Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlilarin Konstipasyon Durumları ve Etkileyen Faktörler

Şebnem Bilgiç, Filiz Dilek, Hatice Sevil Avcı Arslan, Aysun Ünal
1.904 638

Öz


Amaç
Bu çalışma huzurevinde yaşayan yaşlıların konstipasyon durumlarının tanılanması ve konstipasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlandı.
Mateyal ve Metot
Tanımlayıcı tipteki çalışma 1-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında Tekirdağ ilinde bir huzurevinde yaşayan ve çalışmayı kabul eden 56 birey ile yürütüldü. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, Mini Nutrisyon Testi ve Modifiye Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı (ortalama, standart sapma, yüzdelik hesapları) ve karşılaştırmalı (Mann Whitney U testi) istatistiksel araştırma yöntemleri kullanılarak analiz edildi.
Bulgular
Katılımcıların yaş ortalaması 79.32±8.62 yıl ve %66.1’i erkek idi. %44.6’sı günde 4 bardaktan az sıvı tükettiğini, %55.4’ü konstipasyon sorunu yaşamadığını ve %75’i ise konstipasyon için ilaç kullanmadığını ifade etti. Yaşlıların %57,1’i günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız iken %35.7’sinin malnutrisyon riskinin olduğu belirlendi. Klozet/sürgü kullanan yaşlıların alaturka tuvalet kullanan yaşlılara göre konstipasyonu daha ciddi deneyimlediği saptandı. Konstipasyon sorunu yaşama, konstipasyon için ilaç kullanma, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olma ve malnutrisyonun konstipasyon ciddiyetini olumsuz olarak etkilediği belirlendi.
Sonuç
Çalışmaya katılan yaşlıların, orta ciddiyette konstipasyon deneyimledikleri saptandı. Bu nedenle konstipasyonun erken dönemde tanılanarak farkındalığın arttırılması, uygun barsak yönetimi programlarının oluşturulması ve düzenli beslenme gibi önlemlerin alınması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Huzurevi, konstipasyon, yaşlılık

Tam metin:

PDF