Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 2 (2015) Eğitim Denetmenlerinin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Denetmenliği Tercih Nedenleri/The Opinions of Educational Supervisors about Supervision and the reasons of their Profession Preference Abstract   PDF(625)
Bil.Uzm.Süleyman Akkaş, Doç.Dr.Semiha Sahin
 
Vol 7, No 3 (2016) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri/Opinions of the Students and the Lecturers on Educational Management and Supervision Non-Thesis Master’s Program Abstract   733-PDF
Arş. Grv. Zeynep Umur, Doç.Dr.Hasan Demirtaş
 
Vol 4, No 3 (2013) Ergen Bakış Açısıyla Okulda Şiddet ve Çözüm Önerileri/Adolescents' Perception of School Violence and Suggestions for Solutions Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Emine Durmuş
 
Vol 5, No 3 (2014) Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study) Abstract   PDF
Dr.Veli Batdı
 
Vol 3, No 2 (2012) Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Hilal KAZU, Serkan Aslan
 
Vol 2, No 3 (2011) EVALUATIONS OF CRAM SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS ON CRAM SCHOOLS Abstract   PDF
Savaş Baştürk, Selçuk Doğan
 
Vol 2, No 4 (2011) EXAMINATION OF TEACHERS CANDIDATES' SELF-ESTEEM AND STRESS COPING STYLES Abstract   PDF
Özlem Karakuş, Esra Dereli
 
Vol 6, No 2 (2015) Examining Attitudes and Behaviours of Secondary School Students in Terms of Internet Use and Media Literacy Process/Medya Okuryazarlığı Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Televizyon ve İnternet Kullanımlarına İlişkin Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi Abstract   PDF(621)
Yrd.Doç.Dr.Taşkın İnan
 
Vol 5, No 3 (2014) Exploring EFL Teachers' Reflectivity and their Sense of Self-efficacy/İngilizce Öğretmenlerinde Yansıtıcılığın Özyeterliklerini Yordama Gücü Abstract   PDF
Assoc. Prof. Dr. Sasan Baleghizadeh, Ph.D. Stud. Zahra Javidanmehr
 
Vol 4, No 1 (2013) Factors Affecting the Level of Test Anxiety among EFL Learners at Elementary Schools/İngilizceyi Yabancı Dil olarak Öğrenen İlköğretim Öğrencilerinde Yabancı Dil Kaygısını Etkileyen Faktörler Abstract   Fulltext
Assoc.Prof.Dr.Selami Aydın
 
Vol 5, No 3 (2014) Fatih Projesi Kapsamında Tablet Bilgisayar İçeriklerinin Değerlendirilmesi/Evaluatıon of Tablet Computer Contents under Fatih Project Abstract   PDF
Arş.Grv. Feyzi Kaysi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydin
 
Vol 8, No 1 (2017) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/An Evaluation of Preservice Science Teachers’ Views on Predict-Observe-Explain (POE) Method Abstract   816
Sema Nur Güngör, Muhlis Özkan
 
Vol 5, No 4 (2014) Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Algılarının Kelime İlişkilendirme Aracılığıyla Belirlenmesi/Determining the Environmental Perceptions of Pre-Service Science Teachers through Word Association Abstract   PDF
Arş.Grv.Dr.Elif Özata Yücel, Prof.Dr.Muhlis Özkan
 
Vol 3, No 1 (2012) FEUERSTEIN'S MEDIATED LEARNING EXPERIENCE AS A VEHICLE FOR ENHANCING COGNITIVE FUNCTIONING OF REMEDIAL SCHOOL LEARNERS Abstract   PDF
Joseph Seabi
 
Vol 2, No 3 (2011) From tha editor Details   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI
 
Vol 1, No 1 (2010) From the Editor Details   PDF
Doç. Dr. Erdal TOPRAKCI
 
Vol 1, No 2 (2010) From the Editor Details   PDF
Doç. Dr. Erdal TOPRAKCI
 
Vol 2, No 1 (2011) From the editor Details   PDF
Doç. Dr. Erdal TOPRAKCI
 
Vol 2, No 2 (2011) From the editor Details   PDF
Erdal Toprakci
 
Vol 2, No 4 (2011) From the Editor Details   PDF
Assoc. Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI
 
Vol 6, No 3 (2015) Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı Başarıları İle Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi/Investigation of the hopelessness and the students the instrument successes levels of the Fine Arts High School Music Department Student Abstract   631-PDF
Doktora Öğr.Didem Döğer, Doç.Dr.Ilgım Kılıç
 
Vol 4, No 2 (2013) Halk Eğitim Merkezlerinin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar/Problems of the Supervision of the Public Education Centres Abstract   PDF
Doç.Dr.Ali Sabanci, Demir Erol Rodoplu
 
Vol 3, No 3 (2012) Identification of Current Art Education Approaches in Iran's Middle School Period Art Education/İran' da Ortaokul Sanat Eğitiminin Güncel Sanat Eğitimi Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Reza Saberi, Hossain Jaferi Sani, Javad Ghandili, Hossain Kareshki
 
Vol 5, No 3 (2014) II. Meşrutiyet Dönemi İlköğretimde Karma Eğitim Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler/Coeducation Applications and Legal Regulations in Primary Education during the Second Constitutional Period Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr. S. Tunay Kamer
 
Vol 4, No 4 (2013) İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City) Abstract   PDF
Doç.Dr.Mukadder Boydak Özan, Arş.Grv.Murat Polat
 
51 - 75 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 1309-6265