davranışları üzerinde sosyal sermaye ve yenilikçi iklimin rolü: Sağlık sektöründe bir araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 23(2),101-124.

Waddock, S.A. & Graves, S. (1997). The corporate social performance-financial performance link. Strategic Management Journal, 19, 303-317.
 

..............................................................................................................................................................................

 

                                                                          Creative Commons Lisansı
İş ve İnsan Dergisi (e-ISSN 2148-967X) Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.