4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Oluşturmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşleri/4th and 5th Classroom Teachers' Views on Constructivism

Yeliz Temli Durmuş
2.001 493

Abstract


Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin oluşturmacı yaklaşıma yönelik görüşlerini tarama yöntemiyle ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk basamağında, açık uçlu sorulardan oluşan anketler, 3 büyük şehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir) görev yapmakta olan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerine gönderilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler (N= 138) 13,08 yıl (SD= 7.82) deneyime sahiptir. Katılımcıların 97'si (%70,3) kadın, 39'u (%28,3) erkek sınıf öğretmenleridir. Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, demografik bilgiler ve açık uçlu sorular olmak üzere iki bölümden oluşan veri toplama aracı geliştirilmiştir. Örneklem oluşturulurken önce okullar seçkisiz olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu okullarda görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenleri ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Nitel veriler içerik analizi yoluyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Analiz sürecinde kodlara ulaşılmış ve ilgili kodlar biraraya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Güvenilir veri analizi için katılımcı onayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca başka bir araştırmacı tarafından seçkisiz belirlenen veriler tekrar analiz edilmiş ve iki araştırmacı ortak karara varana kadar veriler üstünde tartışılmıştır. Bulgular, sınıf öğretmenlerinin oluşturmacı yaklaşım uygulamalarının gerekleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadıklarını göstermektedir. Katılımcılar, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler sırasında, oluşturmacı yaklaşımın temel alındığı programların uygulanmasına yönelik bir çalışma yapılmadığını, teorik bilgilerin verildiği, oluşturmacı yaklaşım sınıf içerisinde nasıl uygulanmalı sorusunun yanıtına bu eğitimlerde ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bir başka deyişle oluşturmacı yaklaşım nasıl uygulanır sorusuna, katılımcıların uygulamalı bir hizmet içi eğitim programına katılarak etkili ve tamamlayıcı bilgiler edinebileceği bulgular arasında yer almıştır. Sınıf öğretmenleri, oluşturmacı yaklaşım uygulamaları için bazı sınırlılıklar yaşadıklarını da belirtmişlerdir. Bu sıkıntıların başında kalabalık sınıflar, zaman sıkıntısı, materyal eksikliği, öğrencilerin pasif kalma isteği ve ön koşul bilgilerinin yetersiz olması gelmektedir. Ayrıca, öğrencilerin araştırma yapmak istememeleri ve motivasyonsuz olmaları da birer sınırlılık olarak ifade edilmiştir. Katılımcılar, öğrencileri aktif olarak öğrenme öğretme sürecine dahil etmekte zorlanmaktadır. Bazı katılımcılar oluşturmacı yaklaşımın bir öğesi olarak değerlendirilen tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini zaman kaybı ve kağıt israfı olarak değerlendirmektedirler.
Anahtar Sözcükler: İlkokul, Oluşturmacı yaklaşım, öğretmen görüşleri, sınıf öğretmenleri.

