Doğu Afrika’da Süt Sektörünün Dış Ticaret Yapısı: Uganda Örneği

Güçgeldi Bashimov
2.096 436

Öz


Uganda, Doğu Afrika’nın en önemli süt üreticisi ve ihracatçısıdır. Süt sektörü Uganda’da birçok insanın beslenme ve ekonomik hayatında önemli rol oynamaktadır. Süt sektörü Uganda ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Süt sektörü yatırım, istihdam ve ihracat açısından ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde Uganda’nın toplam süt üretimi yaklaşık 1.207 bin ton ve ihracat değeri 40 milyon dolar civarındadır. Bu çalışmanın amacı Uganda süt sektörünün uluslararası rekabet gücünü analiz etmektedir. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) ve Ticaret Dengesi İndeksi kullanılmıştır. Çalışmada 2000-2014 dönemi için zaman serisi verileri kullanılmış olup, veriler BM COMTRADE internet sitesinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Uganda’nın süt sektöründe karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu ortaya konmuştur. İncelenen dönemde süt sektörünün rekabet gücü giderek artmaktadır.


Anahtar kelimeler


Karşılaştırmalı üstünlük, süt, Uganda

Tam metin:

FULL TEXT PDF

Referanslar


Balikowa D., 2011. Dairy Development in Uganda: A Review of Uganda’s Dairy Industry. Dairy Development Authority (DDA), Uganda.

Bashimov G., 2016. Beyaz Rusya’nın canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde rekabet gücünün analizi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10): 89-100.

Bingi S and Tondel F., 2015. Recent developments in the dairy sector in Eastern Africa, European Centre for Development Policy Management, Briefing Note No: 78.

Bojnec S., 2003. Three Concepts of Competitiveness Measures for Livestock Production in Central and Eastern Europe, Agriculturae Conspectus Scientificus, 68(3): 209-220.

Bojnec S and Fertö I., 2009. Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries. Food Policy, 34(5): 417-425.

Bojnec S and Fertö I., 2014. Export competitiveness of dairy products on global markets: The case of the European Union countries. Journal Dairy Science, 97: 1-13.

Bórawski P., Dunn JW., Tuthill J and Chenarides L., 2015. Production and international trade of milk and dairy products in the USA. Studia i Prace WNEiZ, 41(1): 197-208.

Çelik M., 2002. Batı Akdeniz Bölgesinde süt ve süt ürünleri sektörünün stratejik durum analizi ve gelişme olanakları. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4: 43-83.

Çetinkaya A., 2010. Kafkas üniversitesi öğrencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(2): 73-84.

Çukur F ve Saner G., 2005. Konvansiyonel ve ekolojik hayvancılık sistemlerinin sürdürülebilirliği ve türkiye üzerine bir değerlendirme. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 39-44.

Demir N ve Sancar C., 2012. Gümüşhane İli ve Çevresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Sosyal, Ekonomik ve Teknik analizi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 23(2): 18-28.

Doğan N ve Kızıloğlu S., 2015. Konvansiyonel süt üreticilerinin organik süt üretimine bakışı: Gümüşhane ili örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(3): 276-282.

Ecel A and Ecel RA., 2013. The structure and competitiveness of Uganda’s dairy exports. Developing Country Studies, 3(7): 90-96.

Ekou J., 2014. Dairy production and marketing in Uganda: Current status, constraints and way forward. African Journal of Agricultural Research, 9(10): 881-888.

Ervani E., 2013. Export and Import Performance of Indonesia’s Agriculture Sector. JEJAK Journal of Economics and Policy, 6(1): 54-63.

FAO 2016. Milk Production, http://www.fao.org/agriculture /dairy-gateway/milk-production/en/. [Erişim tarihi: 22.07.2016].

Hemme T and Otte J., 2010. Pro-poor Livestock Policy Initiative Status and Prospects for Smallholder Milk Production-A Global Perspective. FAO, Rome.

Hinloopen J and Marrewijk CV., 2001. On the empirical distribution of the Balassa Index. Review of World Economics, 137(1): 1-35.

IDF 2014. Bulletin of the International Dairy Federation 476/2014. Belgium.

Kandanuri V., 2014. Comparative Advantage of India in Buffalo Meat Exports Vis-à-vis Major Exporting Countries, Research Journal of Management Sciences, 3 (2): 8-14.

Klasra MA and Fidan H., 2004. Competitiveness and the trade of livestock products: A comparative study between turkey and its neighbouring countries. Journal of Applied Sciences, 4(4): 663-668.

Knips V., 2005. Developing Countries and the Global Dairy Sector Part I Global Overview. FAO-PPLPI Working Paper No: 30, Rome.

Laursen K., 1998. Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International

Specialization, Danish Research Unit for Industrial Dynamics. DRUID Working Paper No: 98-30.

Muriuki HG., 2011. Dairy Development in Kenya. FAO, Rome.

Mwebaze T and Kjaer AM., 2013. Growth and performance of the Ugandan dairy sector: Elites, conflict, and bargaining. International Journal of Agriculture Innovations and Research, 2(3): 287-298.

Ohlan R., 2012. Global competitiveness in dairy sector. Agricultural Situation in India, 69(5): 257-264.

Ohlan R., 2014. Competitiveness and trade performance of India's dairy industry. Asian Journal of Agriculture and Development, 11(2): 17-38.

Özer OO., Armağan G and Özden A., 2014. The analysis of competitive power of EU States and candidate states in foreign trade of dairy products. Advances in Applied Agricultural Science, 2(12): 27-31.

Place F., Roothaert R., Maina Li., Franzel S., Sinja S. and Wanjiku J., 2009. The Impact of Fodder Trees on Milk Production and Income among Smallholder Dairy Farmers in East Africa and The Role of Research. Occasional Paper No: 12, World Agroforesty Centre, Nairobi.

Saçlı Y., 2005. Türkiye sığırcılığında alternatif gelişme olasılıkları ve geleceğe ilişkin politikaların belirlenmesi üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Saçlı Y., 2007. AB’ye Uyum Sürecinde Hayvancılık Sektörünün Dönüşüm İhtiyacı, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: 2707, Ankara.

Sajjad M and Khan M., 2010. Economic efficiency of milk production in district peshawer: A stochastic frontier approach, Sarhad Journal of Agriculture, 26(4): 655-663.

Şahin K ve Karadağ Gürsoy A., 2016. Iğdır ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel Sayı, 118-129.

Şahinli MA., 2012. Rekabet gücü: Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde canlı hayvancılık sektörünün durumu. Yüzüncüyıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22(2): 91-98.

Terin M., 2014. Dünya süt ve süt ürünleri üretim, tüketim, fiyat ve ticaretindeki gelişmeler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(3): 53-63.

Ullah M and Kazuo I., 2012. Dynamics of comparative advantage and export potentials in Bangladesh. Ritsumeikan Economic Review, 61(4): 471-484.

Utkulu U ve İmer H., 2009. Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün Avrupa Birliği tekstil ve konfeksiyon sektörü karşısındaki rekabet gücünün alt sektörler düzeyinde ölçülmesi. Rekabet Dergisi, 36: 3-43.

Vlachos IP., 2001. Comparative advantage and uncertainty in the international trade of Mediterranean agricultural products: an empirical analysis. Medit, 12(4): 42-49.

Yilma Z., Emannuelle GB and Ameha S., 2011. A Review of the Ethiopian Dairy Sector. Ed. Rudolf Fombad, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Sub Regional Office for Eastern Africa (FAO/SFE), Addis Ababa, Ethiopia.