Analysis of Scientific Epistemological Beliefs of Eighth Graders

Nilgün Yenice, Barış Özden
3.606 691

Abstract


The aim of this study is to determine the levels of scientific epistemological beliefs of 8th grade students. The sample of the study consisted of 355 students. The data of the study were collected through the use of the Scale of Scientific Epistemological Beliefs, which was developed by Elder (1999) and adapted into Turkish by Acat, Tuken and Karadag (2010). Personal Data Form was also used to obtain demographic data about the participants. In order to determine the levels of scientific epistemological beliefs of the students, the means and standard deviations were calculated for each scale. The findings of the study suggest that scientific epistemological beliefs of 8th grade school students are closer to sophisticated beliefs and mid-level.

Keywords


Scientific Epistemological Beliefs, Science Education, Elementary Students

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Acat, B., Tüken, G. & Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.

Akpınar, B., Döner, A. & Tan, Ç. (2010). Öğretmen adaylarının epistemolojik anlayışları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmeliği Eğitimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 583-587.

American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1993). Benchmarks for Science Literacy. New York: Oxford University Press.

Ayvacı, H. S. & Er Nas, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersi Konularının Okulda ve Dershanede İşlenişiyle İlgili Durumların Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-124.

Bendixen, L. D., Schraw, G. & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic Beliefs Anmoral Reasoning. The Journal of Psychology, 132, 187-200.

Boz, Y., Aydemir, M. & Aydemir, N. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları. İlköğretim Online, 10(3), 1191-1201.

Buehl, M. M., Alexander, P. A. & Murphy, P. K. (2002). Beliefs about schooled knowledge: Domain specific or domain general? Contemporary Educational Psychology, 27, 415-449.

Cano F. (2005). Epistemological Beliefs and Approaches to Learning: Their Change Through Secondary School and Their Influence on Academic Performance. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 2032

Carey, S., Evans, R., Honda, M., Jay, E. & Unger, C. (1989). An experiment is when you try it and see if it works: A study of grade 7 students' understanding of the construction of scientific knowledge [Special issue]. International Journal of Science Education, 11, 514-529.

Chan, K. & Elliott, R. G. (2002). Exploratory Study of Hong Kong Teacher Education Students' Epistemological Beliefs: Cultural Perspectives and Implications on Beliefs Research. Contemporary Educational- Psychology, 27, 392-414.

Chan, K. (2003). Hong Kong Teacher Education Students’ Epistemological Beliefs and Approaches to Learning. Research in Education, 69, 36-50.

Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I. & Harrison, D. (2004). Changes in Epistemological Beliefs in Elementary Science Students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.

Çoban, G. Ü. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği, İlköğretim Online, 7(3), 706-716.

Deryakulu, D. & Bıkmaz, F. H. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Elder, A. D. (1999). An Exploration of Fifth Grade Students’ Epistemological Beliefs in Science and an Investigation of Their Relation to Science Learning. Unpublished Doctoral Thesis, Michigan: University of Michigan.

Eroğlu, S. E. & Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-313.

Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, Education Sciences, 5(3), 1395-1404.

Holschuh, J. L. (1998). Epistemological Beliefs in Introductory Biology: Addressing Measurement Concerns and Exploring the Relationship with Strategy Use. Unpublished Doctoral Dissertation, Athens: The University of Georgia.

Irez, S. & Turgut, H. (2008). Fen Eğitimi Bağlamında Bilimin Doğası. Ö.Taşkın(Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (pp. 234-263). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kaplan, A. Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanışlarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasındaki Yansımaları: Durum Çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Kaygın, B., Baş, F. Kanbolat, O. & İneç, Z., F. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Epistemolojik İnanışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. IX. Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (2022 Mayıs 2010), Elazığ, 1108-110.

Kaynar, D., Tekkaya, C. & Çakıroğlu, J. (2009). Effectiveness of 5e learning cycle instruction on students’ achievement in cell concept and scientific epistemological beliefs. Hacettepe University Journal of Education, 37, 96-105.

Kıray, S. A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği. Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kızılgüneş, B. (2007). Predictive influence of students’ achievement motivation, meaningful learning approach and epistemological beliefs on classification concept achievement. Master Thesis, Ankara: Middle East Technical University.

