AB Üniversiteleri Erasmus Koordinatörlerinin Türk Üniversitelerinin Erasmus Öğrenci Değişim Programına Katılımı ve Türk Erasmus Öğrencileri Algısı/The Perception of Erasmus Coordinators of EU Universities on Turkish Universities

Yrd.Doç.Dr. Sevda Mutlu
2.227 546

Abstract


Bu çalışmanın konusu, Avrupa Birliği üniversiteleri Erasmus koordinatörlerinin Türkiye'nin Erasmus programına katılımı ve Türk Erasmus öğrencileri algısıdır. Amacı: Bu çalışma, AB üniversiteleri Erasmus koordinatörlerin Türk üniversitelerinin Erasmus Öğrenci Değişim Programı'na katılımı ve Türk Erasmus öğrencileri algısını, Türk Erasmus öğrencileriyle yaşadıkları sorunları ve Türk Erasmus öğrencilerinin Erasmus programından daha iyi yararlanmaları için önerilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, AB Erasmus öğrencilerinin Türk üniversitelerini tercih etme ve tercih etmeme nedenlerini, Erasmus koordinatörlerinin algısıyla saptamaktır. Aynı zamanda, AB Erasmus koordinatörlerin AB Erasmus öğrencilerinin Türk üniversitelerini tercih etmeleri için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin önerilerinden hareketle yapılması gerekenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntemi: Araştırmanın evreni, AB üniversiteleri Erasmus koordinatörleridir. Örneklem olarak, Ponzan/Polonya'da yapılan ERACON 2013'e (Uluslararası Erasmus Koordinatörleri Konferansı) katılan AB Erasmus koordinatörleri seçilmiştir. Konferansa toplam 227 AB üniversitesi Erasmus koordinatörü katılmış, bunların arasından Türk öğrencileri olan ve anketimize katılmayı kabul eden 73 kişi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Uygulanan anket formu, nicel ve nitel araştırmaya yönelik iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm koordinatörlerin Türk Erasmus öğrencilerinin ingilizce dil becerileri (konuşma, telaffuz, yazma ve okuma), akademik, kültürel, sosyal, ekonomik ve dinsel uyumları hakkında düşüncelerini ölçmeye yönelik beşli likert ölçeği ile hazırlanmış dokuz tane kapalı uçlu nicel araştırma sorularından oluşmaktadır. Anket formunun ikinci bölümü ise, nitel araştırmaya yönelik olup sıkı yapılandırılmış altı sorudan oluşmaktadır. Nicel araştırma sorularının verileri SPSS programında analiz edilerek istatistiksel değerleri tablolar şeklinde verildi ve yorumlandı. Nitel araştırma sorularına verilen yanıtlar belli başlı temalar altında neden-sonuç ilişkisi kurularak ve doğrudan alıntılarla da desteklenerek yorumlandı. Sonuç: Verilerin analizinden şu sonuçlar elde edilmiştir: Türkiye'nin Erasmus programı içerisinde yer almasına oldukça olumlu bakan AB üniversiteleri Erasmus koordinatörleri, Türk Erasmus öğrencilerinin akademik, kültürel, sosyal, ekonomik ve dinsel uyumlarına olumlu bakmalarına rağmen öğrencilerin ingilizce dil becerilerini yetersiz buldukları gözlenmiştir. Öneriler: Genel anlamda, Türk eğitim sisteminde ingilizce eğitimi gözden geçirilmeli ve ingilizce pratiğine ağırlık verilmelidir. Özelde ise, gönderilecek Erasmus öğrencilerin dil yeterliliğinin sağlanmasına yönelik ingilizce hazırlık kursları verilmelidir. Türkiye'nin Erasmus programdan daha iyi faydalanabilmesi ve aktif rol oynayabilmesi için gönderdiği öğrenci kadar ülkesine öğrenci de çekmelidir. Bunun için de, Türk üniversiteleri AB Erasmus öğrencileri için çok daha fazla ingilizce verilen dersler açmalıdır. Türkiye'nin ve Türk üniversitelerinin tanıtımı ve reklamı daha iyi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Erasmus programi, Erasmus koordinatörleri, Avrupa Birliği Erasmus öğrencileri, Türk Erasmus öğrencileri.


