Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması/Validity-Reliability Study for The Usage Frequency Scale of Listening/Viewing Strategies in Middle School Students Abstract   815
Bahar Doğan, İlhan Erdem
 
Vol 4, No 2 (2013) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması/Secondary School Students' Academic Risk Taking Behaviors: A Scale Development Study Abstract   PDF
Arş.Grv.Mustafa İlhan, DoçDr.Bayram Çetin
 
Vol 8, No 1 (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Okul Aidiyet Duygusu ile Okul Temelli Yalnızlık Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracılık Rolü /The Mediator Role of School Climate on the Relationship between Middle School Students’ Sense of School Membership and Their School L Abstract   812
Bilge Bakır Ayğar, Alim Kaya
 
Vol 4, No 4 (2013) Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutumlarına Özel Eğitim Dersinin Etkisi/Effect of Special Education Course on Department of Special Education Students` Attitudes toward Persons with Disability Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr. Serpil Alptekin, Öğr.Grv.Meryem Vural Batık
 
Vol 7, No 1 (2016) Özel Eğitim Okullarının Yönetimsel Sorunları/Administrative Problems of Special Education Schools Abstract   712-PDF
Doç.Dr.Hasan Demirtaş, Mustafa Arslan, Didem Güven
 
Vol 5, No 3 (2014) Paylaşılan Liderliğin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi/The Effect of Distributed Leadership on Teachers' Organizational Commitment Abstract   PDF
Dr.Aslı Ağıroğlu Bakır, Yrd.Doç.Dr.Mahire Aslan
 
Vol 5, No 4 (2014) Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına Ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları/ Abstract   PDF
DoçDr.Şenay Sezgin Nartgün, İlknur Gökçer
 
Vol 4, No 2 (2013) Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/Investigating the Attitudes of Students from Pedagogical Formation Certificate Programs and Faculties of Education on the Prof Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Selda Polat
 
Vol 2, No 4 (2011) PERCEPTIONS OF THE PRESERVICE TEACHERS TOWARD ASSESSMENT Abstract   PDF
Nilgün Tatar, Serap Murat
 
Vol 1, No 2 (2010) PREDICTORS OF EARLY READING DEVELOPMENT IN A FIRST AND SECOND LANGUAGE Abstract   PDF
Assist.Prof.Dr.Rhonda Marie JOY
 
Vol 1, No 1 (2010) PRESCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF SELF-EFFICACY IN TERMS OF MEETING THE NEEDS OF STUDENTS FOLLOWING A CRITICAL INCIDENT (The Example of Hurricane Katrina) Abstract   PDF
Assist.Prof.Dr.Dana Rolison HARWELL, Assist.Prof.Dr.Mae Ellis DANİEL
 
Vol 2, No 1 (2011) PRIMARY SCHOOL TEACHERS' NEEDS FOR IN-SERVICE TRAINING PERTAINING TO THE TEACHING–LEARNING PROCESS Abstract   PDF
Sevim Camuzcu, Kemal Duruhan
 
Vol 2, No 2 (2011) PRIVATE COURSE TEACHERS' BURNOUT AND JOB SATISFACTION Abstract   PDF
Çağlar Çağlar, Hasan Demirtaş
 
Vol 7, No 3 (2016) Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context/Türkiye Bağlamında Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Kaygı Düzeyleri Abstract   735-PDF
Assist.Prof.Dr.Erkan Tabancalı, Assoc.Prof.Dr.Kazim Çelik, Res.Assist.Mithat Korumaz
 
Vol 5, No 4 (2014) Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Affedicilik/Forgiveness as Predictor of Psychological Resiliency Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Bahtiyar Eraslan Çapan, Yrd.Doç.Dr.Ahu Arıcıoğlu
 
Vol 6, No 1 (2015) Rehber Öğretmenlerin Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi/Examination of Self Esteem and Professional Self Esteem Levels of Guidance Teachers in Terms of Some Variables Abstract   PDF
Prof.Dr.Mustafa Kutlu, Bil.Uzm.Eda Soğukpınar
 
Vol 3, No 2 (2012) Relation between Students' Creative Thinking Skills and Problem Solving Skills / Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Kani ÜLGER
 
Vol 3, No 3 (2012) Rethinking Classroom Management: A new perspective, a new horizon/Sınıf Yönetimini Yeniden Düşünmek: Yeni bir perspektif, yeni bir ufuk Abstract   PDF
Prof. Dr. Erdal Toprakçı
 
Vol 7, No 3 (2016) Risk Altındaki Öğrenciler: Yozgat Örneği/ Students at Risk: Yozgat Example Abstract   732-PDF
Yrd. Doç. Dr. Aygül Nalbant, Doç.Dr.Emine Babaoğlan
 
Vol 3, No 3 (2012) School Managers and Teachers' Opinions Regarding Compulsory Rotation Application Applied to School Managers/Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Abstract   PDF
Kürşad Yılmaz, Yahya Altınkurt, Turgut Karaköse, Evrim Erol
 
Vol 4, No 3 (2013) Self-Directed Learning with Technology Scale for Young Students: A Validation Study/Çocukların Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenme Ölçeğinin Türkçe Uyarlanması: Bir Geçerlik Çalışması Abstract   PDF
Arş.Grv.Ömer Demir, Doç.Dr.Halil Yurdugül
 
Vol 5, No 2 (2014) Sivil Havacılık Lisans Mezunlarının İstihdam ve Kariyer Durumları Üzerine Bir Araştırma/A Study of Civil Aviation Graduates' Employment and Career Status Abstract   PDF
Arş.Grv.Kasım Kiracı, Arş.Grv.Ümran Bayrak
 
Vol 4, No 1 (2013) Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Algıları/Perceptions of Primary School 5th Grade Students' who are the Child Labour and who aren't at the Street towards Values in Social Studies Studi Abstract   Fulltext
Arş.Grv.Ferat Yılmaz, Arş.Grv.Selin Göçen, Yrd.Doç.Dr.Fatih Yılmaz
 
Vol 4, No 3 (2013) Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Çağ Tarihi Konusu ve Bilincinin Bilimsel İçerik Bakımından Değerlendirilmesi/The Evaluation of the Subject and Conscience of Ancient History in Social Studies Textbooks in terms of Scientific Content Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Özlem Bektaş Öztaşkın, Yrd.Doç.Dr.İbrahim Üngör
 
Vol 6, No 2 (2015) Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi/The Effect of Computer Supported Instruction on Students Achievements in Civics Topics of Social Studies Lesson Abstract   PDF(626)
Yrd.Doç.Dr.Erkan Yeşiltaş, Yrd.Doç.Dr.Talip Öztürk
 
101 - 125 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 1309-6265