İnanlı (Muratlı-Tekirdağ) Tarım İşletmesi Arazilerinde Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı

Serkan Dönmez
2.053 399

Öz


Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi’nin 5 km batısında bulunan inanlı tarım arazilerini, yeniden ele alıp modern ve hassas tarım yapılabilecek duruma getirebilmek için, İnanlı tarım topraklarının parselasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Parselasyonun yapılabilmesi için, İnanlı Tarım İşletmelerine ait olan temel toprak haritası, sayısal veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamında temel toprak haritasındaki toprak serileri ile toprak parselleri örtüştürülmeye çalışılmıştır. Koşullar denk gelmediği zaman birbirlerine aynı nitelikteki toprak serileri de dikkate alınarak tarla sınırları veya parsellerin geometrik yapısı, toprak serisi sınırlarıyla uyum içeresinde parseller oluşturulmuştur. Parselasyon sonucunda, İnanlı tarım arazileri değişik yüzölçümlerine sahip toplam 6 ada oluşturulmuştur. Bu oluşturulan 6 adada toplam 248 adet parsel mevcut olup, oluşturulan parsel topluluklarının toplam yüzölçümü değeri 947.5 hektardır.

Anahtar kelimeler


Toprak, toprak haritalama, parselasyon

Tam metin:

FULL TEXT PDF

Referanslar


Anonim 2009. İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, 2009 Tekirdağ İl Çevre Durum Raporu, Tekirdağ.

Anonim 2014. Tekirdağ İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Açıklama Raporu, Tekirdağ.

Anonymous 1999. Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. 2nd edn. USDA-NRCS Agric. Handbook No. 436. US Government Printing Office, Washington, DC, USA, 871 p.

Dinç U, Cangir C, Şenol S, Ekinci H ve Dinç O., 1992. İnanlı Tarım İşletmesi Topraklarının Etüd ve Haritalaması, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yayın No: 19, Ankara.

Kobyaoğlu HT.,2009. Kırkkepenekli Köyü(Muratlı-Tekirdağ) topraklarını sınıflandırılması ve amenajman ilkeleri. Yüksek lisans Tezi, Namık Kemel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

TİGEM 2005. İnanlı Tarım Arazilerinin Tarihi. htttp://www.tigem.gov.tr [Erişim:15 Temmuz 2005]

TİGEM 1992. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Etüd ve Haritaması. Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara.

UNESCO 1974. Soil Map of the World 1/5.000.000.Vol.1, Legend. UNESCO Paris, 59 p.