Extended Abstract

The subject of this study is to take a look at the participation of Erasmus coordinators from European Union universities to Turkey's Erasmus program and their perception of Turkish Erasmus students. Purpose: This study aims at taking a look at the perception of Erasmus coordinators from European Union universities to Turkish Erasmus students, the problems they experience with these students and identifying their suggestions for the Turkish students to benefit better from the Erasmus program. It also aims at identifying why EU students prefer and do not prefer Turkish universities as Erasmus students through the perception of Erasmus coordinators and suggesting the possible ways to attract EU Erasmus students to Turkish universities, taking the EU coordinators' suggestions as the basis. Method: The focal point of our study consists of EU universities' Erasmus coordinators. EU Erasmus coordinators who participated in ERACON 2013 International Erasmus Coordinators Conference), in Ponzan/ Poland have been selected as examples. A total of 227 EU University Erasmus coordinators have participated in the conference and a survey was given to 73 people, who were Turkish students and have accepted to take our survey. The survey form used consists of two parts which are about research on quality and quantity. The first part consists of nine close ended quantitative research questions prepared by the five point likert scale, directed at evaluating thoughts of Turkish Erasmus students on their English language skills (speaking, pronunciation, writing and reading) and academic, cultural, social, economic and religious adaptation by the coordinators. The second part of the survey consists of six qualitative research questions which are densely structured. These questions were included in the survey form in the following order:
1. What do you think about the participation of universities in Turkey, which is not an EU member, to the Erasmus Program?
2. Do you experience problems with the Turkish students? If your answer is yes, please indicate in what issue/issues you experience problems.
3. Do you have any suggestions on how Turkish students may benefit more from Erasmus Exchange programs?
4. Please write what you know about the reasons why university students in Europe prefer Turkish universities within the scope of the Erasmus Exchange Program. Reasons of Preference: Reasons of Non-Preference:
5. What are your suggestions on what should be done for European students to prefer Turkish universities?
6. Do you support Turkey's being a member of the EU?
The data on the quantitative research questions were analyzed in the SPSS program and their statistical values were presented as tables and these were evaluated. The answers given to qualitative research questions were read one by one and translated into Turkish. The answers given to each question were supported by forming a cause-effect relationship under certain themes in relation to the subjects of the given answers and suggestions and with direct quotations. In addition, the researcher who attended this conference had a chance to meet and talk with EU Erasmus coordinators for five days. The information the researcher obtained as a result of these observations have been quite helpful in the interpretation of the research data. Conclusion: The following are the results achieved from the analysis of the data: It has been observed that, although EU university Erasmus coordinators have a positive perception of Turkey's inclusion in the Erasmus program and the Turkish students' harmony academically, culturally, socially, economically and religious wise, they do not have a positive perception in terms of their lack of English language skills. It has been determined that, while EU Erasmus students prefer Turkish universities, due to the attractiveness of Turkey's geographical and cultural aspects, they do not prefer them due to language, academic, cultural and economic reasons. While the students' reasons for preference are based on their individual attitudes, the reason for their non-preference of Turkish universities being based on their academic attitudes is a detail which should definitely not be ignored. The academic reasons regarded as not being attractive and repellant appears before us as an issue which should be given great thought to and should be analyzed. In addition, it is a paradox that, cultural differences are both a reason of preference and non-preference. While for some EU Erasmus students, experiencing cultural differences and exploring these can be attractive, for others these cultural differences can be worrisome and repellant.
Suggestions: In general terms, English education should undergo revision in the Turkish education system and more weight should be placed on English practice. In private terms, the students who will be sent to the Erasmus program should receive preparatory courses in English to have better language skills. In order for Turkey to better make use of the Erasmus program and to assume an active role; Turkey should attract as much students as it is sending abroad. To be able to achieve this, Turkish universities should have more courses in English for EU Erasmus students. Turkey and Turkish universities should be better promoted.

Keywords: Erasmus program, Turkey, European Union Erasmus Coordinators, European Union Erasmus Students, Turkish Erasmus Students.

Keywords


Erasmus programi, Erasmus koordinatörleri, Avrupa Birliği Erasmus öğrencileri, Türk Erasmus öğrencileri

Full Text:

PDF


References


Afonso, C. (2011). Future EU programmes on Education and Training - Lessons Learned and Improvements Needed Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal. ERACON Congress 2011 May, Athens. http://www.eracon.info/assets/files/2011PowerPoint/FUTURE%20EU%20PROGRAM MES.pdf İndirme tarihi: 05.07.2013.

Arslan, S. (2013). Perspectives of the Turkish Participants on Erasmus Exchange Programme. The Online Journal of Counseling and Education, 2(2): 9-18.

Aşık, A., Yıldız, E. (2011). An Evaluation Of Erasmus Student Placements in Terms of Students’ Experiences and Expectations For a More Effective Implementation of the Programme at Gazi University. ERACON 2011 May, Athens. http://www.yumpu.com/en/document/view/10017607/an-evaluation-of- Erasmus- student-placements-in-terms-eraconinfo. İndirme tarihi: 05.07.2013.

Daloğlu A. (Ed.) (2013). Giden ve Gelen Öğrenci Anketi Değerlendirme Raporu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Değişim Programları, ODTÜ Uluslararası İşbirliği Ofisi. http://ico.metu.edu.tr/sites/ico.metu.edu.tr/files/G%C4%B0DEN%20VE%20GELEN% 20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20ANKET%C4%B0%20DE%C4%9EERLEND%C4% B0RME%20RAPORU.pdf İndirme tarihi: 17.07.2013.