Extended Abstract

Purpose: Ministry of National Education (MNE) renewed centralized elementary schools curricula in 2004 and started to be implemented nation wide in the 2005-2006 academic year.The basic purpose of the change was to transform traditional behaviorist curricula to constructivist curricula. This radical change requires teachers' endeavors to leave familiar practices and internalize the new bases. In order to be successful in curriculum change, the first step is to create positive perception among implementers of a curriculum. The purpose of the study is to determine 4th and 5th grade classroom teachers' views on constructivist approach through a survey research design.
Method: In the study, surveys developed by the researcher, were administered to 4th and 5th grade classroom teachers working in 3 big cities. The participants (N= 138) have 13.08 (SD= 7.82) years experience and 97(70.3%) female and 39 (28.3%) male voluntary teachers participated in this study. Based on MNE Statistics 2008-2009 data, the ratio among 3 cities were determined and schools were determined by applying random selection. In total of 20 schools in İzmir, 20 schools in Ankara and 32 schools in Istanbul were randomly selected. Paticipants were 138 teachers, 54 classroom teachers working in İstanbul, 45 classroom teachers working in İzmir and 39 classroom teachers working in Ankara. Qualitative data were analyzed through coding-based content analysis. Data coding was done by the researcher and then another person who is an expert in field of Psychological Counceling and Guidance analyzed a selected sample of raw data. In the end, findings of the two people were compared and differences were discussed till a common understanding was developed as suggested. Participants' approvals were provided for reliable analysis. The findings of some surveys filled out by the participants whose opinions were demanded for participant approval were discussed with them and their approvals were taken.
Findings: Findings showed that classroom teachers did not explain the requirements of constructivist approach implementations. They belive in they do not experience how to implement the content of curricula based on constructivist approach during their in-service teacher training programs and pre-service education. In other words, the findings showed that in-service teacher training programs could be developed about constructivism and the participants are in need of asking questions on constructivism in their minds in a constructivist learning environment. Classroom teachers also highlighted some limitations to use constructivist approaches in classes. Insufficient students' pre-requisite learning, crowded classrooms, and insufficient number of materials were stated as limitations. Another limitation was that students are reluctant to research to construct their own knowledge and they want to keep passive roles as listeners. Some participants evaluate complementary assessment techniques as waste of time and waste of paper. The discrepancy between central exams and complementary assessment methods and technique suggested by the curricula creates problems. Because curricula demand for product evaluation and process evaluation was perceived as unnecessary to take higher score in the national exams. Moreover, parents' pressures on teachers to cover contents that can be encountered in national exams and asking multiple choice questions in the exams to pass the course leads to unwillingness to use complementary assessment techniques.
Recommendations: Although curricula developed based on constructivist approach, constructivism has not been implemented in classes because of crowded classrooms, national exams, time limitations, and so on. In-service teaching training programs could be developed so as to find answers to teachers's questions on constructivist implementation in their mind. Additionally, observations can be conducted to reach in detail information on how constructivism is implementing in real classrooms or to what degree it is implementing.
Keywords: Primary school, Constructivism, Teacher views, Classroom teachers.

Keywords


İlkokul, Oluşturmacı yaklaşım, öğretmen görüşleri, sınıf öğretmenleri

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19160/e-ijer.43237

References


Acat, B., & Demir, E. (2007, Eylül). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

Adal, E. E. (2011). Science teachers’ perceptions of the elementary science and technology curriculum. Yayımlanmamış master tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Aykaç, N. (2011). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 113-126.

Akar, H. (2003). Impact of constructivist learning process on preservice teacher education students’ performance, retention, and attitudes. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Altun, S., & Büyükduman, F. I. (2007). Teacher and student beliefs on constructivist instructional design: A case study. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(1), 30-39.

Altun, T., & Şahin, M. (2009). Değişen ilköğretim programının sınıf öğretmenleri üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 15- 32.

Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslarası matematik ve fen araştırması (TIMMS): Fen öğretimi bilişsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim Online 2(1), 42- 51.

Boyacı, K. (2010). 2005 ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji programının uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış master tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Brooks, J.G., & Brooks, M.G. (1999). The case for constructivist classrooms. U.S.A.: ASCD.

Clarke, B., Clarke, D., & Sullivan, P. (1996). The mathematics teacher and curriculum development. In A.J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & C. Laborde (Eds.). International handbook of mathematics education (pp.1207-1233). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Çengelci, E. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış master tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Davis, K. S. (2002). Change is hard: What science teachers are telling us about reform and teacher learning of innovative practices. Science Education, 87, 3-30.

Demirci-Güler, M. P., & Laçin-Şimşek, C. (2007, April). 2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Programına yönelik oğretmen görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Dindar, H., & Yangın, S. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına geçiş sürecinde öğretmenlerin bakış açılarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 185- 198.

