Determining the Factors That Affect the Objectives of Pre-Service Science Teachers to Perform Outdoor Science Activities

Ersin Karademir, Sinan Erten
3.111 556

Abstract


The purpose of this study is to determine whether pre-service teachers have an aim to perform outdoor education activities within the scope of science and technology course; by which factors this aim is affected, through The Theory of Planned Behaviour and the opinions of pre-service teachers. Accordingly, the study was designed as mixed research method. With the aim of defining the factors that affect the objectives of pre-service teachers to perform outdoor education activities within the scope of science courses, âOutdoor Science Activities Performing Scaleâ, improved by Karademir (2013) was used. The eventual scale was applied to 1513 pre-service teachers studying at science teaching department. Additionally, qualitative data obtained from pre-service teachers through structured interview forms were evaluated together with quantitative data. Providing diversity in method, this enhanced the explanatory features of the data.

Keywords


Outdoor science education, the theory of planned behaviour

Full Text:

PDF


References


Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp. 11- 39). Heidelberg, Germany: Springer.

Ajzen, I. (2006). Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological considerations. Retrieved from http://www.people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour, Organization Behaviour and Human Decision Process, 50, 179-2

Ajzen, I. (1988), Attitudes, personality and behaviour, Milton Keynes: Open University.

Ajzen, I., Timko, C., & White, J. B. (1982). Self-monitoring and the attitude- behavior relation, Journal of Personality and Social Psychology, 42, 426-435.

Akgül, A. & Çevik, Ç. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri. Ankara: Emek Ofset Baskı.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (bs.). Adapazarı: Sakarya.

Baltaş, Z. (2009). Davranışın sağlığa etkisi. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu içinde (s.5-14). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi.

Bamberg, S., & Schmidt, P. (1993). Verkehrsmittelwahl-eine anwendung der theorie des geplanten verhaltens. Zeitschrift für Sozialpsychologie , 24, 25-37.

Binbaşıoğlu, C. (2000). Okulda ders dışı etkinlikler. Ankara: Milli Eğitim.

Bozdoğan, A. E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğrenimindeki yeri ve önemi (Yayımlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Chin, C. C. (2004). Museum experience: A resource for science teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 63-90.

Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston, MA: Pearson.

Creswell J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc

Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 209–240). Thousand Oaks, CA: Sage.

Dori, Y. J. & Tal, R. T. (2000). Formal and informal collaborative projects: Engaging in industry with environmental awareness. Science Education, 84, 95-113.

Erten, S. (2002). Planlanmış davranış teorisi ile uygulamalı ders işleme öğretim metodu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 217-233.

Erten, S. (2001). Çevre eğitiminde planlanmış davranış teorisinin kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 73-79.

Erten, S. (2000). Empirische untersuchungen zu bedingungen der umwelterziehung – ein interkultureller vergleich auf der grundlage der theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior) (Yayınlanmamış Doktora tezi). Justus-Liebig Üniversitesi, Almanya.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introdictionlion theory. MA: Reading. .Addison-Wesley.

Fishbein, M., and Cappella, J. N. (2006). The role of theory in developing effective health communications. Journal of Communication, 56, 1-17.

Glanz, K., Rimer, K. B., & Viswanath, K. (2008). Health behavior and health education, theory, research and practice. San Fransisco: Wiley.

Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 81, 763-779.

Güler, A. (2011). Planlı bir müze gezisinin ilköğretim öğrencilerinin tutumuna etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 169-1

Hanson, W. E., Creswell, J. W., Creswell, J. D., Plano Clark, V. L. & Petska, K. S. (2005). Mixed methods research designs in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 52 (2), 224–235.

Karademir, E. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında okul dışı öğrenme etkinliklerini gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kahyaoğlu, M & Yangın, S. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 203–220. Kısa-Tekkumru, M. (2008). Bir okul dışı fen ortamında öğrenci kazanımlarını arttırmak için tasarlanan "bilim merkezi öğrenme paketi"nin geliştirilmesi ve uygulanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Knabe, A. (2012). Applying Ajzen's theory of planned behavior to a study of online course adoption in public relations education. (Doctorate Dissertation). Marquette University, Milwaukee.

Kocagöz-Sayın, E. (2010). Kadınların makyaj malzemelerini satın alma davranışlarının incelenmesi: Planlanmış davranış teorisinin bir uygulaması (Yayınlanmamış Doktora tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Laçin-Şimşek, C. (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Ankara: Pegem Akademi.

Pehlivan, Z. (1998). Ders dışı okul spor etkinlikleri ve yeniden örgütlenmesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 9( 3), 11-31.

Peleg, R. & Baram-Tsabari, A. (2009). Atom surprise: using science drama to teach basic science. In M.F. Taşar & G. Çakmakçı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives (pp. 369377). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.

Sadık, F. & Sarı, M. (2010). Student teachers’ attitudes towards environmental problems and their level of environmental knowledge. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 129-141.

Saracaloğlu, A. S., Serin, O., Bozkurt, N., Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim, 29(311), 16–27.

Siegel, H. R. A. (2007). People on the move: An examination of significant life experiences of outdoor education instructors. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. (UMI number: 1451212).

Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-92.

Tal, R., Bamberger, Y., & Morag, O. (2005). Guided school visits to natural history museums in Israel: Teachers‘ roles. Science Education, 89, 920- 935.

Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151), 89-103.

Teo, T. & Lee, C. B. (2010). Examining the efficacy of the theory of planned behavior (TPB) to understand pre-service teachers’ intention to use technology. In C.H. Steel, M.J. Keppell, P. Gerbic & S. Housego (Eds.), Curriculum, technology & transformation for an unknown future. Proceedings ascilite Sydney 2010 (pp.968-972).

Terzi, A. R. & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 593-614.

Tüfekçi, N. ve Tüfekçi, Ö. (2006). Bankacılık sektöründe farklı olma üstünlüğünün ve müşteri sadakatinin yarattığı değer: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2(4), 170-183.

Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-49. von Haeften, I., Fishbein, M., Kasprzyk, D., and Montaño, D. (2001). Analyzing data to obtain information to design targeted interventions. Psychology, Health & Medicine, 6(2), 151–164.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.