Erasmus Koordinatörlerinin Görev ve Sorumlulukları. http://Erasmus.mu.edu.tr/Icerik/Erasmus.mu.edu.tr/Sayfa/Koordinator%20Gorevleri. pdf. İndirme tarihi: 25.10.2013

Erasmus Programı Hareketlilik Faaliyeti İstatistikleri 2010–2011. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı. http://www.ua.gov.tr/docs/halkla-ili%C5%9Fkiler/Erasmus_istatistikleri.pdf?sfvrsn=0 İndirme tarihi: 05.07.2013.

Glesne, C., & Peshkin. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction.

White Plains, NY: Longman.

Jašková M., Heczková L. (2010). Erasmus Mobility: Students Motivation and Satisfaction. ERACON Congress 1–5 July 2010, University of Vienna. http://www.eracon.info/assets/files/2010/Full%20Papers/LenkaHeczkova_Czech%20 Republic.pdf İndirme tarihi: 05.07.2013.

Kasapoğlu, R. Balcı Ö.A.(2010). Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının 2007 Yılı Yararlanıcısı Türk Öğrencileri Üzerindeki Etkileri. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2: 93-116.

Kocakasap Dökü, M. (2013). The problems of Erasmus students studying at Akdeniz University. Akdeniz Language Studies Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences 70:567 - 573.

Kurulgan M., Atıl Yörü H. (2013). Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi’ne Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyleri. Bilgi Dünyası, 14/1: 114-140.

Mutlu S. (2011). Development of European Consciousness in Erasmus students. Journal of Education Culture and Society, Wrocław, No. 2: 87–102.

Mutlu S, Alacahan O. Erdil, M. (2010). Comparison of the personal and cultural change taking place between EU Erasmus students and Turkish Erasmus students (within the sample of Adam Mickiewicz University in city of Poznan, Poland). Eurasian J. Anthropol. 1(1):33−43.

Özdem, G. (2013). Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS Programının Değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 1: 61–98.

Papadima, S. (2010). Erasmus Good Practices Linguistic Preparation at Cyprus University of Technology (CUT) Language Centre (LC). ERACON Congress, University of Vienna. http://www.eracon.info/assets/files/2010/PPT/SalomiPapadima_Cyprus.pdf İndirme tarihi: 05.07.2013.

Perenyi E.K. (2011). Linguistic Preparation of ERASMUS Participants. ERACON Congress May Athens. Pérez, P. J., González, C. and Montañés, E. (2011). Ademic Performance of Erasmus Students. ERACON Congress, May Athens. http://www.eracon.info/assets/files/2011PowerPoint/Academic%20Performance%20of %20Erasmus%20Students.pdf indirme tarihi 05.11.2013.

Sherton, A.K. (2004). Stragies for Ensuring Trust Worthiness in Qualitative Research Projects. Education for Information, Vol. 22, 63-71, IOS Press.

Sigalas, E. (2010). The Role of Personal Benefits in Public Support for the EU: Learning from the Erasmus Students. West European Politics, Vol. 33, No. 6: 1341–1361.

Şimşek, H. Yıldırım A. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemler. Seçkin Yayıncılık.

Uluchev, R., Dzhaleva, A. (2011). Erasmus Program As a Factor for Curriculum Development and Methodology Improvement. ERACON Congress .http://www.rifle- project.eu/tl_files/fM_k0002/documents/ERACON- 2011.pdf Indirme tarihi: 07.07.2013.

Ulusal Ajans “Erasmus Programı Genel Bilgiler”. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi ve Başkanlığı, http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu- %C3%B6%C4%9Frenmeprogram%C4%B1/Erasmus-program%C4%B1. İndirme Tarihi 05.07.2013

Ünal, M., Özdemir M. Ç. (2013). Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/2:153-182.

Toprakçı, Erdal (2004). The European Union Action Programme in the Area of Education” (A Comparative Analysis). Education and Science (TED) January 2004, Vol.29, No:131. pp.83– 92. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/index

Toprakçı, Erdal (2006) European Union, European Dimension in Education and National Education Goals of the Member Countries (According to the official documents of European Union). AÜ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, CiIt I, Sayı 1(2006) 1–19.

Wilson, I. (2011). What Should We Expect of ‘Erasmus Generations ?. Journal of Common Market Studies. JCMS Volume 49 (5): 1113-1140.

Yağcı E., Ekinci C. E., Burgaz B., Kelecioğlu H., Ergene T. (2007). Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 229-239.

Yanpar Yelken, T. Ünal K., Özonur M., Kamışlı H. (2012). The Problems of The International Students: Comparison of Turkey and Belgium. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1):58-76.