Duffee L., & Aikenhead, G. (1992). Curriculum change, student evaluation, and teacher practical knowledge. Science education, 76(5), 493-506.

Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57.

Dündar, Ş. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ercan, F., & Akbaba-Altun, S. (2004). İlköğretin fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, 311-319.

Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi: nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-254.

Eğitim Reformu Girişimi (2006). Öğretim programları inceleme ve değerlendirme-I, ERG Raporları.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw- Hill.

Fullan, M. (1982). The meaning of Educational Change. Columbia University, Teachers College Press.

Gallagher, J. J., & Tobin, K. (1987). Teacher management and student engagement in high school science. Science Education, 71(4), 535-555.

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135- 145.

Gömleksiz, M. N., & Dilci, T. (2007). Yeni ilköğretim programının etkililiğine ilişkin ilköğretim müfettişlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 73-79.

Graffam, B. (2003). Constructivism and understanding. The Journal of Secondary Gifted Education, 10(1), 13-22.

Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 177, 224-236.

Hazır-Bıkmaz, F. (2006). The elementary curricula and teachers. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39(1), 97-116.

Kaptan, F. (2005). Fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla ilgili değerlendirme. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, 282-298.

Kaya, O. N. (2003). Eğitimde alternative bir değerlendirme yolu: Kavram haritaları. Hacettepe Üniverstesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 265-271.

Koç, C. (2011). Öğretmen adaylarının öğretimde akran değerlendirmesi hakkında görüşleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 11(4), 1979-1989.

Kurtdede-Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities. Teaching and Teacher Education, 19, 149-170.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2003). İlköğretim Program Dosyaları. 22 Kasım 2007 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php adresinden alınmıştır.

Metin, D., & Cansüngü-Koray, Ö. (2007). Hizmet içinde görevli öğretmenlerin yeni fen ve teknoloji dersi öretim programı hakkındaki görüşleri: Nitel bir çalışma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 185-192

Motshekga, A. (2009). Report of the task team for the review of the National Curriculum Statement. 14 Aralık 2010 tarihinde http://www.slideshare.net/muavia/curriculum-implementation-review- report-2009 adresinden alınmıştır.

Ocak, G. (2006). Ürün seçki dosyaları hakkındaki öğrenci görüşleri. Milli Eğitim, 170(2), 217- 229.[Online], http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/170/170/g%FCrb%FCz%20 ocak.pdf adresinden 14.02.2014 tarihinde alinmistir.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues (3rd ed). Boston: Allyn and Bacon.

Özden, Y. & Şimşek, H. (1998). Davranışçılıktan oluşturmacılığa: Öğrenme paradigmasının dönüşümü ve Türk Eğitimi. Bilgi ve Toplum, 1, 71-82.

Özmen, G. S. (2003). Fen bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış master tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ponder, G., & Doyle, W. (1977, April). Teacher practicality and curriculum change: An ecological analysis. Annual meeting of the American educational research association. 21 Aralık 2011 tarihinde http://eric.ed.gov/PDFS/ED136390.pdf adresinden alınmıştır.

Popham, W. J. (1997). What’s wrong and what’s right with rubrics? Ebsco, 20 Aralık 2010 tarihinde http://www.scribd.com/doc/62134410/Popham-1997-Whats-Wrong-and-Whats-Right- With-Rubrics adresinden alınmıştır.

Richards, J. (1995). Constructivism: Pick one of the above. In P. Steffe, & J. Gale (Eds.), Constructivism in Education. (pp. 57-64) New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Sağlam, M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretim programı hakkındaki görüşleri ve derslerin yürütülmesinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 496-507.

Scott, F. B. (1994). Integrating curriculum implementation and staff development. Clearing House, 67(3), 157-161.

Selvi, K. (2006, Eylül). İlköğretim programlarının sınıf öğretmeni görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.

