Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Bazı Pamuk Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkisi

Cenk Burak Şahin, Cem Tufan Akçalı
2.104 373

Öz


Bu çalışmada 4 farklı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Carisma, Flash, PG2018 ve Lydia) ve 6 NaCl konsantrasyonu (0 (kontrol), 25, 50, 75, 100, 125 ve 150 mM) ve kontrol grubu olmak üzere toplam 7 doz kullanılmıştır. Araştırmada farklı NaCl konsantrasyonlarının pamukta çimlenme üzerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışma tesadüf parsellerinde faktöriyel düzenleme deneme desenine göre 4 tekerrürlü yürütülmüştür. Çalışma sonucunda çeşitler arasında ortalama çimlenme oranları sırasıyla % 44.29 (PG2018 ve Flash), % 35 (Carisma) ve % 28.57 (Lydia) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bütün çeşitlerde 100 mM NaCl konsantrasyonunda çimlenme oranı % 30’a kadar düşmüş, daha yüksek dozlar ise çimlenmeyi neredeyse tamamen durdurmuştur. PG2018 ve Flash çeşitlerinin artan tuz konsantrasyonlarına daha dayanıklı olduğu ve farklı çeşitlerin tuz konsantrasyonlarına tepkilerinin önemli derecede değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Çimlenme, NaCl, pamuk, tuzluluk

Tam metin:

FULL TEXT PDF

Referanslar


Amjad J., Yasin M., Nabi G and Rauf A., 2002. Evaluation of germination and growth of cotton by presowing treatments under salt-stressed conditions. Pakistan Journal of Agricultural Research, 17(2): 170-175.

Çulha Ş ve Çakırlar H., 2011. Tuzluluğun bitkiler üzerine etkileri ve tuz tolerans mekanizmaları. AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2): 11-34.

FAO 2013. http://www.faostat.fao.org. [Erişim: 30 Nisan 2016].

İzci B., 2009. Pamukta (G. hirsutum L.) farklı tuz konsantrasyonlarının in vitro koşullarda fotosentetik pigmentler üzerine etkisi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 17(2): 7-13.

Kent LM and Lauchli A., 1985. Germination and seedling growth of cotton; salinity-calcium interactions. Plant, Cell and Environment, 8, 155-159.

McMichael BL., Oosterhuis DM. and Zak JC., 2011. Stress Response in Cotton Root Systems, Seventh Edition, Tennessee, USA. 175 p.

Munns R., 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant. Cell and Environment, 25(2): 239-250.

Öz M ve Karasu A., 2007. Pamuğun çimlenmesi ve erken fide gelişimi üzerine tuz stresinin etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 9-21.

Qadir M and Shams M., 1997. Some agronomic and physiological aspects of salt tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 179: 101-106.

Saleh B., 2012. Salt stress alters physiological indicators in cotton (Gossypium hirsutum L.). Soil & Environment, 31(2): 113-118.

Tort N., 1996. Effects of light, different growth media, temperature and salt concentrations on germination of cotton seeds (Gossypium hirsutum L. cv. Nazilli 87). Journal of Agronomy and Crop Science, 176: 217-221.

TÜİK 2015. http://www.tuik.gov.tr. [Erişim: 30 Nisan 2016].

Yılmaz E., Tuna AL ve Bürün B., 2011. Bitkilerin tuz stresi etkilerine karşı geliştirdikleri tolerans stratejileri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1): 47-66.