COLLOCATION DICTIONARY OF ADJECTIVES IN TEACHING TURKISH: METHOD AND PRACTICE

Yrd.Doç.Dr.Bülent ÖZKAN
1.427 506

Abstract


Türkiye Türkçesinin söz varlığını barındıran Türkçe Sözlük'te (2005), madde başı olarak sözlükbirimselleştirilmiş 11.320 sıfat tanımlı sözlükbirim yer almaktadır. Bugün, Türkiye Türkçesinin söz varlığı üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde genel amaçlı sözlük çalışmalarının yanında özel amaçlı sözlük çalışmalarının yetersizliği ve sınırlılığı açıkça gözlemlenmektedir. Sözlükbilimde (lexicology), eşdizim sözlükleri (collocation dictionary) özellikle dil öğretimde önemli ürünlerdendir. Öte yandan, eşdizimlilik (collocation) alan yazında, sözlükbilim uygulamalarında özellikle yabancı dil öğretiminde önceliklerin belirlenmesi aşamasında çokça başvurulan bir yöntem olarak yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Türkçesi söz varlığında sıfat olarak tanımlı sözlükbirimlerin eşdizim sözlüğünün oluşturulma aşamalarını yöntem ve uygulama açısından ortaya koymak, ana dili ve yabancı dil öğretiminde önemli bir yere sahip olan eşdizim kavramını sıfatlar açısından bu anlamda değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Sözlükbilim, eşdizimlilik, sıfat, Türkçe öğretimi.

Full Text:

PDF