Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2013) İlköğretim Okulu Müdürlerinin İş Doyum Düzeyleri/Analyzing the Job Satisfaction Levels of Primary School Principals Abstract   Fulltext
Yrd.Doç.Dr.Meral Uras Başer, Bil.Uzm.Adem Özel
 
Vol 3, No 4 (2012) Influence of the Technology and Project Supported Thinking Journey on 11th Grade High School Students' Academic Self Concept/Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğu Metodunun Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Tasarımına Etkisi Abstract   PDF
Yrd. Doç.Dr.Medine Baran, Yrd. Doç.Dr. A. Kadir Maskan
 
Vol 6, No 1 (2015) Investigating the Perceptions of Social Studies Teachers’ Practices in Qatari Preschools/Katar Anaokullarında Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uygulamalarına İlişkin Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Assist.Prof.Dr.Tamader Al-Thani
 
Vol 2, No 1 (2011) INVESTIGATION OF THE BIOLOGY TEACHER CANDIDATES' ENVIRONMENTAL LITERACY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES Abstract   PDF
Hasan GÜRBÜZ, Mustafa KIŞOĞLU, Ali ALAŞ, Ali SÜLÜN
 
Vol 5, No 4 (2014) İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi/The Effects of Students Teams-Achievement Divisions Method on Academic Success and Permanence in Social Sciences Les Abstract   PDF
Doç.Dr.Gürbüz Ocak, Bil.Uzm.Seçil Küçükilhan
 
Vol 6, No 3 (2015) Kendi Kendine (Öz) Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması/Turkish Adaptation of Self-Leadership Scale for Educational Organizations: Validity and Reliability Studies Abstract   636-PDF
Doç.Dr.Necdet Konan, Arş.Grv.Servet Atik
 
Vol 3, No 2 (2012) Linguistic Imperialism and EFL Textbooks: The Case of American English File/Dilsel Emperyalizm ve İngilizce Ders Kitapları: “American English File” Ders Kitabı Örneği Abstract   PDF
Sasan Baleghizadeh, Arash Saharkhiz
 
Vol 5, No 2 (2014) Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülükleri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişki/The Relationship between High School Students' Willingness to Seek Psychological Help and Their Psychological Symptoms Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Taşkın Yıldırım, Yrd.Doç.Dr.Abdullah Atlı, Canan Çitil
 
Vol 1, No 1 (2010) MINORITY AND FOREIGN SCHOOLS ON THE OTTOMAN EDUCATION SYSTEM Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr. Feyyat GÖKÇE, Nilüfer OĞUZ
 
Vol 5, No 3 (2014) Muğla Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri /Motivational Orientations of Adult Learners for Participating the Courses of Muğla People's Education Center Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Fatma Tezcan, Prof.Dr.Ahmet Duman
 
Vol 6, No 2 (2015) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri/The Time Management Skills of Music Education Students Abstract   PDF(623)
Yrd.Doç.Dr.Ezgi Babacan, Dr.Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu
 
Vol 6, No 3 (2015) Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Alan Dersleri Başarıları Arasındaki İlişkiler/Music Teacher Candidates’ Learning Styles And The Relationship Between Field Achievement Points Abstract   633-PDF
Arş.Grv.Fırat Altun, Prof.Dr.Cemal Yurga, Yrd.Doç.Dr.Onur Zahal, Yrd.Doç.Dr.Engin Gürpınar
 
Vol 6, No 1 (2015) Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/The Attitude toward Obese Children Scale:A Study of Validity and Reliability Abstract   PDF
Prof.Dr.Seher Balcı Çelik, Öğrt.Gör.Meryem Vural Batık, Öğrt.Gör.Kemal Özcan, Seval Aksoy
 
Vol 3, No 4 (2012) Öğretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri ve Üniversitelerine Etkileri/The Reasons of Academic Staff Silence and Its Effect on Their University Abstract   PDF
Yrd. Doç. Dr. Habib Özgan, Arş. Gör. Ebru Külekçi
 
Vol 5, No 1 (2014) Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi/Examining the Leadership Orientations of Pre-Service Teachers Abstract   PDF
Hasan Arslan, Baris Uslu
 
Vol 6, No 1 (2015) Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Teachers’ Levels of Believe in Education Scale (TLBES): Validity and Reliability Study Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Uğur Akın, Doç.Dr.Nail Yıldırım
 
Vol 5, No 2 (2014) Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Denetmenlerin Etik Dışı Davranma Düzeyleri/Teachers' Views about the Extent Those Inspectors Behave Unethical Abstract   PDF
Doç. Dr. Ali Sabanci, Bil.Uzm.Esra Yücel
 
Vol 3, No 4 (2012) Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar/Master's Degree Education in The Career Development of Teachers: Reasons of Preference and The Problems That They Face throughout The Process Abstract   PDF
Ramazan Alabaş, S. Tunay Kamer, Ümit Polat
 
Vol 7, No 3 (2016) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanata İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi/A study into the Views of Preschool Teachers on Art Abstract   736-PDF
Yrd. Doç. Dr. Elçin Yazıcı, Blm. Uzm. Işıl Yaman Baydar, Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık
 
Vol 4, No 4 (2013) Okullarda Örgütsel Güç Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Development of Organizational Power Scale at Schools: A Reliability and Validity Study Abstract   PDF
Doç.Dr.Yahya Altınkurt, Doç.Dr. Kürşad Yılmaz
 
Vol 6, No 1 (2015) Okullarin Mali Durumlarina ve Bütçe Yönetiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Müdür Görüşleri/School Principals’ Views on the Financial Conditions of Schools and the Budget Problems Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Niyazi Özer, Doç.Dr.Hasan Demirtaş, Öğrt.Fidel Ateş
 
Vol 5, No 4 (2014) Okulöncesi Öğretmenlerinin Okula Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Okul Yöneticilerinin Liderlik Uygulamalarına Göre İncelenmesi/Examination of Organizational Commitment and Trust Levels of Preschool Teachers According to Leadership Practices Abstract   PDF
Sema Nur Arabikoğlu, Doç.Dr.Kamile Demir
 
Vol 7, No 2 (2016) Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey/Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Abstract   726-PDF
Ali Korkut, Mahire Aslan
 
Vol 7, No 2 (2016) Ortaokul Düzeyinde Uygulanan Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programının Etkililiği (Boylamsal Bir Çalışma)/Effectiveness of Conflict Resolution and Peer Mediatıon Training Program Applied at Middle School Level (A Longitudinal Study) Abstract   723-PDF
Derya Göğebakan Yıldız
 
Vol 6, No 3 (2015) Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi/Assesment of Competency Perceptions of Secondary School Math Teachers about the Level of the Use of AMET Abstract   632-PDF
Arş.Grv.Neşe Dokumacı Sütçü, Doç.Dr.İlhami Bulut
 
76 - 100 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 1309-6265