Temli, Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ve fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen ve teknoloji öğretim programına yönelik görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Tezci, E. (2002). Oluşturmacı öğretim tasarımı uygulamasının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Toprakçı, E. (2010) The Realıty of Primary Schools and Basıc Educatıon in Turkey E-IJER e- International Journal of Educational Research Vol 1, No 1 (2010) Summer 2010 pp: 1-17 Full Paper: http://www.e-ijer.com/ijer/index.php/files/issue/view/2/showToc

Unayağyol, S. (2010). Öğretmenlerin fen ve teknoloji programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri (Yozgat ili örneği). 1.Ulusal eğitim programları ve öğretim kongresi, Balıkesir, 609-614.

Van Driel, J. H., Beijaard, D., & Verloop, N. (2001). Professional development and reform in science education: The role of teachers’ practical knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 38(2), 137-158.

Yıldırım, A. & Kasapoğlu, K. (2012, Nisan). Teachers’ perception of constructivist curriculum change as a predictor of their implementation of constructivist teaching-learning activities in class. Paper presented at the American Educational Research Association (AERA), Vancouver, Canada.

Williams, M. E. (2008). Teachers change during a professional development program for implementationof the Science Writing Heuristic approach. Yayımlanmamış master tezi, Iowa State University, Iowa, USA.

Wilson, S. M., & Berne, J, (1999). Teacher learning and the acquisition of professional knowledge: An examination of research on contemporary professional development. Review of Research in Education, 24, 173-209.

Yaşar, S., Gültekin, M., Türkan, B., Yıldız N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi: Eskişehir ili örneği. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, 51-63.

Ek-1: Veri toplama aracında yer alan sorular

Sizce oluşturmacı yaklaşım (yapılandırmacı yaklaşım) olarak yeni

programlara damgasını vuran anlayış ne anlam ifade ediyor?

Sizin oluşturmacı (yapılandırmacı) eğitim tanımız nedir?

Oluşturmacı yaklaşım benimsenmiş bir öğrenme-öğretme

sürecinin temel özellikleri nelerdir?

Oluşturmacı (yapılandırmacı) yaklaşıma dayalı öğrenme

öğretme süreci uygulamalarında süreci iyileştirmek/geliştirmek

için neler yapılabilir?

Oluşturmacı (yapılandırmacı) yaklaşım uygulamalarında

sınırlılıklarla karşılaşıyor musunuz? Evet ise, hangi sınırlılıklarla karşılaşıyorsunuz?

Oluşturmacı yaklaşımın bir tamamlayıcısı olarak görülen alternatif

değerlendirme yöntemlerinin (akran değerlendirmesi, performans-proje

ödevleri, rubrik gibi) uygulanmasına yönelik görüşleriniz nelerdir?

Hizmet-öncesi eğitiminiz sırasında oluşturmacı yaklaşıma dair eğitiminizin,

sınıflarınızdaki uygulamasına katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hizmet-içi eğitiminiz sırasında oluşturmacı yaklaşıma dair

eğitiminizin, sınıflarınızdaki uygulamasına katkısını nasıl

değerlendiriyorsunuz?

Daha etkili uygulamalar için neler yapılabilirdi/yapılabilir?

Oluşturmacı yaklaşım doğrultusunda yürürlüğe giren öğretim programları

uygulamalarını etkili buluyor musunuz?

Uygulamaların daha etkili olabilmesi için eğitim fakültelerine

düşen rol neydi? Bu sorumluluklar nederecede yerine getirildi? Neden?

Özellikle öğretim elemanlarının bu süreçteki sorumluluklarını

nasıl tanımlarsınız?

Sizce öğretmenlerimizin okullarda oluşturmacı yaklaşımı

uygulayabilmeleri için gerekli koşullar (fiziksel, eğitim düzeyi, sınav

sistemi, eğitimden beklentiler) nelerdir?

Bu gerekler karşılanırken hangi sınırlılıklarla karşılaşmaktasınız?

4th and 5th Classroom Teachers' Views on Constructivism