Kızılgüneş, B., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students’ epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102(4), 243-2

Kuhn, T., S. (1957). The Copernican revolution, planetary astronomy in the development of western thought. USA: Harvard University Press.

Kurt, F. (2009). Investigating students’ epistemological beliefs through gender, grade level, and fields of the study. Unpublished master’s thesis, Ankara: Middle East Technical University.

Küçük, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Lederman, N. G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29, 331-359.

Lederman, N.G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L. & Schwartz, R.S. (2002). Views of nature of science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497-521.

Lehrer, R., Schauble, L. & Lucas, D. (2008). Supporting development of the epistemology of inquiry. Cognitive Development, 23(4), 512–529.

Meral, M. & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146.

Milli Eğitim Bakanlığı (MNE) (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi, (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı, MEB, Ankara.

Muşlu, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasını sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi. Doktora Tezi (Basılmamış), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

National Research Council. (1996). National science education standarts. Washington, DC: The National Academies Press.

Özkal, K. (2007). Scientific epistemological beliefs, perceptions of constructivist learning environment and attitude towards science as determinants of students approaches to learning. Master Thesis, Ankara: Middle East Technical University.

Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J. & Çakıroğlu, E. (2011). Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher Education, 22(2), 115-127.

Özkan, Ş. (2008). Modeling elementary students’ science achievement: the interrelationships among epistemological beliefs, learning approaches, and self-regulated learning strategies. The Doctoral Thesis, Ankara: Middle East Technical University.

Özşaker, M., Canpolat, M. & Yıldız, L. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benlik saygıları arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 155-1

Paulsen, M. B. & Wells, C. T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education, 39(4), 365-384.

Roth, W. M. & Roychoudhury, A. (1993). The nature of scientific knowledge, knowing, and learning: the perspectives of four students. International Journal of Science Education, 15, 27-44.

Saunders, G. L. (1998). Relationships among epistemological beliefs, implementation of instruction, and approaches to learning in college chemistry. Unpublished Doctoral Thesis, Oklahoma: University of Oklahoma.

Savaş, E. (2011). İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri hakkındaki bilgileri. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M. (1998). The influence of age and schooling on epistemological belief. The British Journal of Educational Psychology, 68(4), 551-560.

Smith, C., Maclin, D., Houghton, C. & Hennessey, M. G. (2000). Sixth-grade students' epistemologies of science: The impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and Instruction, 18(3), 349-422.

Songer, N. B. & Linn, M. C. (1991). How do students’ views of science influence knowledge integration. Journal of Research in Science Teaching, 28(9), 761-784.

Sönmez, V. (2008). Bilim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 298-311.

Tolhurts, D. (2007). The influence of learning environments on students’ epistemological beliefs and learning outcomes. Teaching in Higher Education, 12, 219-233.

Topçu, M. S. & Tüzün, Ö. Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin biliş ötesi ve epistemolojik inançlarıyla fen başarıları, cinsiyetleri ve sosyoekonomik durumları. İlköğretim Online, 8(3), 676-693.

Tsai, C. C. (1998). An analysis of Taiwanese eighth graders’ science achievement, scientific epistemological beliefs and cognitive structure outcomes after learning basic atomic theory. International Journal of Science Education, 20(4), 413-425.

Tsai, C. C. (1999). Laboratory exercises help me memorize the scientific truths: a study of eighth graders’ scientific epistemological views and learning in laboratory activities. Science Education, 83, 654-674. Tsai, C. C. (2000). Relationships between student scientific epistemological beliefs and perceptions of constructivist learning environments. Educational Research, 42(2), 193-205.

Tsai, C. C. (2003). Taiwanese science students’ and teachers’ perceptions of the laboratory learning environments: exploring epistemological gaps. International Journal of Science Education, 25(7), 8478

Turgut, H. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilgi ve yöntem algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 165-184.

Tüken, G. (2010). Kentlerde ve kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yenice, N. (2010). The views of the 8 th grade students about nature of scientific knowledge. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5012-5017.

Youn, I. (2000). The culture specificity of epistemological beliefs about learning. Asian journal of social psychology, 3, 87-105.

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içinde (s.39-65). Ankara: PegemA yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.